அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Top 100 Ways to conserve Water:Best Way what you can do to Save Water! !


100 Ways To Conserve Water:


 1. There are a number of ways to save water, and they all start with you.
 2. When washing dishes by hand, don't let the water run while rinsing. Fill one sink with wash water and the other with rinse water.
 3. Some refrigerators, air conditioners and ice-makers are cooled with wasted flows of water. Consider upgrading with air-cooled appliances for significant water savings.
 4. Adjust sprinklers so only your lawn is watered and not the house, sidewalk, or street.
 5. Run your clothes washer and dishwasher only when they are full. You can save up to 1,000 gallons a month.
 6. Choose shrubs and ground covers instead of turf for hard-to-water areas such as steep slopes and isolated strips.
 7. Install covers on pools and spas and check for leaks around your pumps.
 8. Use the garbage disposal sparingly. Compost vegetable food waste instead and save gallons every time.
 9. Plant in the fall when conditions are cooler and rainfall is more plentiful.
 10. For cold drinks keep a pitcher of water in the refrigerator instead of running the tap. This way, every drop goes down you and not the drain.
 11. Monitor your water bill for unusually high use. Your bill and water meter are tools that can help you discover leaks.
 12. Water your lawn and garden in the morning or evening when temperatures are cooler to minimize evaporation.
 13. Wash your fruits and vegetables in a pan of water instead of running water from the tap.
 14. Spreading a layer of organic mulch around plants retains moisture and saves water, time and money.
 15. Use a broom instead of a hose to clean your driveway and sidewalk and save water every time.
 16. If your shower fills a one-gallon bucket in less than 20 seconds, replace the showerhead with a water-efficient model.
 17. Collect the water you use for rinsing fruits and vegetables, then reuse it to water houseplants.
 18. If water runs off your lawn easily, split your watering time into shorter periods to allow for better absorption.
 19. We're more likely to notice leaks indoors, but don't forget to check outdoor faucets, sprinklers and hoses for leaks.
 20. If you have an automatic refilling device, check your pool periodically for leaks.
 21. Check the root zone of your lawn or garden for moisture before watering using a spade or trowel. If it's still moist two inches under the soil surface, you still have enough water.
 22. When buying new appliances, consider those that offer cycle and load size adjustments. They're more water and energy efficient.
 23. Shorten your shower by a minute or two and you'll save up to 150 gallons per month.
 24. Upgrade older toilets with water efficient models.
 25. Adjust your lawn mower to a higher setting. A taller lawn shades roots and holds soil moisture better than if it is closely clipped.
 26. When cleaning out fish tanks, give the nutrient-rich water to your plants.
 27. Use sprinklers for large areas of grass. Water small patches by hand to avoid waste.
 28. Put food coloring in your toilet tank. If it seeps into the toilet bowl without flushing, you have a leak. Fixing it can save up to 1,000 gallons a month.
 29. When running a bath, plug the tub before turning the water on, then adjust the temperature as the tub fills up.
 30. Walkways and patios provide space that doesn't ever need to be watered. These useful "rooms" can also add value to your property.
 31. Collect water from your roof to water your garden.
 32. Designate one glass for your drinking water each day or refill a water bottle. This will cut down on the number of glasses to wash.
 33. Rather than following a set watering schedule, check for soil moisture two to three inches below the surface before watering.
 34. Install a rain sensor on your irrigation controller so your system won't run when it's raining.
 35. Don't use running water to thaw food. Defrost food in the refrigerator for water efficiency and food safety.
 36. Use drip irrigation for shrubs and trees to apply water directly to the roots where it's needed.
 37. Grab a wrench and fix that leaky faucet. It's simple, inexpensive, and you can save 140 gallons a week.
 38. Reduce the amount of lawn in your yard by planting shrubs and ground covers appropriate to your site and region.
 39. When doing laundry, match the water level to the size of the load.
 40. Teach your children to turn off faucets tightly after each use.
 41. Remember to check your sprinkler system valves periodically for leaks and keep the sprinkler heads in good shape.
 42. Use a water-efficient showerhead. They're inexpensive, easy to install, and can save you up to 750 gallons a month.
 43. See how Waterpik® EcoFlow® can help reduce your water use.
 44. Soak pots and pans instead of letting the water run while you scrape them clean.
 45. Don't water your lawn on windy days when most of the water blows away or evaporates.
 46. Water your plants deeply but less frequently to encourage deep root growth and drought tolerance.
 47. Know where your master water shut-off valve is located. This could save water and prevent damage to your home.
 48. To decrease water from being wasted on sloping lawns, apply water for five minutes and then repeat two to three times.
 49. Group plants with the same watering needs together to avoid overwatering some while underwatering others.
 50. Use a layer of organic material on the surface of your planting beds to minimize weed growth that competes for water.
 51. Use a minimum amount of organic or slow release fertilizer to promote a healthy and drought tolerant landscape.
 52. Trickling or cascading fountains lose less water to evaporation than those spraying water into the air.
 53. Use a commercial car wash that recycles water.
 54. Avoid recreational water toys that require a constant flow of water.
 55. Turn off the water while brushing your teeth and save 25 gallons a month.
 56. Use a rain gauge, or empty tuna can, to track rainfall on your lawn. Then reduce your watering accordingly.
 57. Encourage your school system and local government to develop and promote water conservation among children and adults.
 58. Learn how to shut off your automatic watering system in case it malfunctions or you get an unexpected rain.
 59. Set a kitchen timer when watering your lawn or garden to remind you when to stop. A running hose can discharge up to 10 gallons a minute.
 60. If your toilet flapper doesn't close after flushing, replace it.
 61. Make sure there are water-saving aerators on all of your faucets.
 62. Next time you add or replace a flower or shrub, choose a low water use plant for year-round landscape color and save up to 550 gallons each year.
 63. Install an instant water heater near your kitchen sink so you don't have to run the water while it heats up. This also reduces energy costs.
 64. Use a grease pencil to mark the water level of your pool at the skimmer. Check the mark 24 hours later to see if you have a leak.
 65. If your dishwasher is new, cut back on rinsing. Newer models clean more thoroughly than older ones.
 66. Use a trowel, shovel, or soil probe to examine soil moisture depth. If the top two to three inches of soil are dry it's time to water.
 67. If installing a lawn, select a turf mix or blend that matches your climate and site conditions.
 68. When you save water, you save money on your utility bills too. Saving water is easy for everyone to do.
 69. When the kids want to cool off, use the sprinkler in an area where your lawn needs it the most.
 70. Make sure your swimming pools, fountains, and ponds are equipped with recirculating pumps.
 71. Bathe your young children together.
 72. Consult with your local nursery for information on plant selection and placement for optimum outdoor water savings.
 73. Winterize outdoor spigots when temperatures dip below freezing to prevent pipes from leaking or bursting.
 74. Insulate hot water pipes for more immediate hot water at the faucet and for energy savings.
 75. Wash your car on the lawn, and you'll water your lawn at the same time.
 76. Drop your tissue in the trash instead of flushing it and save water every time.
 77. Direct water from rain gutters and HVAC systems toward water-loving plants in the landscape for automatic water savings.
 78. Make suggestions to your employer about ways to save water and money at work.
 79. Support projects that use reclaimed wastewater for irrigation and industrial uses.
 80. Use a hose nozzle or turn off the water while you wash your car. You'll save up to 100 gallons every time.
 81. Share water conservation tips with friends and neighbors.
 82. If your toilet was installed before 1992, reduce the amount of water used for each flush by inserting a displacement device in the tank.
 83. Setting cooling systems and water softeners for a minimum number of refills saves both water and chemicals, plus more on utility bills.
 84. Washing dark clothes in cold water saves both on water and energy while it helps your clothes to keep their colors.
 85. Leave lower branches on trees and shrubs and allow leaf litter to accumulate on the soil. This keeps the soil cooler and reduces evaporation.
 86. Report broken pipes, open hydrants and errant sprinklers to the property owner or your water provider.
 87. Let your lawn go dormant during the summer. Dormant grass only needs to be watered every three weeks or less if it rains.
 88. Plant with finished compost to add water-holding and nutrient-rich organic matter to the soil.
 89. Use sprinklers that deliver big drops of water close to the ground. Smaller water drops and mist often evaporate before they hit the ground.
 90. Listen for dripping faucets and running toilets. Fixing a leak can save 300 gallons a month or more.
 91. Water only when necessary. More plants die from over-watering than from under-watering.
 92. One more way to get eight glasses of water a day is to re-use the water left over from cooked or steamed foods to start a scrumptious and nutritious soup.
 93. Adjust your watering schedule each month to match seasonal weather conditions and landscape requirements.
 94. Turn off the water while you wash your hair to save up to 150 gallons a month.
 95. Wash your pets outdoors in an area of your lawn that needs water.
 96. When shopping for a new clothes washer, compare resource savings among Energy Star models. Some of these can save up to 20 gallons per load, and energy too.
 97. Apply water only as fast as the soil can absorb it.
 98. Aerate your lawn at least once a year so water can reach the roots rather than run off the surface.
 99. When washing dishes by hand, fill the sink basin or a large container and rinse when all of the dishes have been soaped and scrubbed.
 100. Catch water in an empty tuna can to measure sprinkler output. One inch of water on one square foot of grass equals two-thirds of a gallon of water.
 101. Turn off the water while you shave and save up to 300 gallons a month.
 102. When you give your pet fresh water, don't throw the old water down the drain. Use it to water your trees or shrubs.
 103. If you accidentally drop ice cubes when filling your glass from the freezer, don't throw them in the sink. Drop them in a house plant instead.
 104. To save water and time, consider washing your face or brushing your teeth while in the shower.
 105. While staying in a hotel or even at home, consider reusing your towels.
 106. When backflushing your pool, consider using the water on your landscaping.
 107. For hanging baskets, planters and pots, place ice cubes under the moss or dirt to give your plants a cool drink of water and help eliminate water overflow.
 108. Throw trimmings and peelings from fruits and vegetables into your yard compost to prevent using the garbage disposal.
 109. When you have ice left in your cup from a take-out restaurant, don't throw it in the trash, dump it on a plant.
 110. Have your plumber re-route your gray water to trees and gardens rather than letting it run into the sewer line. Check with your city codes, and if it isn't allowed in your area, start a movement to get that changed.
 111. Keep a bucket in the shower to catch water as it warms up or runs. Use this water to flush toilets or water plants.
 112. When you are washing your hands, don't let the water run while you lather.
 113. Look for products bearing the EPA WaterSense Label for items that been certified to save 20% or more without sacrificing performance.

Comments