அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

7 Billion:World is not Enough?


7 Billion how big is the number?
 • It would take 200 years to count.
 • 7 billion step would take you 133 times around the world.
 • 7 billion $ is the combined wealth of 100 countries in the world.

7 Billion history:
 • 1800-1 billion
 • 1930-2 billion
 • 1960-3 billion
 • 1974-4 billion
 • 1987-5 billion
 • 1999-6 billion
 • 2011-7 billion
 • 2045-9 billion

7 Billion nutshell:
 • Every second-5 born,2 die
 • Natural increase-3%/sec
 • Average lifetime=69 years
 • Average age=28 years
 • Language=7000
 • Countries=195
 • Ethnic group=270
 • Japan women avg life=86 years

7 Billion facts:
 • In 1975,only 3 mega cities of 10 million above population but now 21 mega cities.
 • There are more people living in urban than village.
 • By 2050,70% of people will live in urban.
 • If we stand shoulder by shoulder we will fill los angels city.
 • Largest ethnic group in the world Chinese.
 • Most of the people are right handed and male.
 • 60% of world’s fuel is used by only g20 countries.
 • World’s most populated country china.
 • World’s richest country U.S.A.
 • World’s biggest country Russia.
 • World’ smallest country Vatican city.
 • World’s most vulnerable ethnic group paris (india). 

7 Billion problem:
 • 5% of us consume 25% of world energy.
 • 13% of us don’t have clean drinking water.
 • 58%of us lack proper toilet facility.
 • World’s 3/5 of earning is only by top 5 countries.
 • India hold’s world’s largest  population of poor,aids,obesity,heart problem,poor living condition.
 •  Africa remained darkest continent through out the human era.
 • More than 40% of population without employment.
 • There will be increase in co2 emmission,starvation,deforestation etc.

7 Billion solution:
 • Adapt international birth control policy.
 • Reduce fertility rate.
 • Educate people on nuclear family.
 • Neutralize global economy.
 • Introduce new eco friendly and go green.

7 Billion imagination:
 • people:7billion
 • water intake(avq intake 2lit/day):14 billion lit/day
 • food intake(avg intake 100gm/day):7billion tons/day
 • family(avg 4person/family):1.75billion family
 • electricity(10watt/family-day):15.billion watt/day
 • fuel(100ml/family-day):.175billion liter/day
 • area(25m/person):17.5billion meter
 • money(everyone donate one dollar each):7 billion$(You will be one among 1000 richest in the world).

Conclusion:
       This article not to read and through away its for awareness never think global population wil never affect you. It will affect you directly or indirectly because your one in 7 billion population. Do something on your path to save this world.
Image's:


 
 


Comments

Post a Comment

please place ur views...........