அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

1.21B SCAM:WORLD’S LARGEST CORRUPTION?

                            1.21B SCAM:WORLD’S LARGEST CORRUPTION?
                                     
                                 1.21B MEANS 1.21BILLION PEOPLE INVOLVED CORRUPTION.WHICH IS TAKING PLACE EVERYDAY IN MY COUNTRY KNOWINGLY OR UNKNOWINGLY.
                                    CORRUPTION IS MOST COMMON TERM IN INDIA'S DAY TO DAY LIFE.SINCE IT AS BECOME INDIA'S NATIONAL LOGO TO BE PRIDE OF BEING CORRUPT OR MOTIVATING CORRUPT.WE HAVE HOURS TO TALK ABOUT CORRUPT POLITICIANS WHO LOOT PUBLIC MONEY BUT WE ARE NOT READY TO TAKE THE BLAME FOR CORRUPTION.
                                  CORRUPTION IS NOT ONLY ABOUT MILLION OF RUPEES EVEN SINGLE RUPEE UNLAWFUL IS CORRUPTION.WE TALK ABOUT MILLIONS OF RUPEES IN SWISS BANK BUT WE FAILED TO TALK ABOUT WHAT BILLIONS OF PEOPLE DOING DAILY KNOWING OR UNKNOWING COUNTS MORE THAN SUCH ACCOUNTS IN SWISS.
                                 LIFE TERM OF A POLITICIAN'S IS JUST FIVE YEARS AFTER THAT YOU CAN WARP THEM BACK FROM THE POST.CORRUPTION IS MORE THAN THAT YOU CAN NEVER PUT BLAME ON ONE WHO ON RECEIVER SIDE OF THE CORRUPTION.FIRST PERSON TO BE BLAMED FOR CORRUPTION IS THE ONE WHO MOTIVATE CORRUPTION FOR HIS UNLAWFUL ACTIVITY.

KEY POINT ABOUT 1.21B SCAM:

  1. BILLING SCAM:EVEN A PENCIL OF TWO RUPEES IS BOUGHT FROM GROCERY SHOP IT SHOULD BE BILLED.THE SHOPKEEPER AS TO PAY TAX FOR IT BUT IN 95% GROCERY SHOP NO BILLING SO THE MONEY GOES TO ACCOUNT TWO AS BLACK MONEY.NOT ONLY IN GROCERY SHOP BUT ALSO IN JEWELLERY,RETAIL ETC.
  2. REGISTRATION SCAM:IF LAND IS BOUGHT OR SELLING THERE MUST BE PROPER REGISTRATION FOR ORIGINAL PRICE.ABOUT 8% OF SELLING PRICE  STAMP PAPERS AS TO BE BOUGHT FOR REGISTRATION BUT 99% OF REGISTRATION TAKES PLACE FOR UNDER ESTIMATION VALUE.THE AMOUNT GOES TO ACCOUNT TWO AS BLACK MONEY.
  3. PRICING SCAM:MRP RATES ARE ACTUAL PRICE DETERMINED BY THE COMPANY BUT EVEN A SINGLE RUPEE PAID HIGHER THEN MRP RATE ITS ACCOUNT TWO BLACK MONEY FOR THE VENDOR.
  4. TAXATION SCAM:IN THE POPULATION OF 1.21 BILLION THERE ARE NOT EVEN 15%PERCENT OF REGULAR TAX PAYERS IN THIS NATION.EVERY SINGLE RUPEE NOT ACCOUNTED IS BLACK MONEY.
  5. WALK IN SHOP SCAM:SINCE INDIAN HAVE HABIT BUYING THINGS IN PLATFORM SHOP’S AND LOW PRICE FOREIGN ITEMS.NO SUCH SHOPKEEPER’S PAYS SALES TAX FOR THERE PRODUCT.NO TAXATION.NO ACCOUNT.
  6. TRUST SCAM:INDIA IS ONLY NATION HAVE THOUSANDS OF MULTI-MILLION RUPEES TRUST.MOST OF THIS TRUST ARE RUN FOR TAX BENEFIT.NO ONE IN THE EARTH DOESN’T KNOW WHATS ARE SOURCE OF INCOME FOR THIS TRUST.BLACK MONEY INTO WHITE MONEY CONVERTING CENTERS ARE TRUST.

                THIS ARE SOME OF THE WAY IN WHICH BILLIONS OF PEOPLE INVOLVED IN THIS MONSTERS OF SCAM.STILL TONS OF MATTER ARE THERE WERE COMMON MAN WITHOUT UNKNOWINGLY GET INVOLVED IN CORRUPTION.(SMUGGLING,TRADING,AUDITING ETC.)
              CORRUPTION BY A POLITICIANS  IS NOT THE MATTER OF THIS HOUR BUT A CORRUPTION BY BILLION PEOPLE COUNT MORE THAN THAT IN DAY TO DAY BASES.WHO AS COURAGE TO SPEAK ABOUT IT AND FIGHT FOR IT.PLEASE CHANGE YOURSELF AND EDUCATE OTHERS FOR ANTI-CORRUPTION.
           AVOID CORRUPTION BE LAWFUL DON'T BE LAW BREAKERS BE TRENDSETTERS AND ROLE MODEL FOR YOUR GENERATION........
    
“UNTIL MINDSET OF PEOPLE CHANGE NOTHING IS GOING TO CHANGE IN THIS NATION”
                                              JAI HIND!JAI HIND!

Comments

Post a Comment

please place ur views...........