அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Blood:Warrior of life!


INTRODUTION:

ü  blood group will be A, B, AB, or O.
ü  If you have "A" "B" or "O" blood group, you have antibodies in your blood plasma that destroy some of the other blood groups.
ü  If you have group "A" blood, you cannot receive blood that is group "B" and vice versa.
ü  If you have "O" blood, your body will create antibodies to fight "A" or "B" blood. If you have group "AB" blood however, your body will not create antibodies for any of the other blood groups.

RH STATUS:

ü  Your Rh status will be listed as negative (-) or positive (+).
ü  If you have Rh- blood, your body may form antibodies against Rh+ blood and destroy it. In order for this to happen, you must first be exposed to Rh+ blood .


HOW MANY PEOPLE HAVE IT?

BLOOD TYPE(RH)    PERCENTAGE          INDIA
O +                            40 %                36.5%
O -                              7 %                  2.0%
A +                           34 %                 22.1%
A -                              6 %                  0.8%
B +                             8 %                 30.1%
B -                              1 %                  1.1%
AB +                          3 %                   6.4%
AB -                            1 %                  0.2%

BLOOD TYPING:

The chart of blood groups from whom you can receive the blood is given below.
If Your Type Is

URS->  O-    O+     B-      B+     A-      A+     AB-    AB+
AB+    YES    YES   YES   YES   YES    YES    YES    YES
AB-     YES             YES           YES              YES   
A+      YES    YES                     YES    YES             
A-       YES                              YES                      
B+      YES    YES   YES   YES                                
B-       YES             YES                                         
O+      YES    YES                                                   
O-       YES                      


PERSONALITY:                                   

    TYPE O:    You want to be a leader, and when you see something you want, you keep striving until you achieve your goal. You are a trend-setter, loyal, passionate, and self-confident. Your weaknesses include vanity and jealously and a tendency to be too competitive.

   TYPE A :    You like harmony, peace and organization. You work well with others, and are sensitive, patient and affectionate. Among your weaknesses are stubbornness and an inability to relax.

   TYPE B :    You're a rugged individualist, who's straightforward and likes to do things your own way. Creative and flexible, you adapt easily to any situation. But your insistence on being independent can sometimes go too far and become a weakness.

  TYPE AB:    Cool and controlled, you're generally well liked and always put people at ease you’re a natural entertainer who's tactful and fair. But you're standoffish, blunt, and have difficulty making decisions.


UNIVERSAL DONOR GROUP: O-
UNIVERSAL RECEPTOR GROUP:AB+


SMS: 9665500000

Comments

Post a Comment

please place ur views...........