அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

INDIA'S DEVELOPMENT -IS ON RIGHT PATH?

                                          INDIA-G8:IS SHINING?


SOMETHING TO BE DONE BEFORE 2020 MISSION:
 1. INDIA'S GDP TOUCHING 8.2% BUT THE PER CAPITA INCOME IS ONLY $1 DOLLAR (40RS) FOR ABOUT 80% POPULATION.
 2. INDIA AS 83,000 MILLIONAIRES AND 36 BILLIONAIRES BUT 28%OF PEOPLE BELOW POVERTY LINE(UN REPORT).
 3.  THERE ARE 0.44 MILLION DOCTORS IN INDIA BUT ABOUT 350 MILLION INDIAN PEOPLE WITHOUT PROPER SANITATION AND TOILET(UN REPORT)REASON FOR MOST OF HEALTH HAZARD.
 4.  IN INDIA THERE ARE MORE THAN LAKHS OF HOTELS BUT ABOUT 17%HOMELESS INDIANS.
 5. WE ARE LEADING IN OBESITY BUT ONE BILLION METRIC TONNES OF FOOD ROT ABOUT 6 LAKH PEOPLE EAT FOR 10 YEARS.
 6. IN WORLDS LARGEST AGRICULTURE COUNTRY 350 MILLION PEOPLE ARE INSECURE OF FOOD ABOUT 50%WORLDS HUNGER IN INDIA.
 7. OUR BIRTH RATE IS 20.97 BUT EVERY YEAR 2.2 MILLION OF CHILDREN DIE DUE TO MALNUTRITION ABOUT 40%CHILDREN ARE MALNOURISHED.  
 8.  WE TAUGHT WORLD TO COUNT BUT IN SAME NATION THERE ARE 2.5 MILLION CHILDREN ARE INVOLVED IN HARDCORE JOBS.
 9. EVERY YEAR IN OUR NATION ABOUT 40,000 FARMERS COMMIT SUICIDE.
 10. WE WORLD'S LARGEST DEMOCRACY BUT 2.6 MILLION CASE ARE BENDING IN OUR COURTS.
 11.  WE ARE AGRICULTURE COUNTRY BUT WE ARE THIRD LARGEST CO2 PRODUCER.
 12. INDIA IS A SECULAR COUNTRY BUT EVERY YEAR THOUSAND DIE DUE TO CASTE AND RELIGIOUS FIGHT.
 13. WE ARE WORSHIP WOMEN AND CHILD AS GOD BUT EVERY MINUTE ONE CHILD WENT MISSING IN INDIA AND EVERY 3 MINUTE A WOMEN IS RAPED IN INDIA.
 14. WE ARE BANKING GURU FOR MANY COUNTRIES BUT 6 LAKH CRORES OF INDIAN MONEY IN SWISS BANK SLEEPING.
 15. WORLD'S SECOND LARGEST POPULATION COUNTRY STILL AS VILLAGE WITHOUT ELECTRICITY.
  WE MAY GREAT ECONOMIC POWER OF THE WORLD BUT REALITY MATTERS A LOT HERE.IN COMMON MAN VIEW WE ARE FOR BEHIND MANY OF OUR ASSOCIATE COUNTRIES FOR G8.IT'S ALWAYS BETTER TO BE NICE COUNTRY TO LIVE IN RATHER THAN G8...THINK ABOUT IT????

Comments

Post a Comment

please place ur views...........