அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

War or Peace:Top 5 Military Power of World!

United States of America Military Strength

United States of America Military Strength Detail by the numbers.
1
Map of United States of America
 PERSONNEL

 Total Population: 313,232,044 [2011]
 Available Manpower: 145,212,012 [2011]
 Fit for Service: 120,022,084 [2011]
 Of Military Age: 4,217,412 [2011]
 Active Military: 1,477,896 [2011]
 Active Reserve: 1,458,500 [2011]


 LAND ARMY

 Total Land Weapons: 56,269
 Tanks: 9,573 [2011]
 APCs / IFVs: 26,653 [2011]
 Towed Artillery: 2,163 [2011]
 SPGs: 950 [2011]
 MLRSs: 1,430 [2011]
 Mortars: 7,500 [2011]
 AT Weapons: 8,000 [2011]
 AA Weapons: 2,106 [2011]
 Logistical Vehicles: 267,247
Nuclear weapon:2500

 AIR POWER

 Total Aircraft: 18,234 [2011]
 Helicopters: 6,417 [2011]
 Serviceable Airports: 15,097 [2011]


 RESOURCES

 Oil Production: 9,056,000 bbl/Day [2011]
 Oil Consumption: 18,690,000 bbl/Day [2011]
 Proven Reserves: 19,120,000,000 bbl/Day [2011]

 LOGISTICAL

 Labor Force: 154,900,000 [2011]
 Roadway Coverage: 6,506,204 km
 Railway Coverage: 226,427 km

 FINANCIAL (USD)

 Defense Budget: $692,000,000,000 [2011]
 Reserves of Foreign Exchange & Gold: $150,000,000,000 [2011]
 Purchasing Power: $14,660,000,000,000 [2011]

 GEOGRAPHIC

 Waterways: 41,009 km
 Coastline: 19,924 km
 Square Land Area: 9,826,675 km
 Shared Border: 12,034 km


 NAVAL POWER

 Total Navy Ships: 2,384
 Merchant Marine Strength: 418 [2011]
 Major Ports & Terminals: 21
 Aircraft Carriers: 11 [2011]
 Destroyers: 59 [2011]
 Submarines: 75 [2011]
 Frigates: 30 [2011]
 Patrol Craft: 12 [2011]
 Mine Warfare Craft: 14 [2011]
 Amphibious Assault Craft: 30 [2011

 

 

 

 

 

Russia Military Strength

Russia Military Strength Detail by the numbers.
2
Map of Russia
 PERSONNEL

 Total Population: 138,739,892 [2011]
 Available Manpower: 69,117,271 [2011]
 Fit for Service: 46,812,553 [2011]
 Of Military Age: 1,354,202 [2011]
 Active Military: 1,200,000 [2011]
 Active Reserve: 754,000 [2011]


 LAND ARMY

 Total Land Weapons: 91,715
 Tanks: 22,950 [2011]
 APCs / IFVs: 24,900 [2011]
 Towed Artillery: 12,765 [2011]
 SPGs: 6,000 [2011]
 MLRSs: 4,500 [2011]
 Mortars: 6,600 [2011]
 AT Weapons: 14,000 [2011]
 AA Weapons: 4,644 [2011]
 Logistical Vehicles: 12,000
Nuclear weapon:1750

 AIR POWER

 Total Aircraft: 2,749 [2011]
 Helicopters: 588 [2011]
 Serviceable Airports: 1,213 [2011]


 RESOURCES

 Oil Production: 10,120,000 bbl/Day [2011]
 Oil Consumption: 2,740,000 bbl/Day [2011]
 Proven Reserves: 74,200,000,000 bbl/Day [2011]
 LOGISTICAL

 Labor Force: 75,550,000 [2011]
 Roadway Coverage: 982,000 km
 Railway Coverage: 87,157 km

 FINANCIAL (USD)

 Defense Budget: $56,000,000,000 [2011]
 Reserves of Foreign Exchange & Gold: $483,100,000,000 [2011]
 Purchasing Power: $2,223,000,000,000 [2011]

 GEOGRAPHIC

 Waterways: 102,000 km
 Coastline: 37,653 km
 Square Land Area: 17,098,242 km
 Shared Border: 20,241 km


 NAVAL POWER

 Total Navy Ships: 233
 Merchant Marine Strength: 1,097 [2011]
 Major Ports & Terminals: 7
 Aircraft Carriers: 1 [2011]
 Destroyers: 14 [2011]
 Submarines: 48 [2011]
 Frigates: 5 [2011]
 Patrol Craft: 60 [2011]
 Mine Warfare Craft: 34 [2011]
 Amphibious Assault Craft: 23 [2011]

 

 

 

China Military Strength

China Military Strength Detail by the numbers.
3
Map of China
 PERSONNEL

 Total Population: 1,336,718,015 [2011]
 Available Manpower: 749,610,775 [2011]
 Fit for Service: 618,588,627 [2011]
 Of Military Age: 19,538,534 [2011]
 Active Military: 2,285,000 [2011]
 Active Reserve: 800,000 [2011]


 LAND ARMY

 Total Land Weapons: 22,795
 Tanks: 7,470 [2011]
 APCs / IFVs: 5,000 [2011]
 Towed Artillery: 2,950 [2011]
 SPGs: 2,475 [2011]
 MLRSs: 2,600 [2011]
 Mortars: 1,050 [2011]
 AT Weapons: 1,250 [2011]
 AA Weapons: 750 [2011]
 Logistical Vehicles: 5,850

 AIR POWER

 Total Aircraft: 4,092 [2011]
 Helicopters: 1,389 [2011]
 Serviceable Airports: 502 [2011]


 RESOURCES

 Oil Production: 3,991,000 bbl/Day [2011]
 Oil Consumption: 8,200,000 bbl/Day [2011]
 Proven Reserves: 20,350,000,000 bbl/Day [2011]

 LOGISTICAL

 Labor Force: 780,000,000 [2011]
 Roadway Coverage: 3,860,800 km
 Railway Coverage: 86,000 km

 FINANCIAL (USD)

 Defense Budget: $100,000,000,000 [2011]
 Reserves of Foreign Exchange & Gold: $2,662,000,000,000 [2011]
 Purchasing Power: $10,090,000,000,000 [2011]

 GEOGRAPHIC

 Waterways: 110,000 km
 Coastline: 14,500 km
 Square Land Area: 9,596,961 km
 Shared Border: 22,117 km


 NAVAL POWER

 Total Navy Ships: 562
 Merchant Marine Strength: 2,010 [2011]
 Major Ports & Terminals: 8
 Aircraft Carriers: 0 [2011]
 Destroyers: 26 [2011]
 Submarines: 55 [2011]
 Frigates: 58 [2011]
 Patrol Craft: 937 [2011]
 Mine Warfare Craft: 391 [2011]
 Amphibious Assault Craft: 544 [2011]

 

 

 

India Military Strength

India Military Strength Detail by the numbers.
4
Map of India
 PERSONNEL

 Total Population: 1,189,172,906 [2011]
 Available Manpower: 615,201,057 [2011]
 Fit for Service: 489,571,520 [2011]
 Of Military Age: 22,896,956 [2011]
 Active Military: 1,325,000 [2011]
 Active Reserve: 1,747,000 [2011]


 LAND ARMY

 Total Land Weapons: 75,191
 Tanks: 5,000 [2011]
 APCs / IFVs: 3,000 [2011]
 Towed Artillery: 10,000 [2011]
 SPGs: 100 [2011]
 MLRSs: 292 [2011]
 Mortars: 5,000 [2011]
 AT Weapons: 51,799 [2011]
 AA Weapons: 15,508 [2011]
 Logistical Vehicles: 70,000

 AIR POWER

 Total Aircraft: 2,462 [2011]
 Helicopters: 848 [2011]
 Serviceable Airports: 352 [2011]


 RESOURCES

 Oil Production: 878,700 bbl/Day [2011]
 Oil Consumption: 2,980,000 bbl/Day [2011]
 Proven Reserves: 5,800,000,000 bbl/Day [2011]
 LOGISTICAL

 Labor Force: 478,300,000 [2011]
 Roadway Coverage: 3,320,410 km
 Railway Coverage: 63,974 km

 FINANCIAL (USD)

 Defense Budget: $36,030,000,000 [2011]
 Reserves of Foreign Exchange & Gold: $284,100,000,000 [2011]
 Purchasing Power: $4,060,000,000,000 [2011]

 GEOGRAPHIC

 Waterways: 14,500 km
 Coastline: 7,000 km
 Square Land Area: 3,287,263 km
 Shared Border: 14,103 km


 NAVAL POWER

 Total Navy Ships: 175
 Merchant Marine Strength: 324 [2011]
 Major Ports & Terminals: 7
 Aircraft Carriers: 1 [2011]
 Destroyers: 8 [2011]
 Submarines: 15 [2011]
 Frigates: 12 [2011]
 Patrol Craft: 31 [2011]
 Mine Warfare Craft: 8 [2011]
 Amphibious Assault Craft: 20 [2011]

 

 

 

 

United Kingdom Military Strength

United Kingdom Military Strength Detail by the numbers.
5
Map of United Kingdom
 PERSONNEL

 Total Population: 62,698,362 [2011]
 Available Manpower: 29,164,233 [2011]
 Fit for Service: 24,035,131 [2011]
 Of Military Age: 749,480 [2011]
 Active Military: 224,500 [2011]
 Active Reserve: 187,130 [2011]


 LAND ARMY

 Total Land Weapons: 11,630
 Tanks: 420 [2011]
 APCs / IFVs: 4,347 [2011]
 Towed Artillery: 138 [2011]
 SPGs: 120 [2011]
 MLRSs: 42 [2011]
 Mortars: 2,563 [2011]
 AT Weapons: 4,000 [2011]
 AA Weapons: 653 [2011]
 Logistical Vehicles: 16,011

 AIR POWER

 Total Aircraft: 1,663 [2011]
 Helicopters: 606 [2011]
 Serviceable Airports: 505 [2011]


 RESOURCES

 Oil Production: 1,502,000 bbl/Day [2011]
 Oil Consumption: 1,669,000 bbl/Day [2011]
 Proven Reserves: 3,084,000,000 bbl/Day [2011]
 LOGISTICAL

 Labor Force: 31,450,000 [2011]
 Roadway Coverage: 394,428 km
 Railway Coverage: 16,454 km

 FINANCIAL (USD)

 Defense Budget: $73,746,170,000 [2011]
 Reserves of Foreign Exchange & Gold: $66,720,000,000 [2011]
 Purchasing Power: $2,173,000,000,000 [2011]

 GEOGRAPHIC

 Waterways: 3,200 km
 Coastline: 12,429 km
 Square Land Area: 243,610 km
 Shared Border: 360 km


 NAVAL POWER

 Total Navy Ships: 99
 Merchant Marine Strength: 527 [2011]
 Major Ports & Terminals: 10
 Aircraft Carriers: 1 [2011]
 Destroyers: 6 [2011]
 Submarines: 11 [2011]
 Frigates: 13 [2011]
 Patrol Craft: 23 [2011]
 Mine Warfare Craft: 15 [2011]
 Amphibious Assault Craft: 10 [2011]

Comments

Post a Comment

please place ur views...........