அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

HITLER:PURE HUMAN?
                                             HITLER:PURE HUMAN?                
HITLER THE MOST POWERFULL WORD IN THE HISTORY OF MANKIND FOR ARROGANCE BUT A MOST PERFECT INDIVIUAL PERSONAL LIFE.HITLER KNOWN FOR ANTI-JEWS PRINCIPLE BUT HE RESTRICTED EVEN ARYAN.WHEN INDIAN FREEDOM FIGHTER NETAJI MET HITLER ASKED FOR HELP.HITLER SAID”INDIAN’S LIKE TOO BE SLAVE SO I CAN’T HELP THEM”(EVEN THOUGH INDIAN’S ARE ARYAN HE DIDNT HELP THEM).

PERSONAL APPEARANCE

 •  HE REFUSES TO USE COLOGNE OR SCENTS OF ANY SORT ON HIS BODY
 •  NO MATTER HOW WARM HE FEELS, HITLER WILL NEVER TAKE OFF HIS COAT IN PUBLIC
 • NAZI PRESS SECRETARY DR. SEDGWICK TRIED TO CONVINCE HITLER TO GET RID OF HIS TRADEMARK MUSTACHE OR GROW IT NORMALLY. HITLER ANSWERED: “DO NOT WORRY ABOUT MY MUSTACHE. IF IT IS NOT THE FASHION NOW, IT WILL BE LATER BECAUSE I WEAR IT!”

SOCIAL BEHAVIOUR

 • HIS FAVORITE TOPICS INCLUDE: “WHEN I WAS A SOLDIER,” “WHEN I WAS IN VIENNA,” “WHEN I WAS IN PRISON,” AND “WHEN I WAS THE LEADER IN THE EARLY DAYS OF THE PARTY.”
 • IF HITLER BEGINS SPEAKING ABOUT WAGNER AND THE OPERA, NO ONE DARES INTERRUPT HIM. HE WILL OFTEN SERMONIZE ON THIS TOPIC UNTIL HIS AUDIENCE FALLS ASLEEP.
  
PERSONAL HABITS

 • HITLER HAS NO INTEREST IN SPORTS OR GAMES OF ANY KIND AND NEVER EXERCISED, EXCEPT FOR AN OCCASIONAL WALK.
 • HE PACES FREQUENTLY INSIDE ROOMS, ALWAYS TO THE SAME TUNE THAT HE WHISTLES TO HIMSELF AND ALWAYS DIAGONALLY ACROSS THE ROOM, FROM CORNER TO CORNER
 • HITLER’S HANDWRITING IS IMPECCABLE.

ENTERTAINMENT
 •              HE ISN’T INTERESTED IN WILD ANIMAL ACTS, UNLESS THERE IS A WOMAN IN DANGER.
 •               NEARLY EVERY NIGHT HITLER WILL SEE A MOVIE IN HIS PRIVATE THEATRE, MAINLY FOREIGN FILMS THAT ARE BANNED TO THE GERMAN PUBLIC. HE LOVES COMEDIES AND WILL OFTEN LAUGH MERRILY AT JEWISH COMEDIANS. HITLER EVEN LIKED A FEW JEWISH SINGERS, BUT AFTER HEARING THEM HE WOULD REMARK THAT IT WAS TOO BAD HE OR SHE WASN’T ARYAN.
 • HE LOVES NEWSREELS – ESPECIALLY WHEN HE IS IN THEM.
PERSONAL LIFE

 • HITLER LOVED JEWS GIRL AT AGE OF 16 BUT IT FAILD TO HAPPEN IF IT’S SO WORLD HISTORY MAY REWRITTEN.
 • HITLER LOVE GERMAN SHEPAERD DOG’S HE TRAINED THEM MOST OF TIMES.
 • HITLER GOT MARRIED TO A GIRL JUST A NIGHT BEFORE HIS SUICIDE.
 • 42 ATTEMPTS WERE MADE TO KILL HITLER.
 • HITLER CHOCIE SWASITIKA AS HIS EMBELEM FROM ARYAN ORGIN TIBET.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........