அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

EDUCATION:IS MIRACLE?


                                                             
                                                       EDUCATION:IS MIRACLE?
                           CAN HELPING FOR EDUCATION WILL CHANGE SOMETHING HERE ONE SUCH NICE STORY ABOUT EDUCATION.
                                                                     ONCE UPON A TIME IN NORTHERN PART BRITISH.A FARMER WAS LIVING HIS NAME WAS FLEMING, AND HE WAS A POOR SCOTTISH FARMER. ONE DAY, WHILE TRYING TO MAKE A LIVING FOR HIS FAMILY, HE HEARD A CRY FOR HELP COMING FROM A NEARBY BOG. HE DROPPED HIS TOOLS AND RAN TO THE BOG. THERE, MIRED TO HIS WAIST IN BLACK MUCK, WAS A TERRIFIED BOY, SCREAMING AND STRUGGLING TO FREE HIMSELF. FARMER FLEMING SAVED THE LAD FROM WHAT COULD HAVE BEEN A SLOW AND TERRIFYING DEATH.

                                                                  THE NEXT DAY, A FANCY CARRIAGE PULLED UP TO THE SCOTSMAN'S SPARSE SURROUNDINGS. AN ELEGANTLY DRESSED NOBLEMAN STEPPED OUT AND INTRODUCED HIMSELF AS THE FATHER OF THE BOY FARMER FLEMING HAD SAVED.
            NOBLE MAN:"I WANT TO REPAY YOU," SAID THE NOBLEMAN. "YOU SAVED MY SON'S LIFE." 
         FARMER:"NO, I CAN'T ACCEPT PAYMENT FOR WHAT I DID," THE SCOTTISH FARMER REPLIED, WAVING OFF THE OFFER.
AT THAT MOMENT, THE FARMER'S OWN SON CAME TO THE DOOR OF THE FAMILY HOVEL.
            NOBLE MAN:"IS THAT YOUR SON?" THE NOBLEMAN ASKED. 
            FARMER:"YES," THE FARMER REPLIED PROUDLY.
            NOBLE MAN:"I'LL MAKE YOU A DEAL. LET ME TAKE HIM AND GIVE HIM A GOOD EDUCATION. IF THE LAD IS ANYTHING LIKE HIS FATHER, HE'LL GROW TO A MAN YOU CAN BE PROUD OF."
                        YEAR’S PASSED BY AFTER MANY YEAR NOBLE MAN SON WAS FALLEN SICK DUE TOO PNEUMONIA.ONLY MEDICINE AVAILBLE TOO CURE IT IS THAT WAS FOUND BY THE POOR FARMER SON…….
                      EDUCATION CAN’T ALONE SAVE LIFE BUT CAN REWRITE THE PAGES OF HISTORY……..IT’S NOT A STORY TO SPREAD AWARNESS ABOUT EDUCATION ALONE BUT IT’S A TRUE INCIDENT  WHICH REWROTE THE PAGES OF HISTORY……
WHAT’S THE NAME OF MEDICINE WHICH SAVED THE NOBLE SON?
PENICILLIN.
WHO IS THAT POOR FARMER SON?
FARMER FLEMING'S SON GRADUATED FROM ST.MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL IN LONDON, AND WENT ON TO BECOME KNOWN. THROUGHOUT THE WORLD AS THE NOTED SIR ALEXANDER FLEMING, THE DISCOVERER OF THE MEDICINE PENICILLIN.
WHO IS THE NOBLE MAN SON?
ChurchillTHEN HOW IT CHANGED THE WORLD HISTORY.ONLY PERSON WHO CHANGED THE FORTUNE OF ENGLAND IN WORLD WAR-II AND GREATEST WAR TIME PRIME MINISTER EVER-SIR WINSTON CHURCHILL.
NOBLE MAN- LORD RANDOLPH CHURCHILL.
YOUR HELPING HAND NOT ALONE LIGHTS A LIFE OF A PERSON BUT IT MAY CHANGE THE FORTUNE OF THE WORLD….PLZ HELP FOR CHILDREN EDUCATION…..MILLION ARE WAITING FOR YOUR HELPING HAND.
          SOMEONE ONCE SAID: WHAT GOES AROUND COMES AROUND.
                                                                

Comments

Post a Comment

please place ur views...........