அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

India:A caste nation?

                                             
                                                           In India, a caste is a hereditary group in a traditionally and rigidly stratified society. People belong to a caste because they are born into one, because their parents belong to one. Mobility is minimal. India is the only nation in the world which is following caste system no other as this caste.we have thousands of caste and sub-caste which divided us.


                                                  The different castes each have a ranking in a social hierarchy, or a social status, and people from lower ranked castes are generally perceived to be inferior and are often the object of discrimination. One of the reasons of this discrimination is the fact that lower castes are often associated with certain degrading professions, such as disposal of the dead… Especially the Dalits or “untouchables” (literally “the downtrodden”) worked or still work in unhealthy, unpleasant or polluting jobs. Physical contact with them requires bathing and other purification rituals. Lower ranked castes also suffer more poverty.

Origins:

                                                The caste system is generally identified with Hinduism (the “varna” or class system in Hinduism assigns people to different hereditary classes according to their profession). However, some Hindu scholars reject the religious basis of the system and point to evidence that the origins of the system are probably more closely related to:

                                                  Early migration flows,Social or economic practice and British rule, which linked the existing caste system to British class society and solidified and integrated it into the imperial system of rule (for example through enumeration, codification and census).

Current situation:


The system is similar to segregation, Jim Crow and apartheid, but not identical. The caste system is not state-sponsored, and it cannot be racism since there is no discernible difference in the racial characteristics between castes. The law in India makes caste-based discrimination illegal, though especially in rural areas it still exists and in many villages even a Dalit’s shadow is believed to pollute the upper classes. Dalits are often not allowed to drink water from the same source as others, or to worship in the same temples. In smaller societies, it is relatively easy to track the caste lineage of individuals and discriminate accordingly.

Although historically the system may have had some advantages (division of labor, order and security through interdependence, belonging, identity), it is an anachronistic and gross violation of human rights. The Indian government tries to remedy the situation through diverse measures, including positive discrimination through quotas in education and jobs. The situation has improved dramatically during the last decades (inter-caste marriages, for example, are now relatively common), but the system remains deeply entrenched in Hindu culture.

Exploitation:

It’s also possible to give a Marxist reading of the system:

Some observers felt that the caste system must be viewed as a system of exploitation of poor low-ranking groups by more prosperous high-ranking groups. In many parts of India, land is largely held by high-ranking property owners of the dominant castes that economically exploit low-ranking landless labourers and poor artisans, all the while degrading them with ritual emphases on their so-called god-given inferior status.Solution:
 • Remove caste and family name from everyone’s name.
 • Rename all caste name places.
 • Remove caste box from all government norm’s and form’s.
 • Reduce caste based reservation.
 • Remove all caste based organization.
 • Teach children about bad effects of caste.
 • Motivate cross-caste marriage.
 • Educate everyone about ill-effect of caste.
 • Eliminate caste based priority.
 • Most important of all is social responsibility each and everyone.
 • Nationalize all temple, street, road and well.
 • Enforce more strict law against caste problem. 

Comments

Post a Comment

please place ur views...........