அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

WORLD WAR III:HUNGER?

                                                  WORLD WAR III:HUNGER?
                                                                      EVERY HUMAN WORK HARD ONLY FOR A PER MEAL.BUT EVEN A PER DAY PROBLEM FOR MANY IN THIS WORLD.

             IN THE ASIAN, AFRICAN AND LATIN AMERICAN COUNTRIES, WELL OVER 500 MILLION PEOPLE ARE LIVING IN WHAT THE WORLD BANK HAS CALLED "ABSOLUTE POVERTY"
                       EVERY YEAR 15 MILLION CHILDREN DIE OF HUNGER
 
           FOR THE PRICE OF ONE MISSILE, A SCHOOL FULL OF HUNGRY CHILDREN COULD EAT LUNCH EVERY DAY FOR 5 YEARS
 
          THROUGHOUT THE 200'S MORE THAN 200 MILLION CHILDREN WILL DIE FROM ILLNESS AND STARVATION. THOSE 200 MILLION DEATHS COULD BE PREVENTED FOR THE PRICE OF TEN STEALTH BOMBERS, OR WHAT THE WORLD SPENDS ON ITS MILITARY IN TWO DAYS!
  
           THE WORLD HEALTH ORGANIZATION ESTIMATES THAT ONE-THIRD OF THE WORLD IS WELL-FED, ONE-THIRD IS UNDER-FED ONE-THIRD IS STARVING- SINCE YOU'VE ENTERED THIS SITE AT LEAST 200 PEOPLE HAVE DIED OF STARVATION. OVER 20 MILLION WILL DIE THIS YEAR.
   
           ONE IN TWELVE PEOPLE WORLDWIDE IS MALNOURISHED, INCLUDING 160 MILLION CHILDREN UNDER THE AGE OF 5. UNITED NATIONS FOOD AND AGRICULTURE
  
           THE INDIAN SUBCONTINENT HAS NEARLY HALF THE WORLD'S HUNGRY PEOPLE. AFRICA AND THE REST OF ASIA TOGETHER HAVE APPROXIMATELY 40%, AND THE REMAINING HUNGRY PEOPLE ARE FOUND IN LATIN AMERICA AND OTHER PARTS OF THE WORLD. 

           HUNGER IN GLOBAL ECONOMY NEARLY ONE IN FOUR PEOPLE, 1.3 BILLION - A MAJORITY OF HUMANITY - LIVE ON LESS THAN $1 PER DAY, WHILE THE WORLD'S 358 BILLIONAIRES HAVE ASSETS EXCEEDING THE COMBINED ANNUAL INCOMES OF COUNTRIES WITH 45 PERCENT OF THE WORLD'S PEOPLE. 
          UNICEF 3 BILLION PEOPLE IN THE WORLD TODAY STRUGGLE TO SURVIVE ON US$2/DAY.
 
          IN 2004 THE URBAN INSTITUTE IN WASHINGTON DC ESTIMATED THAT ONE OUT OF 6 ELDERLY PEOPLE IN THE U.S. HAS AN INADEQUATE DIET.
  
         IN THE U.S. HUNGER AND RACE ARE RELATED. IN 2010 56% OF AFRICAN-AMERICAN CHILDREN WERE CHRONICALLY HUNGRY, AND 50% OF LATINO CHILDREN WERE CHRONICALLY HUNGRY COMPARED TO 16% OF WHITE CHILDREN.
  
         THE INFANT MORTALITY RATE IS CLOSELY LINKED TO INADEQUATE NUTRITION AMONG PREGNANT WOMEN. THE U.S. RANKS 23RD AMONG INDUSTRIAL NATIONS IN INFANT MORTALITY. AFRICAN-AMERICAN INFANTS DIE AT NEARLY TWICE THE RATE OF WHITE INFANTS.
  
          ONE OUT OF EVERY EIGHT CHILDREN UNDER THE AGE OF TWELVE IN THE U.S. GOES TO BED HUNGRY EVERY NIGHT.
  
          HALF OF ALL CHILDREN UNDER FIVE YEARS OF AGE IN SOUTH ASIA AND ONE THIRD OF THOSE IN SUB-SAHARAN AFRICA ARE MALNOURISHED.
  
         IN  ALONE, THE LIVES OF AT LEAST 300,000 YOUNG CHILDREN WERE SAVED BY VITAMIN A SUPPLEMENTATION PROGRAMMES IN DEVELOPING COUNTRIES.
           MALNUTRITION IS IMPLICATED IN MORE THAN HALF OF ALL CHILD DEATHS WORLDWIDE - A PROPORTION UNMATCHED BY ANY INFECTIOUS DISEASE SINCE THE BLACK DEATH
         ABOUT 183 MILLION CHILDREN WEIGH LESS THAN THEY SHOULD FOR THEIR AGE
         TO SATISFY THE WORLD'S SANITATION AND FOOD REQUIREMENTS WOULD COST ONLY US$13 BILLION- WHAT THE PEOPLE OF THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN UNION SPEND ON PERFUME EACH YEAR.
           THE ASSETS OF THE WORLD'S THREE RICHEST MEN ARE MORE THAN THE COMBINED GNP OF ALL THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES ON THE PLANET.
 
               EVERY 3.6 SECONDS SOMEONE DIES OF HUNGER
  
               IT IS ESTIMATED THAT SOME 800 MILLION PEOPLE IN THE WORLD SUFFER FROM HUNGER AND MALNUTRITION, ABOUT 100 TIMES AS MANY AS THOSE WHO ACTUALLY DIE FROM IT EACH YEAR.

                           EVERY YEAR 1 BILLION METRIC TON OF FOOD ROTEN IN INDIA EVERY YEAR
THINK ABOUT IT BEFORE EVERYTIME YOU KEEP HAND ON FOOD.EVERY SINGLE FOOD YOU WASTE HUNDREDS DIE DUE TO HUNGER.


Comments

Post a Comment

please place ur views...........