Posts

Showing posts from 2012

அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Male Chauvinism

Image
Where ever you go? what ever you do?R u in pinnacle r dust? finally your going to be my product. Always under my foot life long a clean attitude of male chauvinist society over thousands of years. Women always been oppressed part of society through out the human history. 

THE INITIAL EXISTENCE OF CHAUVINISM:

Literally chauvinism shows that one community is better than other. But betterment how it is shown?? Expressed as dominance and act of ruling power of men over women.From ancient times it is enhanced. When they are in a deprived stage men in a stage to tackle the needs. Women power is greater and they used the super power in needed condition and the women community is saved. Slowly decades passed the women power is governed by men. Women is taught to be in a way of family relationship which learned from their fore parents. Women started thinking themselves as inferior grade.Slowly male chauvinism widely uprooted.men perpetuate women to be in a circle.home became her prison and the f…

Indian Cinema:Most Powerful Social Weapon Against Women!

Image
Things you can learn from the movies about women:

1) If a woman is not interested in talking to you, you have to harass her for a while, sing a romantic song and when the song ends, she will fall in love with you.

2) Rape is a popular tool for marriage and revenge in the movies of 1990's. After a woman is raped, she cries 'Oh! I have lost my honour and now I have to marry my rapist.'

3) After marriage, a modern woman wearing skirts and jeans suddenly become traditional and family-type, by wearing sarees.

4) To marry a woman who doesnt like you, it is enough if you forcibly tie the mangal sutra around her neck. Then she is your wife, irrespective of whether she likes it or not.

5) Men drink and smoke for fun and in varied styles while a woman who drinks and smokes is of a loose character and not fit for marriage to the hero. The hero usually has some dialogues for her 'stop drinking, smoking and learn to be a proper woman'

6) The rape scenes are shown ela…

Voice against Sexual Harassment of Women in India!

Image
After several centuries many women had stepped out of there kitchen and house to work place & public life. Sexual violence against women has risen to a great deal in Indian 21st century social environment. Innocent women were victimized for sexual harassment in work place, public places and even in houses. Some women come forward to take action against the harassers but in most of the case it becomes unnoticed to world. Which makes harassers to roam freely without unnoticed r booked under law.Every year rape cases increase in India and domestic violence against women also at a rise. Everyone must take inside look into this social matter concerned inside such activity.

Reason behind Such atrocities?

Major reason was always the male chauvinist attitude makes women victim of such social terrorism. The rise of social alcohol culture making roads unsafe for women on night times. Cinema was also a major reason for rise of violence against women in society. Various cultural and religious…

India & Indian Market going on too single hand (Monopoly)!!!

Monopoly an economic term can be know for management student but common man never knows about it and impact of such extreme certainty of economy. Monopoly were a company in a sector controls majority section of the customer r market. Monopoly are too dangerous on long run of economy. After 1991 liberalism, in India there was stuff competition between Indian big companies and foreign companies. All big Indian companies has became multi national corporate company. Mutual co-operation and sharing between big companies led to monopoly on larger scale putting an end to market competition.The article can be eye opener on monopoly and corporate companies nexus.

How monopoly takes place?

Huge barrier for big companies to occupy majority market was always state owned companies.To destabilize such state companies and local company mighty big companies comes with low price commodity, huge endorsement, technology, investment etc. State and local companies can never provide customer with low price…

"Americanization" of Indian Youth's

Today we lost our identity before corporate and American well far-ism. Our modern Indian youths are ready to track American politics and American President election but not interested to track Indian socio- economic- political condition.India's 21th century youth's view about society was completely null. Its article to show case Americanization impact on Indian youths. What young Indian wants? what real young India must know? What young India can change? Across all class from upper , middle to lower the attitude of youths are same but approach different.

Young India Wants:

Stable & Less corrupt government: They want stable & corruption less government but they are ready to break law with bride. If they pay bride for there unlawful activity its rite but, When it takes place in large scale they hate the system.


Better colleges& Universities: Every one wants world class Infrastructure colleges and universities more liked to control-less environment. Better quality wante…

Misleading 2G Auction and 2G Scam!!!!

After supreme court cancelling 122 telecom license, government went for re-auction. Policy and rules changed in auction as par as present situation 22 license sold at around 10,000 crs. Immediately ministry, government and UPA started to jump that CAG report was fault, its impossible to get 1 lak crore, its failed auction, Telecom industry damaged by false propaganda. all etc etc matters can be reviewed from comparing past and present 2G allocation.  

Key Point to Note:

2008 Indian tele density 30 crs, now its 75 crs.
In 2008 telecom industry on a boom but now its on stabling pace.
2008 Indian GDP growth was 9% now its around 6%.
2008 first come first serve basics but now auction.
2008 2G was the technology advancement but now 3G on boom moving towards 4G.
CDMA was a outdated technology.
2008 UPA was strong but now there is a political instability.
More over court has charge sheeted on license issuing only but not about money.
Only 22 license issued if all sells at same price also i…

Corruption In India: "An In-depth view"

In Present time understanding of corruption was just a overlook about a multi-level crime involved in such activity. We will take indepth view about corruption and analysis root cause of such crime. In analysis of corruption we divided Indian history pre and post liberalism period. Everyone would know what's corruption? and What happening around you in corrupted government?. Let these article be first of such kind to look up into grass root reason for corruption. More over the article is not pin point a scam and explain, since all such scams comes under same category.

Pre & Post 1991-Liberalism Period:

In pre 1991 period many people used to criticize about license raj for its weakness in Bureaucratic corruption. Instead of changing or monitoring license raj, they abolished it. Today even without license raj bureaucratic corruption takes place with a subsidiary attachment of large scams. If we some up pre 1991 period scams amount it would around 50,000 - 60,000 crs (it would a…

Indian Working Class Youth::"An Eye Opener on Indian Labor Law's"

21st Century working class people in India knows to worker but doesn't know about its rights and entitled laws. Its must that every working class people must know about various labor law under Indian Constitution. The article is not only an eye opener to workers rights as for as Indian law but also changes to be brought under certain section of law. There are 43 acts to protect interest and rights of labor. The Mentioning of Workers and employees in the article are same.

Fundamental Right's:

Artice16- Equality in the matter of Public employment: Everyone entitled for equal employment opportunity without any discrimination on any matter or so.

Article24-Prohibition of employment of children in factories, etc: Child or Children below 14 years should not be employed in any working activities for wages or service or bond or debt.

Article 41-Right to work, to education and to public assistance in certain cases: Every one born as Indian, have right to work in any part of India.
Article …

Indian working class youths::"Eye opener About Liberalism"

21st century working class youth has lost consciousnesses about there rights and duties. Change in Indian economy after 1991, led to change in attitude change of youth born in New liberalism period. If of all no under standing of basic economies and power of working class. Its a article to be eye opener for 21 century youth and working class people.

What is today's Impact of New Liberalism?

Floating Market: Change in economic structure at post 1991 period created enormous floating market were youth from village moved to city in search of job. Instead of building village economy new liberalism policy concentrated more on urban sector. Only 10 out of 100 moving out of village gets into organized job remaining everyone enter into unorganized job.

Temporary Job: If we take lost 15 years all sector moving into temporary job market rather than permanent job. There is a different Permanent job and temporary job. Permanent job provides more security fr employees but temporary are safe only …