அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

2012-IS END NEAR?

                                   IS 2012 END OF THE WORLD?
                         
                         WE HAD LOTS OF TALK ABOUT END OF THE WORLD BUT WHY 2012 ALONE GETTING LOTS OF CONCERN ABOUT TO THE TOPIC.SINCE LOTS OF BELIEF AND SCIENTIFIC NOTATION ARE TIED AROUND IT.LET'S SEE WHAT ARE PREDICTED FOR 2012 TO TERM IT AS THE END OF THE WORLD .

PREDICTION OF 2012:
1.MAYAN CALENDER ENDS(21ST DEC,2012)
2.PLANET NIBIRU (PLANET-X GOING TO CROSS BETWEEN SUN AND EARTH)
3.BLACK HOLE.(ENTIRE SUN BURNS UP TO BECOME A BLACK HOLE )
4.SOLAR FLARE.(A SUDDEN EXPLOSION ON SUN SURFACE)              5.GALATIC ALIGNMENT.(CHANGE IN ALIGNMENT OF PLANET) 6.GEOMAGNETIC SHIFT.(CHANGE OF POLES)                                  7.JUDGEMENT DAY(BIBLE WRITTEN END OF THE WORLD)


ANALYSIS ON EACH MATTER CONCERN:
1.MAYAN CALENDER:
                              THE MAYAN CALENDAR IS A SYSTEM OF CALENDERS AND ALA USED IN THE MAYA CIVILIZATION OF PRE-COLUMBIAN  MESO AMERICA, AND IN SOME MODERN MAYA COMMUNITIES IN HIGHLAND GUATEMALA AND OAXACA, MEXICO. 


                                     SINCE CALENDAR ROUND DATES REPEAT EVERY 18,980 DAYS, APPROXIMATELY 52 SOLAR YEARS, THE CYCLE REPEATS ROUGHLY ONCE EACH LIFETIME, SO A MORE REFINED METHOD OF DATING WAS NEEDED IF HISTORY WAS TO BE RECORDED ACCURATELY. TO SPECIFY DATES OVER PERIODS LONGER THAN 52 YEARS, MESOAMERICANS USED THE LONG COUNT CALENDAR.


                                    THE MAYA NAME FOR A DAY WAS K'IN. TWENTY OF THESE K'INS ARE KNOWN AS A WINAL OR UINAL. EIGHTEEN WINALS MAKE ONE TUN. TWENTY TUNS ARE KNOWN AS A K'ATUN. TWENTY K'ATUNS MAKE A B'AK'TUN.

TRUTH:
                                THERE IS A MISINTERPRETATION OF THE MAYANS LONG COUNT CALENDAR  ON DECEMBER 21, 2012 WILL BE THE END OF WORLD. DECEMBER 21, 2012 IS SIMPLY THE DAY THAT THE CALENDAR WILL GO TO THE NEXT B'AK'TUN(YEAR). 

2.PLANET NIBIRU:-                                                                                           
                                    THE NIBIRU COLLISION IS A SUPPOSED DISASTROUS ENCOUNTER BETWEEN THE EARTH AND A LARGE PLANETARY OBJECT (EITHER A COLLISION OR A NEAR-MISS) WHICH CERTAIN GROUPS BELIEVE WILL TAKE PLACE IN THE EARLY 21ST CENTURY. BELIEVERS IN THIS DOOMSDAY EVENT USUALLY REFER TO THIS OBJECT AS PLANET X OR NIBIRU.                                        ACCORDING TO MAYAN THERE IS PLANET CALLED X WHICH WILL CROSS BETWEEN SUN AND EARTH MILLIONS YEARS ONCE WHAT THEY HAVE BELIEVED IN BUT SCIENTIFIC PROOF THAT THERE IS A PLANET-X.
TRUTH:

                                      IF THERE IS SUCH PLANET GOING TO CROSS BETWEEN SUN AND EARTH  IT WILL BE VISIBLE BY NAKED EYES BY NOW.
3.BLACK HOLE:
                        BLACK HOLE IS NOT POSSIBLE SINCE MAY TAKE EVEN BILLIONS OF YEARS   BURN UP ENTIRE HYDROGEN IN SUN SURFACE.SO ITS NOT POSSIBLE BY 2012.
4.GALACTIC ALIGNMENT:-

                                                  IN THE SOLAR SYSTEM, THE PLANETS AND THE SUN LIE ROUGHLY WITHIN THE SAME FLAT PLANE, KNOWN AS THE PLANE OF THE ECLIPTIC. FROM OUR PERSPECTIVE ON EARTH, THE ECLIPTIC IS THE PATH TAKEN BY THE SUN ACROSS THE SKY OVER THE COURSE OF THE YEAR. THE TWELVE CONSTELLATIONS WHICH LINE THE ECLIPTIC ARE KNOWN AS THE ZODIAC AND, ANNUALLY, THE SUN PASSES THROUGH ALL OF THEM IN TURN. ADDITIONALLY, OVER TIME, THE SUN'S ANNUAL CYCLE APPEARS TO RECEDE VERY SLOWLY BACKWARD BY ONE DEGREE EVERY 72 YEARS, OR BY ONE CONSTELLATION EVERY 2,160 YEARS. THIS BACKWARD MOVEMENT, CALLED "PRECESSION", IS DUE TO A SLIGHT WOBBLE IN THE EARTH'S AXIS AS IT SPINS, AND CAN BE COMPARED TO THE WAY A SPINNING TOP WOBBLES AS IT SLOWS DOWN.OVER THE COURSE OF 25,800 YEARS, A PERIOD OFTEN CALLED A GREAT YEAR, THE SUN COMPLETES A FULL, 360-DEGREE BACKWARD CIRCUIT THROUGH THE ZODIAC. IN WESTERN ASTROLOGICAL TRADITIONS, PRECESSION IS MEASURED FROM THE NORTHERN HEMISPHERE'S SPRING EQUINOX, OR THE POINT AT WHICH THE SUN IS EXACTLY HALFWAY BETWEEN ITS LOWEST AND HIGHEST POINTS IN THE SKY. PRESENTLY, THE SUN'S SPRING EQUINOX POSITION IS IN THE CONSTELLATION PISCES AND IS MOVING BACK INTO AQUARIUS. THIS SIGNALS THE END OF ONE ASTROLOGICAL AGE (THE AGE OF PISCES) AND THE BEGINNING OF ANOTHER (THE AGE OF AQUARIUS).                                                  SIMILARLY, THE SUN'S WINTER SOLSTICE POSITION, ITS LOWEST POINT, IS CURRENTLY IN THE CONSTELLATION OF SAGITTARIUS; ONE OF TWO CONSTELLATIONS IN WHICH THE ZODIAC INTERSECTS WITH THE MILKY WAY.EVERY YEAR, ON THE WINTER SOLSTICE, THE SUN AND THE MILKY WAY, FROM THE SURFACE OF THE EARTH, APPEAR TO COME INTO ALIGNMENT, AND EVERY YEAR, PRECESSION CAUSES A SLIGHT SHIFT IN THE SUN'S POSITION IN THE MILKY WAY. GIVEN THAT THE MILKY WAY IS BETWEEN 10° AND 20° WIDE, IT TAKES BETWEEN BETWEEN 700 AND 1400 YEARS FOR THE SUN'S WINTER SOLSTICE POSITION TO PRECESS THROUGH IT.IT IS CURRENTLY ABOUT HALFWAY THROUGH THE MILKY WAY, CROSSING THE GALACTIC EQUATOR.
5.SOLAR FLARE:
                       FLARES OCCUR WHEN ACCELERATED CHARGED PARTICLES, MAINLY ELECTRONS, INTERACT WITH THE PLASMA MEDIUM. 
                                 SINCE SCIENTIST AS FOUND THERE IS A CHANCE FOR SOLAR FLARE IN 2012.ITS A NATURAL ONE TAKES PLACE ON SUN SURFACE.SOLAR FLARE AS ALREADY TAKEN PLACE IN EARLY 1854,1970,1984'S DUE TO WHICH TELECOMMUNICATION AS AFFECTED BUT IN 2012 IT MAY HAPPEN IN A HUGE SCALE.
 6.JUDGEMENT DAY:-
                                       IT'S JUST BELIEF OF CHRIST FOLLOWERS THERE IS NO PROOF FOR IT.
7.GEOMAGNETIC REVERSAL:-
                                               ITS A CHANGE OF MAGNETIC POLES OF THE EARTH DUE TO THE EXTERNAL FIELDS.SINCE ITS ALREADY TAKING PLACE IN GRADUAL PHASE THERE IS NO CHANCE OF SUDDEN CHANGE. 
                             END OF THE IS THE COMMON TOPIC FROM BEGINNING OF THIS 2000 BUT END IS NOT A PREDICTED ONE TO HAPPEN.WHAT SO EVER TRY TO BE HAPPY AND MAKE OTHERS HAPPY .THIS MSG IS POSTED IN PERSONAL INTENTION.Comments

 1. Did you know you can create short urls with AdFly and receive dollars from every visitor to your shortened links.

  ReplyDelete


 2. نقل عفش من جدة الى الطائف
  شركة نقل عفش من المدينة المنورة الى جدة شركة نقل عفش من جدة الى المدينة المنورة

  شركة نقل عفش من الرياض الى الامارات شركات نقل عفش من الرياض الى الامارات
  شركة نقل عفش من الرياض الى الاردن شركات نقل عفش من الرياض الى الاردن

  ________

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........