அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

War/Conflicts:Deadly virus of the World!


                                   If you able to read this article without interruption then your in the safest part of the world.In time of reading this article someone must have died in this world in a gun point.The person who have died in the gun point will never be a rebel,terrorist,extremist,fundamentalist nor a soldiers but a common innocent people.

War & conflicts are most successful business terms for most developed countries.In the beginning of the human race war are fought for survival.When civilization developed war converted into religious, colonize & racist but modern warfare for wealth accomplishment.War field’s as changed from ancient period to modern time weapons changed from swords and stone to missile and virus.Everything in this world changed but brutality of war alone didn’t change.

Ever human born in the earth as right to live which was described in all religion and international law of UN.Some of rebellion are fighting for liberation because they are surprised in there own country.They have every rights for new country to formed within international law framework.Then still they are denied because of pride and  business logic behind it.

Then to some rebel are strongly backed by developed countries for testing there weapon and making strategies resource deal of the country.It’s true form blood diamond of Africa,crud oil of gulf to  minerals of Asia.It’s hard to see a rebel r uprising in developed countries so its only on poor and middle countries they can implement it through if government of the nation never surrender to rebel.Then developed nation’s have unique technique of waging war  against them win the land form a puppet government.

Current Conflict’s and War:

Algerian Civil War—(1992-Present): After the Islamic Salvation Front won national elections in 1992, the military annulled the elections and the winning party's military wing, The Islamic Salvation Army (AIS), began a bloody rebellion. The AIS surrendered in June 1999, but other groups continue to fight the government

Basque Separatist Conflict—(1958-Present): The rebel group called Basque Fatherland and Liberty guerrilla group (ETA) has waged an urban guerrilla movement against the Spanish government. The organization's goal is independence for the Basque region of northern Spain and south-western France. Some operations have taken place in France, causing Paris and Madrid to cooperate. Approximately 800 deaths are attributed to the ETA's campaign.

Burma (Myanmar) Civil War—(1948-Present): In Earth's longest running and perhaps most complex conflict, several different ethnic groups attempted to secede in the years following World War 2. Most of these groups continue the struggle to this day, along with political dissidents who took up arms after a 1988 coup. Some areas of northern Burma have been controlled by Narco-guerrillas harvesting opium, which the government has attempted to halt.  Military operations near border areas have brought both rebels and the Burmese government into occasional conflict with neighbouring Thailand.

Burundi Civil War—(1994-Present): The Tutsi-dominated government is fighting Hutu rebels.  The rebels use neighbouring Congo as a base to launch attacks, thereby giving the Burundi government reason to involve itself in the Second Congolese War.

Colombian Civil War—(1964-Present): Marxist Guerrillas began a Cuban-inspired insurgency in the 1960s, which continued at a fairly low level until the 1990s, when the strength of the guerrilla groups increased due to their de facto alliance with narcotics-producing crime cartels. Over the past year (since 2001), the violence of the conflict has increased as the government realized that negotiations with the guerrillas were not leading to a peaceful solution.  The United States is providing military and logistical support to the government.

Congo: Second Congolese War (This IS a regional war)—(1998-Present): Peace talks may soon end what has been called “Africa’s World War.”  Congolese rebels, backed by Rwanda, Uganda and Burundi, seek the overthrow of President Kabila (the father was assassinated and his son then became president), who is supported by rebels from the above three countries, in addition to the armies of Angola, Zimbabwe and Namibia.  Estimates put the number of dead in this war at over one million, mostly civilians.  Also known as the “Great Lakes War.”

Kashmir Conflict (high-risk to become a regional war)—(1991-Present): Kashmir is divided between India and Pakistan, and a Kashmiri rebel movement is aided by Pakistan. Intermittent clashes along the border nearly turned into full-scale war in the summer of 1999 and in late 2001.

Nepal Civil War—(Feb. 13, 1996- Present): Maoist Guerrillas seek to overthrow the Nepal monarchy though a rural uprising.  This conflict has grown in intensity in recent months.  Chinese aid to the rebels is alleged.

Northern Ireland Conflict—(1969-Present): This is the latest in a very long series of conflicts fought by Britain in Ireland. Northern Ireland is a part of the United Kingdom, with a Protestant majority loyal to London. The Irish Catholic minority has sought to break away and join the Irish Republic in the southern part of the island. The IRA and other groups have conducted a largely urban guerrilla campaign since 1969. Protestant para-military groups also wage an underground war against the Catholic population. Peace talks have been under way for some time.  Over 2,500 deaths have occurred since1969.

Muslim Rebellion in the Southern Philippines--(1969-Present): Muslim rebel groups seek autonomy/independence from the mostly Christian Philippines. One rebel group, the Abu Sayaf Group, is believed linked to Osama bin-Laden’s Al-Qaida.  This connection, plus their tactic of kidnapping and beheading Americans, led the United States to send Special Forces to aid the Philippine Army.
New People’s Army Rebellion--(1969-Present): The Communist New People’s Army (along with the rival Alex Boncayao Brigade (ABB); is attempting to overthrow the Philippine government and install a Marxist regime.

Rwandan Civil War—(1994-Present): The current Rwandan government is dominated by the Tutsi tribe, which overthrew the old government dominated by the Hutu tribe. Before losing power, the Hutu rulers and their militia massacred over half a million people. The Hutus now conduct a guerrilla war against the Tutsi government from bases in the Congo. Rwanda used the presence of these Hutu guerrillas to take part in both of the recent Congolese Wars.

Sri Lankan Civil War—(1983-Present): Sri Lanka's civil war is due to problems between the Tamil minority and the Sinhalese majority. In the 1980's, India intervened on the government's side, but has since withdrawn its troops.  Over 1,32,000 deaths have resulted from this war.  Peace talks have been under way for some time.

Sudanese Civil War—(1983-Present): This is a war based largely on racial, religious and regional differences. The government is dominated by Muslim Arabs, while the south of the country is largely black Christian.

Bougainville War of Independence—(1989-Present): The island of Bougainville seeks independence from Papua New Guinea.

Cabinda (Angola) Separatist War—(1984-Present): The Front for the Liberation of the Enclave of Cabinda (FLEC) seeks to separate the oil-rich enclave of Cabinda from Angola.  On September 19, 2002, the Angolan army began a major military offensive against the Cabinda rebels..

Chittagong Hill Tracts War in Bangladesh- (1975?-Present): Peace settlements have ended some fighting, but at least one rebel group remains active.

Hmong Insurgency in Laos—(1975-Present): The Hmong ethnic group have fought the Communist government since it took power following the end of the Vietnam (2nd Indochina) War in 1975. Vietnam provides military aid and troops to the Laotian government periodically.

Hindu-Muslim Sectarian Violence—(1947-Present):  Since independence from Britain in 1947, Hindus and Muslims in India have engaged in periodic outbursts of violence against each other.  The latest mob violence in early 2002 in the state of Gujarat claimed 800 to 1,000 lives.

Naga Rebellion—(1952-Present): The Naga ethnic group sought independence from India. A cease-fire took effect in 1997, though some Naga groups continue to oppose the government.

Mizo Rebellion—(Feb. 28, 1966-Present): The Mizo National Front (MNF) seeks independence from India for the Mizoram region.

Naxalite Guerrilla War—(May 25, 1967-Present): Beginning with a peasant uprising in the town of Naxalbari, this Marxist/Maoist rebellion sputters on in the Indian countryside. The guerrillas operate among the impoverished peasants and fight both the government security forces and the private paramilitary groups funded by wealthy landowners. Most fighting takes place in the states of Andhra Pradesh, Mahrashtra, Orissa and Madhya Pradesh.

Tripura Rebellion—(1979-Present): Tripura, in Northeast India, is embroiled in a separatist rebellion as several rebel groups fight for independence.

Assam Rebellion—(1980-Present): The United Liberation Front of Assam (ULFA) formed in April 1979 in response to an influx of non-Assamese from Bangladesh and parts of North East India. This movement seeks to evict those "foreigners" and seek greater autonomy from the Indian government.

Bodo Rebellion—(Mid-1980s-Present): The National Democratic Front of Bodoland (NDFB) is fighting for a separate state within India. They feel that their ethnic group is persecuted by the Assamese and Bengali groups which dominate the region.

Sulawesi Sectarian Violence—(1998-Present): Violence between Muslims and Christians on the island of Sulawesi.  Violence escalated in mid-2001, when thousands of members of a fundamentalist Muslim militia called Laskar Jihad arrived from the island of Java. 

Iranian Mujahadeen Khalq Guerrilla War—(1979-Present): After the Iranian Revolution in 1979 toppled the government of the Shah, the Mujahadeen Khalq soon began a bloody guerrilla war against the new Islamic government.  The Mujahadeen are currently based in Iraq and conduct cross-border raids into Iran, as well as conducting urban guerrilla operations in the cities and conducting political assassinations.  Iran occasionally launches raids against Khalq bases in Iraq.

Kurdish Rebellion in Iraq—(1991-Present): Following Iraq's defeat in the Second Persian Gulf War (1990-1991), Iraq's Kurds rebelled, seeking independence. This is the latest in a long series of Kurdish uprisings.  The Kurds currently enjoy autonomy in north Iraq under the protection of the United States and the United Kingdom.

Kurdish Rebellion in Turkey—(1984-Present): Rebel groups of the Kurdish ethnic group seek independence from Turkey.

Namibia: Caprivi Uprising—(Aug. 2, 1999-Present): The Caprivi Liberation Army, led by Namibian politician Mishake Muyongo, claims that the government is neglecting their region. Guerrillas attacked Namibian military and police on August 2 in the Caprivi area.

Niger Army Mutiny—( July 31-Aug. 9, 2002): Forces loyal to the government of Niger put down an army mutiny that had spread to several army garrisons across the country. The uprising is believed related to low pay for army soldiers.  News link--BBC

Nigerian Minor Conflicts—(1991-Present): Various ethnic and religious groups in Nigeria engage in sporadic communal violence. More detail to be added soon.

Oromo Rebellion in Ethiopia—(1973-Present): Long-running rebellion by the Oromo Liberation Front. The OLF is currently allied to Eritrea, the Ogaden National Liberation Front (ONLF) and with the Aideed clan in Somalia--all of which are fighting the Ethiopian regime.  See Ethiopian-Oromo Conflicts 

Shiite Muslim Rebellion in Iraq--—(1991-Present):  Following Iraq's defeat in the Second Persian Gulf War (1990-1991), Iraq's Shiites, a religious minority, rebelled against the government. Low-level guerrilla warfare continues in the southern marshes.

Somali Civil War (state of anarchy)—(1991-Present): The Somali government ceased to exist following the 1991 overthrow of dictator Siade Barre. Rival Somali groups fight for advantage but the net result is anarchy.  In 1992 and 1993, United Nations forces, led by the United States, attempted to bring order to the country and head off a famine.  After incurring casualties, the U.S. and the U.N. withdrew.

Chiapas Uprising in Mexico (“Zapatista Uprising”)—(Jan. 1, 1994- Present): Zapatista rebels, most of whom are Mexican Indians, launched a rebellion in the Southern state of Chiapas. Though no outright fighting has taken place since a

Cause:

 • Globalization,liberation and privation
 • Colonization
 • Business of arms
 • Ethnic,religious,racism and fundamentalism
 • Conflict of ideology
 • Pride of nationalism
 • Suppress of people
 • Dictatorship
 • Economic factor
 • Social impact
 • Discrimination and insecurity

Problem:

 • Starvation
 • Kidnapping of resource
 • Genocide
 • Cultural damage
 • Ethnic damage
 • Financial problem
 • Human causality
 • Child soldiers
 • Economic depletion
 • Internal displaced people

Statistics:

 • 60million innocent people died in war and conflict zone
 • At the end of 2010, between 11.2 million and 13.7 million children were internally displaced across the world by armed conflict, generalized violence and human rights violations
 • In at least 27 countries in 2010, displaced children were unable to access education because of fees, damaged infrastructure, and other displacement‐related factors.
 • At the end of 2010, the number of people internally displaced across the world by armed conflict, generalized violence and human rights violations reached 27.5 million.
 • 200000 child soldiers who forcible recruited to fight against the government.
 • 15%of world diamond market is made up of African blood diamond.
 • 235000 died in Iraq war alone still date 40 million died due to war and conflicts.
 • Smuggling and drugs traffic are source of rebel.
 • America most deadly country in world has across 2500 nuclear and base station from Guatemala of Cuba to oskiwan of Japan each with 20,000 odd soldiers proving to dominate the world.

Solution:

 • UN as to be independent organization without America intervention
 • Strict law as to imply international community
 • A New nation request as to be passed through a referendum of people of the region
 • Develop peace
 • Educate against racism,religion and ideology
 • Control arm production
 • Dismantle nuclear war zone atmosphere by demolishing nuclear bomb
 • Destabilize NATO like similar organization to protect innocent people being exploited in the name of war.

Conclusion:

                   This is not an article for developed  countries it’s for developing countries to know how they exploit the birth land in the name of war.Earth is for everyone to live drop down weapon let world unit in single name of love.Castro and Mandela fought for their people it’s for a cause but now no rebel have cause of truth.   

Comments

Post a Comment

please place ur views...........