அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

KARL MARX:A ROLE MODEL!

                                                KARL MARX:A ROLE MODEL!
 
                                 KARL HEINRICH MARX A 21ST CENTURY SENSATIONAL FIGURE ACROSS THE GLOBE BUT HERE I AM NOT GOING TO TALK ABOUT HIS COMMUNISM PRINCIPLE.KARL MARX AS ROLE MODEL FOR EVERYONE IN THE WORLD.KARL IS REAL INSPIRATION TO WATCH ABOUT AND READ ABOUT.
KARL WAS BORN IN A JEWISH FAMILY.HE IS POOR IN STUDIES.HE WAS PART OF DRUNK CLUB IN GERMANY.
                               

 SOMETHING TO BE LEARNED FROM KARL MARX LIFE.

STRONG AS IRON:
                                   WHEN KARL MARX AS TO GET HIS CERTIFICATE FROM HIS HEAD PROFESSOR.HE REFUSED TO GET IT FROM HIM SINCE HE BETRAYED HIS PROFESSOR TO KING GEORGE.KARL REMAINED LIKE IRON EVEN HIS FATHER REQUESTED.KARL MARX SAID”I WILL NEVER GET IT FROM A BETRAYER”

LOVE AS RAIN:
                               KARL FALL IN LOVE WITH A GIRL FIVE YEARS ELDER THAN HIM.THE LOVE BETWEEN HIM AND JENNY WAS MOST ROMANTIC LOVE STORY.IF JENNY WAS NOT PART OF KARL LIFE MAY BE KARL MARX PATH MAY DIFFERED.JENNY NOT ONLY AS LOVER BUT ALSO AS WIFE PROVED BETTER PART OF IS LIFE.ONLY TIME WHEN KARL MARX CRIED IS DURING JENNY DEAD.THIS SHOW HIS LOVE FOR HER.

NEVER GIVE UP:
                             KARL LOST THREE CHILDREN IN POVERTY BUT NEVER GAVE UP HIS PRINCIPLES.A THREE YEAR OLD KARL BABY DIED IN WINTER COLD OF ENGLAND WHEN HE AND HIS FAMILY THROWN TO STREET.HE NEVER GIVE UP HIS WRITING AGAINST CAPITALIST.

FIGHT LIKE WARRIOR:
                          HE HAS MIGERATED TO SEVEN COUNTRIES DUE TO HIS PRINCIPLE AND WRITING(SENT OUT OF COUNTRY BY RULERS AND KINGS).HE HAD TO CHANGE IS HOUSE OVER HUNDRED TIMES.HE SPENT MOST DAYS WITHOUT FOOD BUT HE NEVER GIVE UP HIS WRITING.HE FOUGHT AGAINST ALL THE MIGHTY KINGS,RULERS ETC.

FRIENDSHIP IS HOLY:
                       KARL MARX BIOGRAPHY WILL NEVER GET FULFILLED WITHOUT MIGHTY FRIEND ENGELS.ENGELS AND MARX FRIENDSHIP STARTED IN A LETTER CONVERSATION.ENGELS WAS THE FINANCIAL SUPPORT FOR KARL MARX WRITING AND FAMILY.MOST AMAZING THING IN IT IS THAT ENGELS IS A CAPITALIST (OWN A COMPANY IN LONDON) AGAINST WHICH KARL MARX FOUGHT HIS ENTIER LIFE.EVEN THOUGH ENGELS IS CAPITALIST HE FOUGHT WITH MARX FOR WORKING CLASS BOTH WROTE”COMMUNIST MANIFESTO” AND “DAS CAPITAL” ETC.

DOWN TO EARTH:
                          THE YEAR IN WHICH KARL MARX FINISHED WRITING “DAS CAPITAL “ IN THAT SAME YEAR CHARLES DARWIN PROVED “EVOLUTION OF SPICES”.SO KARL MARX WITHOUT ANY  COMPLEX WROTE A LETTER TO DARWIN ASKING HIS PERMISSION TO DEDICATE HIS DAS CAPITAL BOOK ON HIS NAME.KARL MARX PROVED HE IS DOWN TO EARTH EVEN THOUGH DARWIN REJECTED HIS OFFER DUE TO RELIGIOUS VIEW.
                      
                             YOU MAY BE A COMMUNIST OR NOT.YOU MAY ACCEPT KARL MARX PRINCIPLE OR NOT BUT HE LIVED A EXAMPLE LIFE TO ALL PEOPLE.LOVE,FRIENDSHIP,COURAGE,DEDICATION,PUBLIC WELL BEING ARE THE PARTS OF MARX LIFE.INSPIRE FROM MARX LIFE.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........