அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

DIVIDED WORLD:GOD?

                                                        DIVIDED WORLD:GOD?


“Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.”
  — Edward Gibbon
                                       I CAN’T BELIEVE WHAT HAPPENED TO MYSELF.MY LIFE ITSELF GETTING TRANSFERRED INTO COMPLETE CIRCLE.I DON'T KNOWN WHY ITS?THERE IS SOME REASON ARE SO EVERYONE BELIEVE IN MYSTERY BUT I DON'T BELIEVE IN MYSTERY.EVERYONE IN AND AROUND ME BELIEVE IN GOD?WHY NOT I AM ?THE QUESTION ARISES IN ME. AM I PROVING EXTRA GENIUS R CHEATING MYSELF.THE QUESTION WHICH I ASK MYSELF MILLION TIMES.BUT ANSWER IS ONE THAT GOD IS IMAGINARY.SINCE EVERYONE BELIEVE IN GOD WHY SHOULD I BELIEVE IN GOD .SINCE INCEPTION OF HUMANITY .GOD IS BEHIND IMAGINATION AND WE ARE HIS CHILDREN.ONE QUESTION ARISE EVERY TIME I HEAR  THAT WE ARE HIS CHILDREN.FINE, THEN WHO’S CHILDREN IS GOD?IS GOD A FAITH R REAL R BELIEF R FAKE R MISTERY?WHO KNOWS ANSWER FOR IT YOU R ME ?EVERYONE KNOWS IT BUT FAIL TO REALIZE IT IN OUR LIFE .BUT I STARTED TO REALIZE IT IN MY LIFE.
                            I AM NOT A BORN ATHESIST TO SAY THIS BUT MY SELF REALIZATION MADE TO SAY THIS TO YOU.A GOOD THINKER ALWAYS HAS A DEVIL WORKSHOP IN IS BRAIN WHICH PONDER WITH A QUESTION WHY?SAME THINK HAPPENED TO ME ALSO.I ASKED MYSELF THE QUESTION WHY I SHOULD PRAY TO GOD?IN MY SMALL  AGE I DON'T KNOW. WHY I AM PRAYING SINCE MY PARENTS TAUGHT ME TO PRAY I PRAYED.WHEN I STARTED TO GROW THE NEXT QUESTION ARISE IS WHY I SHOULD PRAY IN THIS FORM?I AM UN AWARE WHY I SHOULD BENT MY HEAD LIKE A SERVANT.IN SMALL AGE ITSELF ALL THAT QUESTION ARISE WITHIN ME IS UNANSWERED.BUT MY THIRST TO FIND THE ANSWER FOR IT DID NOT STOP WITHIN ME.
                               AS TIME STARTED TO ROLL BY I STARTED TO BELIEVE IN ONE GOD AND AS NO FORM IN MY SCHOOL DAYS.ANOTHER QUESTION A RISE WITHIN ME EVERYONE BELIEVE IN GOD THEN WHY THEY HAVE DISCREMINATED BETWEEN GOD ON MANY ASPECT TO WORKSHIP AND FOLLOW.AS DAY'S IN MY LIFE KEPT ON COUNTING MANY QUESTION ARISE DUE TO MY MATURITY AND OUT OF MY KNOWLEDGE.MANY UN ANSWERABLE QUESTION JUST MADE MY MIND TO THINK LIKE A WORK HORSE.I STARTED TO DEVIATE FROM THE NORMAL TO THINK WHETHER GOD AND RELIGION IS SAME.
                                MY SELF REALIZATION SAID THEY ARE DIFFERENT SINCE RELIGION IS A SET OF RULES CAME TO REGULATE HUMANITY.THE PEOPLE WHO STARTED THIS RELIGION AND TAUGHT THEM TO HUMANITY HAS BECOME GOD.THE WORST IN IT HIS WHEN IMAGINARY CHARACTER WHICH CAME IN THIS RELIGIOUS BOOK AS BECOME GOD TOO.IF ONE WHICH SAY DO’S AND DONT’S IN LIFE IS HOLY BOOK MEANS THEN WHY WONT WE SAY EVERY RULE BOOK AS HOLY.EVERYTHING WE BELIEVE IS TRUE IS NOT TRUE ONLY TRUTH CAN BE BROUGHT BY FULL WISDOM OF KNOWLEDGE.
                       WHEN THOUSANDS OF YEAR BACK HUMAN RACE STARTED WE ALL BELONG TO GROUP OF TRIBES .WE SEARCHED FOR A ASSISTANCE WHO CAN GUIDE US IN OUR LIFE.SO WE CREATED A IMAGINARY OBJECT IN FORM OF SYMBOLS WHO IS SAID TO BE AS DIVINE ?WHO IS THE GUIDING SPRITE OF THE WORLD? WHEN HUMAN RACE STARTED TO LOOK UP THE SKY AND CIVILIZATION CAME INTO FORCE THE SOURCE OF DIVINE IS MADE AS THE GOD.WHEN CIVILIZATION AT ITS PEAK MAN STARTED TO GIVE A FORM TO HIS IMAGINARY DIVINE.UNTIL THAT TIME GOD IS ONLY THE NATURE BUT WHEN THEY STARTED TO CURVE IN A FORM THERE ARISE A SUPERSTITIOUS BELIEF AMONG THE PEOPLE.THE WORST OF THESE IS THAT UP  RISE OF VARIOUS CASTE AND ETHNIC GROUPS WHICH DIVIDED THE HUMANITY FROM THE PATH OF LOVE TO SERVANT’S OF GOD.
                      WHEN GOD STARTED TO HAVE A FORM MANY SUPERSTITIOUS ALSO EVOLVED ALONG WITH IT.WHEN MAN STARTED TO SPEAK THE WORST PART OF HUMANITY STARTED WITH PRIME TIME OF GOD.GOD AS BEEN PREACHED FROM GENERATION TO GENERATION  AS THE SPRITE OF DIVINE.EVEN THIS TOUCHED OUR BRAIN ARE NOT BUT IT STARTED TO INHERIT IN OUR CHROMOSOMES.LIKE A  AVALANCHE EFFECT FROM ONE TO TWO TO FOUR  IT KEPT ON MULTIPLY IN A FAST PHASE.AS MAN STARTED TO CHANGE FROM TRIBES TO MAN OF CIVILIZATION.THE GOD GOT INTO A FULL DEVELOPED FORM SIMILAR TO THAT OF HUMAN BUT A BIT MORE THAN THAT IN NAME OF DIVINE.
                   AS MILLIONS OF YEARS ROLLED BY THAN MAN STARTED SCRIPT HIS SPOKEN FORM INTO A WRITTEN FORM.THESE NOT THE MIRACLE OF HUMANITY BUT IT’S THE GOLDEN PERIOD OF GOD’S HISTORY.THE PEOPLE WHO BELIEVED IN GOD STARTED TO MAKE HIM TRUE IN WRITTEN FORMAT SO THAT THERE FOR CHILDREN CAN ALSO PREACH THEM.BUT UNTIL THEN THEY BELIVED ONLY IN GOD WHEN MODERN PHASE OF CIVILIZATION STARTED THE MAN STARTED TO TRAVEL AROUND THE WORLD TO PREACH THE RULES AND SPREAD DIVINE AMONG PEOPLE.WHEN MAN STARTED TO BECOME THE ADMIRE’S OF THE PREACHER OR THE MESSENGER OF GOD(WHO SAY THEM SELF LIKE THAT.).
                    PEOPLE LIKE A FOLK STARTED TO WALK BEHIND THIS MESSENGER WITHOUT EVEN TAUGHT OF IT.THIS FALSE BELIEF MADE ENTIER HUMANITY TO EXCEPT THAT GOD IS DIVINE.THE MYSTERY NEVER END HERE BUT REALLY STARTED TO TAKE NEW PATH WHICH MADE TO BREAK GOD INTO MANY RELIGION.SOME PEOPLE STARTED TO FOLLOW THIS MESSENGER’S IN GREAT DEAL.SOME OF THIS MESSENGER’S AS BECOME NOBLE R LEADER R KING R EVEN AS GOD.WHEN KINGDOM STARTED TO ARISE IN THE NAME OF THE KINGS AND NOBLE’S WHO GUIDED AND PREACHED HUMAN BEINGS STARTED TO TAKE COVER IN THE NAME OF GOD AND DIVINE FOR THERE  WRONG DEEDED.
                 THE ULTIMATE OF THIS MISERY IS WHEN PEOPLE STARTED TO WRITE ABOUT THIS MESSENGER’S AS GOD.SINCE THERE IS NO OTHER BOOK TO SAY THAT THIS SO CALLED MESSENGERS ALSO HUMAN BEINGS .THE PEOPLE AFTER HUNDREDS OF GENERATION STARTED TO BELIEVE THEY ARE THE SOURCE OF ENTIER UNIVERSE AND THEY ARE THE RULING SPRITE OF US.BUT PAGES OF HISTORY AS FORGOTTEN TO SAY THAT GOD IS IMAGINARY TO THE PEOPLE .SO CALLED BOOKS WHICH WRITTEN IN PRAISE OF THEM WITH UNIMAGINABLE BACKGROUND AS BECOME SOURCE FOR HIS FOLLOWERS .THIS BOOK AS BECOME THE HOLY BOOK OF THE RELIGION.
                EVEN THE SO CALLED HOLYBOOK ARE WRITTEN WITH LOTS OF MORAL INHERITED IN THE NAME OF GOD BUT THE FOLLOWERS LEFT THIS MORAL BEHIND AND CONSIDER CHARACTER IN THAT BOOK AS SPIRITUAL.HOLY BOOK ARE PURELY BASED ON IMAGINATION THERE IS NO TRUTH BEHIND IT.IMAGINATION AS NO BOUND TO IT. ITS ONLY BASED ON WHAT WE TAKE FROM IT.
                      THE MOST FOOLISH OF ALL THIS WHEN RELIGION TOOK THE PEOPLE TO THE PATH OF SUPERSTITIOUS BELIEFS.THE BELIEF WHICH MADE PEOPLE FROM EVEN NOT TO THING ABOUT IT WHICH IS CONSIDERED AS SIN.SIN IS NOT IN WHAT WE THING BUT IT IS ONLY IN OUR CHROMOSOMES WHICH BLOCK US FROM EVEN THING AGAINST GOD. 
                    GOD A THREE LETTER WORD WHICH RULING A FIVE LETTER WORD HUMAN.WE SEARCH FOR DIVINE EVERY WHERE BUT FAIL TOO REALISE IT’S WITHIN EVERYONE. FIRST SEARCH DIVINE WITHIN YOU A GOOD HEART WITH A GOOD TAUGHT INSIDE IS MORE THAN A HOLY PLACES IN THIS WORLD.RESPECT A FELLOW HUMAN ITS MORE THAN PAYING YOUR TRIBUTES TO GOD.WE ARE NOT TRYING  PROVE THERE IS NO GOD BUT WE WANT TO STOP ALL DAREDEVIL THINGS HAPPENING IN THE WORLD IN THE NAME OF GOD AND RELIGION.
             I AM NOT HERE TO PROVE I AM EXTRA GENIUS THAN EVERYONE TO SAY THERE IS NO GOD.IT’S EASY TO BELIEVE IN GOD BUT WORST TO SAY NO GOD.ATHEIST MUST KNOW ALL HAPPENING IN AND AROUND HIM.ATHEIST ARE NOT FOOLS TO TALK SOMETHING IRRELEVANT.WE KNOW THE TRUTH BEHIND EVERY MYSTERY HIDDEN BEHIND THIS WORLD.WE ARE NOT TO BREAK THE PRINCIPLES OF GOD AND RELIGION BUT TO REMOVE THE IGNORANCE FROM MIND’S OF THE PEOPLE.
             WHEN DARWIN PROVED EVOLUTION THEORY IT’S THE END OF MANY RELIGION.
      

Comments

Post a Comment

please place ur views...........