அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

School/College Dropout to Pinnacle:Einstein to Sachin!

                        Are college or school dropouts more successful than people with good education? It would seem so if you consider that many billionaires are people who dumped college. However, what this hides is the fact that although millions quit studies before completing them, very few of them go on to becomes rich or visionary. What the list of the super-rich dropouts signifies is that in business, a top degree is not as important as having the right aptitude, attitude, determination and vision.

 Bill Gates:


Bill Gates is a co-founder of the software giant Microsoft and has been ranked the richest person in the world for a number of years. Gates dropped out of Harvard in his junior year after reading an article about the Altair microcomputer in Popular Electronics magazine. He and his friend Paul Allen formed Micro Soft (later changed to Microsoft) to write software for the Altair. Gates vision is to have “to have every computer in every home r every desk.”

Albert Einstein:

Although he was named Time magazine's "Man of the Century," Albert Einstein was not an "Einstein" in school. Albert Einstein is the most genius ever born on the earth. The Nobel Prize-winning physicist, famous for his theory of relativity and contributions to quantum theory and statistical mechanics, dropped out of high school at age 15. Deciding to continue his education a year later, Einstein took the entrance exam to the prestigious Swiss Federal Institute of Technology, but failed. He returned to high school, got his diploma, and then passed the university's entrance exam on his second attempt.

Walt Disney:

In 1918, while still in high school, future Oscar-winning film producer and theme park pioneer Walt Disney began taking night courses at the Academy of Fine Arts in Chicago. Disney dropped out of high school at age 16 to join the army, but because he was too young to enlist, he joined the Red Cross with a forged birth certificate instead. Disney was sent to France where he drove an ambulance that was covered from top to bottom with cartoons that eventually became his film characters. After becoming the multimillionaire founder of the Walt Disney Company and winning the Presidential Medal of Freedom, Disney received an honorary high school diploma at age 58.Walt Disney’s Disneyland is one of the animation movie production in the world.

Thomas Alva Edison:
 Thomas Edison is probably the most famous and productive inventor of all time, with more than 1,000 patents in his name, including the electric light bulb, phonograph, and motion picture camera. He became a self-made multimillionaire and won a Congressional Gold Medal. Edison got a late start in his schooling following an illness, and, as a result, his mind often wandered, prompting one of his teachers to call him "addled." He dropped out after only three months of formal education. His teacher said “he is too stupid to learn anything”. Luckily, his mother had been a schoolteacher in Canada and home-schooled young Edison


Steve Jobs:


Many may have heard of him at his dead but a dropout went to India to find peace. Walked down seven km in India everyday to hare ram hare Krishna for food. Steve throughout work for Apple as CEO earned only salary of 1$/year.Still he had a share of 32% in the company which made him in billionaire club. He sold Pixar animation studio to Disney production.Mark Zuckerberg:


Eight years back when he was dropout of college he has no one in the world. Then went on to make 800 million users through Facebook.  Harvard thrashed him for hacking into sever so mark’s initial website facemask was blocked. Mark was youngest billionaire of the world. Facebook was leading network traffic than Google.
Larry Ellison:Larry Ellison was dropout but still CEO of oracle and went to become world’s fourth richest person. Larry is always rated equal to Bill Gates and Steve Jobs for technology innovation.

Julian Assange:


Julian was a dropout never known to the world but still went to become most threatening person to the America. Julian concept of wiki leaks one of the largest whistle blowing website made entire world to get into lime light of truth. Julian was poured in with funds across the globe to run his wiki leaks website. 

Sachin Tendulkar:
Born in middle class family of India.Sachin  a word in everyone heart for last 21 years in India. He was rightly called as the “God of cricket”. Sachin is the brand endorser of many leading company. Sachin went on to become a leading member in the millionaire club .Comments

  1. PS5 will be able to run games at native 4K, and house a superior discrete GPU, which is much better than what the Xbox One X promises. But coming to the release date, the PS5 will not come out before 2019 or even 2020. Techsnaps

    ReplyDelete
  2. By pinnacle-studio likelihood he or she will convert. So the next time someone lands on your site as the result of a Google search, put your best

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........