அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

INDIA 2020


HERE ARE EIGHT PREDICTIONS OF WHAT IT WILL LOOK LIKE IN 2020.
  
 

      1.INDIA WILL OVERTAKE CHINA AS THE FASTEST-GROWING ECONOMY IN THE WORLD.CHINA WILL START AGEING AND SUFFERING FROM A DECLINING WORKFORCE,AND WILL BE FORCED TO REVALUE ITS CURRENCY.SO ITS GROWTH WILL DEACCLERATE,JUST AS JAPAN DECELARATED IN THE 1990'S AFTER LOOKING UNSTOPPABLE IN THE 1980'S.HAVING BECOME THE WORLD'S SECOND-BIGGEST ECONOMY,CHINA'S EXPORT ORIENTED MODEL WILL ERODE SHARPLY-THE WORLD WILL NO LONGER BE ABLE TO ABSORB ITS  EPORTS AT THE EARLIER PACE.MEANWHILE,INDIA WILL GAIN DEMOGRAPICALLY WITH A GROWING WORK FORCE THAT IS MORE LITERATE THAN EVER BEFORE.THE POOER INDIAN STATES WILL CATCHUP WITH RICHER ONE.THIS WILL TAKE INDIA'S GDP GROWTH TO 10%BY 2020. 

      2.INDIA WILL BECOME THE LARGEST ENGLISH SPEAKING NATION IN THE WORLD,OVERTAKINGTHE US.SO THE GLOBAL PUBLISHING INDUSTRY WILL SHIFT IN A BIG WAY TO INDIA.RUPERT MURDOUCH'S  HEIRS WILL SELL HIS COLLEPSING MEDIA EMPIRE TO INDIAN BUYERS.THE NEW YORK TIMES WILL BECOME A SUBSIDARY OF AN INDIAN PUBLISING GAINT.                                                                                                 

      I3.N THE 2000'S,INDIA FINALLY GAINED ENTRY INTO THE NUCLEAR CLUB,AND SANCTIONS AGAINST IT WERE LIFTED.BY 2020 INDIAN COMPANIES WILL BE MAJOR EXPORTERS OF NUCLEAR EQUIPMENTS,A VITAL LINK IN THE GLOBAL SUPPLY CHAIN.SO,INDIA WILL BE IN A POSITION TO IMPOSE NUCLEAR SANCTIONS ON OTHERS.

      4.INDIA,ALONG WITH THE US AND CANADA WILL DEVELOP  NEW TECHNOLOGY TO EXTRACT NATURAL GAS FROM GAS HYDRATES A SOLIDIFIED FORM OF GAS LYING ON OCEAN FLOORS.INDIA HAS THE LARGEST GAS HYDRATE DEPOSITS IN THE WORLD,AND SO WILL BECOME THE BIGGEST GLOBAL PRODUCER.THIS WILL ENABLE INDIA  TO SUBSTITUTE GAS FOR COAL IN POWER GENARATION,HUGELYREDUCING CARBON EMISSIONS.

      5.INDIA WILL ALSO DISCOVER ENORMOUS DEPOSITS OF SHALE GAS IN ITAS VAST SHALE FORMATION RUNNING THROUGH THE GANGETIC PLAIN,ASSAM,RAJASTHAN AND GUJARAT.NEW TECHNOLOGY HAS MADE THE EXTRACTIONOF SHALE GAS ECONOMIC,SO INDIA WILL BECOME A MAJOR GAS PRODUCER AND EXPORTER.SO,THE IRAN-INDIA PIPELINE WILL BE RECAST BUT IN REVERSE FORM:INDIA WILL NOW EXPORT GAS TO IRAN.

      6.MORE AND MORE REGION OF INDIA WILL DEMAND SEPARATE STATEHOOD.BY 2020,INDIA WILL HAVE 50 STATES INSTEAD OF THE CURRENT 28.WITH 50 STATES AND A POPULATION OF ALMOST 1.5 BILLION,INDIA WILL AVERAGE  30 MILLION PEOPLE PER STATE.
   7. CHINA,ALARMED AT INDIA'S RISE,WILL RAISE TENSION ALONG THE HIMALAYAN BORDER.CHINA WILL THREATEN TO DIVERT THE WATERS OF THE BRAMAPUTRA FROM TIBET TO WATER SCARE NORTHEN CHINA.INDIA WILL TREATEN TO BOMB ANY SUCH PROBLEMS.THIS ISSUE WILL GO TO THE SECURITY COUNCIL.

      8.ISLAMIC FUNDAMENTALISTA WILL TAKE OVER IN AFGHANISTAN AND PAKISTAN.THE US WILL WITHDRAW FROM REGION,LEAVING INDIA TO BEAR THE BURNT OF CONSEQUENCES.TERRORISM WILL RISE IN INDIA,BUT THE ECONOMY WILL STILL GROWING HOW SO?WELL,3000 PEOPLE DIE EVERY YEAR FALLING OFF MUMBAI SUBURBAN TRAINS,AND THAT DOES NOT STOP MUMBAI'S GROWTH.TERRORISM WILL BRUISE INDIA BUT NOT HALT ITS GROWTH.

   Comments

   1. did you author all these articles ?/

    ReplyDelete
   2. eToro is the ultimate forex trading platform for new and advanced traders.

    ReplyDelete

   Post a Comment

   please place ur views...........