Posts

Showing posts from 2011

அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

A Typical Indian True Love Story:Love birds Died!

Image
A true Love Which happened in the southern part of India.I am writing this story to explain the problem in our Indian society.Please forgive me if my English and story standard is poor.Lets start the story from early 90's.This story is whole heatedly dedicated to millions of lover who cant able to join due to caste,religion,status,culture,tradition etc.

A child born early 90's in a culture rich town of Southern India.The Child was born in the family of a caring parents and social family.Never the Little child know the same year just few months after a beautiful princess born to a affectionate parents and traditional family.The children may be born of different family,day but in a same town how the come back 18 years after to nourish there love for each other.

First we go into the life of a little boy after few years in same town the family moved into surrounding city.the boy was nourished with the high social maturity and …

Developing India:India 2012:Development only word Indian know!

A nation with more than a billion population and largest consumer market in the world.India a projected next superpower of the world.World believe India with 8% GDP per annum will emerge as the most powerful nation of the world.India is developing as per statistics and figures no doubt in it but on reality of developing India.Lets look at how India developing one side to how India should develop.

Every human born in the world do something to feed himself today food production went down but chemical industry developing by spraying all chemical on fertile agriculture land of India.Which reduced there fertility to minimum level.Is This Development?

The production cost in agriculture went up and inflation went high but purchasing rate form farmer alone not increased every year 20000 farmers die in India.Is this Development?

Today Everyone in India as right for education since Bank Loan availed many come for higher education its fine but Every Bank in India Made India…

Global Warming:A Enviromental Solution!

A million in this world are in direct effect of global warming.The act which do for pleasure of us is directly going to impact one day.We cant stop the impact of global warming in the mere future but we can delay the effect of it.Man as always being asocial animal starved for a survival.Rapid industrialization may opened up lots of job but its greatly affected only the common man.Alaska and Gulf of Mexico oil spill are the great example of industrialization and global warming.

                                                          We cant force the world back to stone age or ice age but we can reduce our activity of global destruction.A small step of initialization can make a giant leap for mankind.The simple steps to reduce the mass destruction:-

Never use paper to much in your day to day life.Reduce the usage of Newspaper and go for E-Newspaper.Reduce the usage of plastics up to certain level in day to day life.Take Purchasing …

Tamil:World's Oldest Language,Culture & Ethnic Group!

Image
Tamil a distinct language group of Dravidian language family.Tamil language is spoken widely across the globe still today Tamil is recognized as only classic language extinct in the  world.The rough estimate of Tamil population in the world:90-100million.The count of Tamil spread across the world:-


India-7,54,93,814
Sri Lanka-34,92,676
Malaysia-19,18,255
South Africa-10,00,000
Burma-10,00,000
Singapore-2,45,788
France-1,46,311
Canada-4,84,000
Mauritius-1,30,810
U.K-2,50,000
U.S.-1,32,573
Italy-1,28,000
Germany-67,140
Australia-32,701
Switzerland-14,150
Norway-13,063
Sweden-12,073
Denmark-7,159
Fuji-9,180
Indonesia-4,200
Specialty Of Tamil/Tamil-an:


Sumerian,Arabic,Mayan,Meso,Persian,Turkish etc are  strongly believed as from Tamil.  Sumerian are believed to have similarity in the language script  and certain culture co relation between both language(enable to date Tamil as 5000 BC language. )Mayan are strongly believed to be from Ceylon Tamil community even inscription of Tamil c…

Endangered Species In India:Even Mouthless Species Find Difficult to Live In India!

Image
We have thousand to fight for mouthful people around the world but no one to fight for this speechless species.Whom are dying due to our change in living style here are the some those which coming extent in a mere future if act late then we will have only stil image to show for our future.A ecosystem is so vital to maintain the earth livable for living being so extinct of the animals will have impact on our mere future.SO ACT NOW PROTECT YOUR MOTHER EARTH!!!

Dhole:

Name:Dhole
Class:Mammal
Status:Endangered
Habitat:Western ghats,Gujarat
Range:Below 2000
Reason:Habitat loss,disease,depletion of prey base
Indian Wild Ass:

Name:Indian Wild Ass
Class:Mammal
Status:Endangered
Habitat:Rann of Kutch,Sind
Range:4,030

Reason:Due to salt extraction activities


Asiatic Cheetah:


Name:Asiatic Cheetah
Class:Mammal
Status:Critical Endangered
Habitat:Himalayan

Range:below 200

Reason:Mining,DiseaseAsiatic Lion:

Name:Asiatic Lion
Class:Mammal
Status:Endangered
Habitat:Gujarat

Range:411

Reason:Inbreeding,Ge…

FDI in India:What An Idea SIrji?

"LEVIS JEANS" and "VANHAUSEN" blown away our khaddi and cotton,
"NITETY" and "GOWN" wiped out our saree and tradition,
"PIZZA" and "BURGER" swapped our tasty idly and chappathi,
"AXE" and "OLAY" perfume vanished our fragrance of manjal and mehandi,
"CRICKET" and "GOLF" chased away our khabbadi  and wrestling,
"WINE" and "VODKA" poised our healthy toddy and rice barely,
"RBS" and "UBS" emptied our co-oper bank,
"DOLLAR" and "EURO" theft our talented brain,
"COKE" and "PEPSI" in digested our natural coconut and buttermilk,
"APPLE" and "BLACK BERRY" ruined Indian traditional culture,
"FACEBOOK" and "TWITTER"  washed out our brain,
"DISNEY LAND" and "WARNER BROS." dis-projected our Indian movie,
"FOX" and "STAR" outcast-ed our own doordhasan,
&qu…

Top 5 Missiles of India:Lahore To Washington D.C

Image
1.Missile name:BrahMos


Name:BrahMos(Brahmaputra and Moskva)
Type:cruise missile
Manufacture:India and Russia joint venture.
Unit Cost:25-35 cr.
Status:Operational.
Weight:3 ton.
Warhead:0.3ton,nuclear
Engine:Two stage(Integrated Ramjet engine)
Range:300 km.
Speed:3 Mach.
Launcher:air,land,sea
Specialty:
stealth.(fly at attitude of 10 Meter)supersonic missile.World most powerful and fastest missile.Uninterrupted Missile.2.Missile name:Agni-v


Name:Agni-v(sun)
Type:Intermediate-ballistic missile
Manufacture:DRDO
Unit Cost:20-35 cr.
Status:Under development
Weight:50 ton
Warhead:1 ton,nuclear
Engine:Three stage(solid)
Range:above 5000 km
Speed:1 mach
Launcher:surface
Specialty:
Easy to store and transport.MIRV capability3.Missile name:Surya
Name:Surya(sun)
Type:Intercontinental ballistic missile
Manufacture:DRDO
Unit Cost:35-50 cr
Status:Secret Development
Weight:55 ton
Warhead:1.5 ton,3 nuclear
Engine:Ramjet engine
Range:16,000 km
Speed:1 mach
Launcher:surface
Specialty:
capability to reach entire world4.Missile name:Shau…

School/College Dropout to Pinnacle:Einstein to Sachin!

Image
Are college or school dropouts more successful than people with good education? It would seem so if you consider that many billionaires are people who dumped college. However, what this hides is the fact that although millions quit studies before completing them, very few of them go on to becomes rich or visionary. What the list of the super-rich dropouts signifies is that in business, a top degree is not as important as having the right aptitude, attitude, determination and vision.

 Bill Gates:


Bill Gates is a co-founder of the software giant Microsoft and has been ranked the richest person in the world for a number of years. Gates dropped out of Harvard in his junior year after reading an article about the Altair microcomputer in Popular Electronics magazine. He and his friend Paul Allen formed Micro Soft (later changed to Microsoft) to write software for the Altair. Gates vision is to have “to have every computer in every home r every desk.”

Albert Einstein…