அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

WAR:A BUSINESS MODEL?

                                                 WAR:A BUSINESS MODEL?
                "TO MY MIND,TO KILL IN WAR IS NOT A WHIT BETTER THAN TO COMMIT ORDINARY MURDER"
                                                               -ALBERT EINSTEIN.

             

                      A YESTER LATER NIGHT SOUTH SUDAN A NEWLY FORMED COUNTRY AFTER 20 YEARS OF CIVIL WAR KILLING MORE THAN 2 MILLION PEOPLE.A WAR THE MOST COMMON WORD FOR SOLDIERS TO PROVE THERE WARRIOR BUT ITS THE PLACE OF BUSINESS FOR MANY PEOPLE.WAR IS MOST COMMON  TESTING FIELD FOR MANY COUNTRIES TO TRY THERE WEAPON,TECHNOLOGY AND STRENGTH.BUSINESS MAN EXPLOIT THE WEALTH AND RESOURCE FROM COUNTRY FOR EXCHANGE OF WEAPON AND MONEY WITH REBEL.IF ANYONE CAN GIVE A CORRECT REASON FOR THERE INVASION AND WAR STARTING FROM ICE AGE WAR TO IRAQ WAR .IT’S A JUST A BUSINESS DEAL FOR EXECUTIVE LEVEL BUTS ITS LIFE FOR A LAYMAN.


WORLD WAR:
                       HISTORY NEVER SAW SUCH HUGE DEVASTATION FOR SIMPLE REASON TO CAPTURE THE MARKET AND EXPLOIT RESOURCE. MILLIONS OF SOLDIERS FOUGHT WITHOUT A REASON TO UNKNOWN ENEMIES.THE WORST PART OF IT MILLIONS OF INNOCENT PEOPLE DIED WITHOUT REASON.THIS WORLD HISTORY BLINDER AS TAKEN PLACE FOR THE BENEFITS OF SOME PEOPLE IN POWER.THIS WAR ARE FOUGHT FOR LAND,POWER,WEALTH,IDEOLOGY AND  COLONIZATION.IMPACT SUCH WAR’S ARE FELT EVEN NOW IN MANY PARTS OF THE WORLD.”WHAT MISTAKE A CHILD BORN IN HIROSHIMA DID TO AMERICA?WHY IT SHOULD BE BORN DEFORMED?”.NO ONE HAS ANSWER FOR IT.WORLD WAR ARE LIKE THAT IT HAS NO REASON TO EXPLAIN ABOUT.

HOLY WAR:

                     
                       MANY FIGHT FOR THERE RELIGION IN THE NAME OF HOLY WAR.ANYONE CAN DEFINE MEANING OF HOLY WAR KILLING OF INNOCENT PEOPLE IS HOLY WAR.IF INJUSTICE IS MEANT FOR THERE RELIGION THEY HAVE TO FIGHT IN FACE TO FACE WITH THEM NOT LIKE COWARD KILLING INNOCENT PEOPLE.ITS CHEAP WAR FOUGHT FOR OIL WELL IN THE NAME OF RELIGION.FINANCIAL SUPPORT FOR THIS HOLY WAR ARE PURE SMUGGLING.MOST OF MIDDLE EAST COUNTRIES ARE MOST VIABLE POINT OF THIS HOLY WAR.SOME INVADE NATION IN NAME TO PROTECT THERE COUNTRY BUT NO POINT TO PROVE THERE INVASION.

AFRICAN LIBERATION WAR:

                  
                              AFRICA IS THE MOST SUCCESSFUL TESTING GROUND FOR MANY COUNTRY.THEY TEST THERE WEAPON TECHNOLOGY OVER THE INNOCENT PEOPLE.BUSINESS PEOPLE USE THIS CONFLICTING GROUND FOR THERE BUSINESS DEVELOPMENT.MOST OF THE AFRICAN REBEL GET WEAPON AND MONEY IN EXCHANGE OF BLOOD DIAMOND AND DRUGS.ABOUT 10% OF WORLD DIAMOND ARE THE AFRICAN BLOOD DIAMOND.WAR NOT ONLY KILL PEOPLE BUT IT ALSO DESTROY FUNDAMENTAL STRUCTURE OF HUMAN RACE.

                       IF PEOPLE  FELT OF BEING INJUSTICE,SUPPRESSED,DEPRIVED AND EXPLOIT.THEN THERE IS NO WRONG IN FIGHTING AGAINST IT AND FIGHTING FOR SEPARATE COUNTRY USING WEAPON.EVEN CHE,FIEDL,HO CHI MINH ETC FOUGHT FOR IT BUT FOR THE WELFARE OF COMMON PEOPLE NOT FOR BENEFITS.SOCIAL WAR ARE FOUGHT WITH PEOPLE SUPPORT AND MONEY COLLECTED FORM PEOPLE NOT THROUGH SMUGGLING WHICH SHOW ITS NOT ON COMMON PEOPLE INTEREST.

                   
               SINCE INCEPTION OF HUMAN RACE MAN PEOPLE LOST THERE LIFE IN WAR.THE PEOPLE DIED IN WAR MAY CROSS EVEN THE ENTIER WORLD POPULATION.ABOUT 2 MILLION CHILDREN ARE DIED DUE TO WAR IN LAST TEN YEARS.TWICE OVER THAT LIVE AS REFUGEE ACROSS THE WORLD DUE TO WAR.CIVIL WAR ARE MADE INTENTIONALLY TO INTERRUPT THE GROWTH OF THE COUNTRY AND EXPLOIT RESOURCE OF THE COUNTRY.IN MORE 50 COUNTRIES ACROSS THE GLOBE CIVIL WAR ARE TAKING PLACE FOR WILL FARE OF SOME PEOPLE.MOST SADIST OF IT IS CHILDREN ARE USED IN THE WAR AS SOLDIERS AND SHIELD TO PROTECT THEM FROM ENEMY.

                “WAR ARE MEANINGLESS UNTIL IT’S FOR RITE REASON AND FROM RITE PEOPLE.”

Comments

Post a Comment

please place ur views...........