Posts

Showing posts from June, 2011

அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

KARL MARX:A ROLE MODEL!

Image
KARL MARX:A ROLE MODEL!

                                 KARL HEINRICH MARX A 21ST CENTURY SENSATIONAL FIGURE ACROSS THE GLOBE BUT HERE I AM NOT GOING TO TALK ABOUT HIS COMMUNISM PRINCIPLE.KARL MARX AS ROLE MODEL FOR EVERYONE IN THE WORLD.KARL IS REAL INSPIRATION TO WATCH ABOUT AND READ ABOUT. KARL WAS BORN IN A JEWISH FAMILY.HE IS POOR IN STUDIES.HE WAS PART OF DRUNK CLUB IN GERMANY.
 SOMETHING TO BE LEARNED FROM KARL MARX LIFE.
STRONG AS IRON:                                    WHEN KARL MARX AS TO GET HIS CERTIFICATE FROM HIS HEAD PROFESSOR.HE REFUSED TO GET IT FROM HIM SINCE HE BETRAYED HIS PROFESSOR TO KING GEORGE.KARL REMAINED LIKE IRON EVEN HIS FATHER REQUESTED.KARL MARX SAID”I WILL NEVER GET IT FROM A BETRAYER”
LOVE AS RAIN:                                KARL FALL IN LOVE WITH A GIRL FIVE YEARS ELDER THAN HIM.THE LOVE BETWEEN HIM AND JENNY WAS MOST ROMANTIC LOVE STORY.IF JENNY WAS NOT PART OF KARL LIFE MAY BE KARL MARX PATH MAY DIFFERED.JENNY NOT ONLY AS LOVER BUT ALSO AS WIFE PROVE…

DIVIDED WORLD:GOD?

Image
DIVIDED WORLD:GOD?


“Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.”   — Edward Gibbon                                        I CAN’T BELIEVE WHAT HAPPENED TO MYSELF.MY LIFE ITSELF GETTING TRANSFERRED INTO COMPLETE CIRCLE.I DON'T KNOWN WHY ITS?THERE IS SOME REASON ARE SO EVERYONE BELIEVE IN MYSTERY BUT I DON'T BELIEVE IN MYSTERY.EVERYONE IN AND AROUND ME BELIEVE IN GOD?WHY NOT I AM ?THE QUESTION ARISES IN ME. AM I PROVING EXTRA GENIUS R CHEATING MYSELF.THE QUESTION WHICH I ASK MYSELF MILLION TIMES.BUT ANSWER IS ONE THAT GOD IS IMAGINARY.SINCE EVERYONE BELIEVE IN GOD WHY SHOULD I BELIEVE IN GOD .SINCE INCEPTION OF HUMANITY .GOD IS BEHIND IMAGINATION AND WE ARE HIS CHILDREN.ONE QUESTION ARISE EVERY TIME I HEAR  THAT WE ARE HIS CHILDREN.FINE, THEN WHO’S CHILDREN IS GOD?IS GOD A FAITH R REAL R BELIEF R FAKE R MISTERY?WHO KNOWS ANSWER FOR IT YOU R ME ?EVERYONE KNOWS IT BUT FAIL TO REALIZE IT IN OUR LIFE .BUT I STARTED TO REALIZE I…

1.21B SCAM:WORLD’S LARGEST CORRUPTION?

Image
1.21BSCAM:WORLD’S LARGEST CORRUPTION?

1.21B MEANS 1.21BILLION PEOPLE INVOLVED CORRUPTION.WHICH IS TAKING PLACE EVERYDAY IN MY COUNTRY KNOWINGLY OR UNKNOWINGLY.
                                    CORRUPTION IS MOST COMMON TERM IN INDIA'S DAY TO DAY LIFE.SINCE IT AS BECOME INDIA'S NATIONAL LOGO TO BE PRIDE OF BEING CORRUPT OR MOTIVATING CORRUPT.WE HAVE HOURS TO TALK ABOUT CORRUPT POLITICIANS WHO LOOT PUBLIC MONEY BUT WE ARE NOT READY TO TAKE THE BLAME FOR CORRUPTION.
                                  CORRUPTION IS NOT ONLY ABOUT MILLION OF RUPEES EVEN SINGLE RUPEE UNLAWFUL IS CORRUPTION.WE TALK ABOUT MILLIONS OF RUPEES IN SWISS BANK BUT WE FAILED TO TALK ABOUT WHAT BILLIONS OF PEOPLE DOING DAILY KNOWING OR UNKNOWING COUNTS MORE THAN SUCH ACCOUNTS IN SWISS.
                                 LIFE TERM OF A POLITICIAN'S IS JUST FIVE YEARS AFTER THAT YOU CAN WARP THEM BACK FROM THE POST.CORRUPTION IS MORE THAN THAT YOU CAN NEVER PUT BLAME ON ONE WHO ON RECEIVER SIDE OF THE CORRUPTIO…

HITLER:PURE HUMAN?

Image
HITLER:PURE HUMAN?
HITLER THE MOST POWERFULL WORD IN THE HISTORY OF MANKIND FOR ARROGANCE BUT A MOST PERFECT INDIVIUAL PERSONAL LIFE.HITLER KNOWN FOR ANTI-JEWS PRINCIPLE BUT HE RESTRICTED EVEN ARYAN.WHEN INDIAN FREEDOM FIGHTER NETAJI MET HITLER ASKED FOR HELP.HITLER SAID”INDIAN’S LIKE TOO BE SLAVE SO I CAN’T HELP THEM”(EVEN THOUGH INDIAN’S ARE ARYAN HE DIDNT HELP THEM).

PERSONAL APPEARANCE

 HE REFUSES TO USE COLOGNE OR SCENTS OF ANY SORT ON HIS BODY NO MATTER HOW WARM HE FEELS, HITLER WILL NEVER TAKE OFF HIS COAT IN PUBLICNAZI PRESS SECRETARY DR. SEDGWICK TRIED TO CONVINCE HITLER TO GET RID OF HIS TRADEMARK MUSTACHE OR GROW IT NORMALLY. HITLER ANSWERED: “DO NOT WORRY ABOUT MY MUSTACHE. IF IT IS NOT THE FASHION NOW, IT WILL BE LATER BECAUSE I WEAR IT!”
SOCIAL BEHAVIOUR

HIS FAVORITE TOPICS INCLUDE: “WHEN I WAS A SOLDIER,” “WHEN I WAS IN VIENNA,” “WHEN I WAS IN PRISON,” AND “WHEN I WAS THE LEADER IN THE EARLY DAYS OF THE PARTY.”IF HITLER BEGINS SPEAKING ABOUT WAGNER AND THE OPERA, NO ONE DAR…

EDUCATION:IS MIRACLE?

Image
                                                       EDUCATION:IS MIRACLE?
                           CAN HELPING FOR EDUCATION WILL CHANGE SOMETHING HERE ONE SUCH NICE STORY ABOUT EDUCATION.                                                                      ONCE UPON A TIME IN NORTHERN PART BRITISH.A FARMER WAS LIVING HIS NAME WAS FLEMING, AND HE WAS A POOR SCOTTISH FARMER. ONE DAY, WHILE TRYING TO MAKE A LIVING FOR HIS FAMILY, HE HEARD A CRY FOR HELP COMING FROM A NEARBY BOG. HE DROPPED HIS TOOLS AND RAN TO THE BOG. THERE, MIRED TO HIS WAIST IN BLACK MUCK, WAS A TERRIFIED BOY, SCREAMING AND STRUGGLING TO FREE HIMSELF. FARMER FLEMING SAVED THE LAD FROM WHAT COULD HAVE BEEN A SLOW AND TERRIFYING DEATH.
                                                                  THE NEXT DAY, A FANCY CARRIAGE PULLED UP TO THE SCOTSMAN'S SPARSE SURROUNDINGS. AN ELEGANTLY DRESSED NOBLEMAN STEPPED OUT AND INTRODUCED HIMSELF AS THE FATHER OF THE BOY FARMER FLEMING HAD SAVED.            NOBLE MAN:…