அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Indian Women Liberation:Wake Up!

                               Woman always have a special part in every man’s life. About 2500 years back in India women were the one who perform prayer in temple even today there many women goddess in Indian culture. After the arrival of pandit’s and Brahmin to India women were driven out of temple as “untouchable of god”.

                                Even After 2000 years today also women are denied equal rights in the family. A nation which worships women as god was denying status for women in a society. It’s the most unfair culture in India. India’s most high profile post is occupied by women’s but still they are denied 33% reservation in the parliament.

                               Indian business women are most recognized across the globe they lead the most of the corporate in the world. Then to still they are not dignified equal to men. An only nation which worship women goddess as most number of female infanticide. There hundreds of law to protect a women in this land but still women not able to walk on a street.

                                A nation were women are used as center of attraction in marketing industry. Still women are sexually exploited and sexually abused. When women dominate the world of technology still Indian women find no time for personal development in the busy family tie-up. Indian women spent their time for collecting water, child brought up and family maintenance.  

                              India had lots of women in history who made nation proud even world's powerful democracy USA never had a elected women president.we had powerful lady at powerful post but still women toil a lot.Women in India need a change to bring forth change for liberation of next generation women in India. 
  
  

Cause:

 • The upper hand of male chauvinism.
 • Women have no desire for liberation.
 • Caste ism,religious fundamentalism and  social impact.
 • Superstitious belief.
 • Indian family bound culture.
 • Traditional gene problem.
Problem:

 • Denial of equal status.
 • Discrimination in all walks of life.
 • Female infanticide.
 • Child marriage.
 • Eve teasing.
 • Domestic violence.

Statistics:

 • Sex ratio is about 940 for 1000 male.
 • Literacy rate:65.6%
 • Lifetime:72 yrs
 • 2.7 child born/women in India.
 • 50%women are school dropout in elementary level.
 • 35%dropout in higher secondary level.
 • Every three min a woman is raped in India.
 • Indian family courts have more than 50% of dowry and women crime case.

Solution:

 • Education
 • Over throwing caste,religion and superstitious belief
 • Women employment.
 • Birth control.
 • Women awareness about liberation
 • Powerful law against dowry,Eve teasing and women crime.
 • Mind set of male as to change.
 • Indian should stop worship her as god and treat her as fellow human being.
Powerful Indian women:

 • Mary kom-5 time boxing champion.
 • Saina nehiwal-badminton champion.
 • Indra nooyi-c.e.o of Pepsi co.
 • Bachendri Pal-first Indian women to climb Everest.
 • Irom sharmila-world’s longest fasting human.

Women protection law:
  
 • Domestic violence act-2005.
 • Eve teasing act-1988.
 • Dowry prohibition act-1961.
 • Sexual offense act-2003.

Conclusion:
             Everything is easy to write and explain but change will come only when there is change from within the women.Liberation require spark I feel at least this article will inspire for it.

Comments

 1. Do you love Pepsi or Coca-Cola?
  SUBMIT YOUR ANSWER and you could receive a prepaid VISA gift card!

  ReplyDelete
 2. Good job and bunch of thanks for this valuable post. techdock

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........