அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Global Warming:A Enviromental Solution!

                                                       A million in this world are in direct effect of global warming.The act which do for pleasure of us is directly going to impact one day.We cant stop the impact of global warming in the mere future but we can delay the effect of it.Man as always being asocial animal starved for a survival.Rapid industrialization may opened up lots of job but its greatly affected only the common man.Alaska and Gulf of Mexico oil spill are the great example of industrialization and global warming.

                                                          We cant force the world back to stone age or ice age but we can reduce our activity of global destruction.A small step of initialization can make a giant leap for mankind.The simple steps to reduce the mass destruction:-

 • Never use paper to much in your day to day life.Reduce the usage of Newspaper and go for E-Newspaper.
 • Reduce the usage of plastics up to certain level in day to day life.
 1. Take Purchasing bag for shopping to reduce the consumption of plastic bags.         
 2. Don't ever liter waste plastic material just like that on Top soil.
 3. Buy & Use recycle  material  to limit the wastage and replace the plastic.
 4. Collect the recycle material from your home wastage baggies to increase production of recycle material.    
 • Education system as to be change and more of on-line test,e-book,lap,virtual and smart room rather than written,books &paper work.
 • Reduce the solid waste getting mixed up with the drainage and get polluting sea.
 • Reduce the consumption of power put your AC at mild chillness,use power efficient lamp,turn off your lap rather than sleep mode,reduce the brightness of your screen.
 • Technology as to be increased in power sensory,power reduction and co2 emission reduction.
 • Avoid Tungsten filament bulb and florescent lamp of large power consumption & co2 emission.
 • Prefer more walking rather than riding on your bike for short distance.
 • Go on public convince like train,bus,plane for long distance to reduce the the power consumption & reduce co2.
 • Don't keep on changing your mobile,lap,electrical appliances to reduce e-waste.
 • Reduce the daily water consumption for bath,washing & household purpose.
 • Move to next phase of banking as for e-banking,e-payment & e-money to reduce usage of paper work.
 • Go for personal digital diary rather than the personal diary.
 • Built rain harvesting tank in every home & company to collect the rain water.

Comments

 1. It’s very nice to find articles like yours. I am glad I had the opportunity to read your article. I think it’s interesting, intelligent and very original. I hope you are going to write more.

  ReplyDelete
 2. for beginners like me need a lot of reading and searching for information on various blogs. and articles that you share a very nice and inspires me .
  cara menggugurkan kandungan
  obat aborsi
  kalkulator kehamilan

  ReplyDelete
 3. Are you waiting for upcoming NBA 2K18 video game? This is the really great game with new design and technology.

  ReplyDelete
 4. Thanks for this great post. This is really helpful for me. Also, see
  Extra Details

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........