Posts

Showing posts from February, 2012

அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Dow Chemicals(World's Deadly company):Olympics Sponsors?

Image
Dow chemicals is the most talked company of the current scenario.Due to the sponsorship of the company for London 2012 Olympics.The Company was strongly objected across the India for involvement in the endorsement of London Olympics.Since company bought the union carbide which got involved in Bhopal Disastrous.Dow chemicals is the second largest chemical company in the world.Dow is the silent killer which not only implemented its aggression in India alone but its impact is all over the world.

Impact of the Company:-

World's largest producer of Plastics which as sterilized millions of hectare  farmlands.Dow chemicals Rocky flats plant produced Nuclear material plutonium for Hydrogen bomb.In Early 1969 company fire spread out Radioactive particles into the atmosphere affecting many.Which is the costliest industrial accident.Dow Chemicals worst impact can be felt still today in Vietnam during the Vietnam War Dow was the only company supplied most deadly  Naplam and agent Orange Which …

Aryan/Dravidian Conflicts:Impact On Tamil Culture!!!

Over thousands years the most controversial topic in India  always Aryans vs Dravidian.Some believe there is no Aryans and Dravidian its just a concept of Max Muller.Some believe Aryans are good and Dravidian's are bad.Some believe Aryans arrived 1500 BC from Iraq and Russian.Some believe Dravidian's were first living in the Indus valley Civilization.Some say British made division of Aryans and Dravidian's for easy rule.

What ever it may be we can totally neglect the some of the views like no Aryans and Dravidian's if so the what Hindu believe Ramayana is falsehood.Since Rama believed to Aryan and Ravana believed to be Dravidian.So this conflict is not just concept of Max Muller.We begin our Aryan and Dravidian conflicts from long back history.If my views and concept hurts someone please forgive me.

Aryan Impact on Dravidian:-

Aryan are believed to Invasion India about 1800 BC.They pushed native Dravidian's into South India.Dravidian's were believers of Deism an…

Che Guevara:One of the 100 Most Influential People of 21st Century!!!

Image
When I took pen to write about my favorite role model hero Argentine born Cuban Marxist revolutionary Ernesto Che Guevara my taught becomes hotter and my words became like fire.Always rising youth icon recognized across the globe without any discrimination.Che known for its fighting spirit,firing thought,gunning action and inspiring ideology.When Americans gunned down Che everyone thought its end of the legendary Che ideology but it starting point of the Che legacy.

BIRTH LIFE:-

Born:-June 14,1928 in Rosario,Argentine
Father:-Ernesto Guevara Lynch
Mother:-Celia de la Serna y Llosa
Siblings:- 2 brothers and 2 sisters
Status:-Irish and Spanish Decent.
Religion:-Atheist

Che right from birth know for fighting spirit. since Childhood Che was affected by acute asthma even then he loved swimming,ruby etc.Since Che's parents were leftist leaning he was incorporated with wide political taught.Che father declared his son as"the first thing to note is that in my son's veins flowed t…

Cancer killer:Graviola (A Unknown secret)

Image
CANCER KILLER – Natural Cancer Cell Killer 10,000 Times Stronger Than Chemo!

The Sour Sop or the fruit from the graviola tree is a miraculous natural cancer cell killer 10,000 times stronger than Chemo.

Why are we not aware of this? Its because some big corporation want to make back their money spent on years of research by trying to make a synthetic version of it for sale.

So, since you know it now you can help a friend in need by letting him know or just drink some sour sop juice yourself as prevention from time to time. The taste is not bad after all. It’s completely natural and definitely has no side effects. If you have the space, plant one in your garden.
The other parts of the tree are also useful.

The next time you have a fruit juice, ask for a sour sop.

How many people died in vain while this billion-dollar drug maker concealed the secret of the miraculous Graviola tree?

This tree is low and is called graviola ! in Brazi l, guanabana in Spanish and has the uninspiri…

A Tragedy Story of Indian Agriculture/Farmers!!!

Every human  born on this earth can't  survive without food and water.since inception of the humanity agriculture is been the prime important job and every human value food more than anything in this world.Today basic law of our civilization has been destroyed .India a agriculture nation in early 90's has been changed to service sector country in mid 2005.Everyone from a common man to corporates want food for survival but rapid globalization destroying agriculture and farmers.

Farmer's who feed everyone stomach goes empty stomach after the rapid globalization.farmer's lost control over there crop and fertile land.India is the largest food production country in the world if India itself goes out of agriculture then world will go into hand of hunger.If we don't take care of our agriculture then one day we have to start import food from other countries.Farmer's are facing a strong sword from all direction.

FACTS:-

Agriculture and allied sector accounts 16.2% of to…

Free Trade Pact:Impact On Cheap Indian Medicine!!

India known for it's cheap medicine.which enable  low cost drug supplies to many poor countries in the world.A $26 billion drug industry has become an immense profit engine,growing at rate 15-25% a year.Its life saving service for many poor countries because western medicine price are too high.Today Corporates and multinational company want to end the run of the Indian Cheap drug for poor so European union proposed a brand new law as free trade pact.Which drastically increase the price of Indian drug and medicine.

Healthcare in India:-

About 42% of Indian children's are malnutrition which is twice the African countries.(60 million)Approximate 1.72 million child die every year in India before turning on.High Infant mortality rate. India leading in many diseases like HIV,Cancer etc.More than 50% of Indians have poor sanitation facility. 
FTA(Free Trade Pact) means:-

While trying to push up bilateral trade from $92 billion in 2011 to $237 billion by 2015,the EU will push for string…

Arctic Cold War:Global Warming a Business!!!

World Look like business product for many corporates and capitalist countries.There is no limitation for them to imagine and explore.The latest in row is the ownership over the Arctic Ocean.The Arctic belongs to all the people round the world as no nation has sovereignty over it.Still then five nation around the arctic ocean namely the U.S.,Canada,Denmark,Norway and Russia disagree though they themselves have competing territorial claims. They have tons of reason to compete with each other to claim territorial claim of the Arctic

Reason:-

The Arctic Circle encloses 21 million square kilometers of land and 13 million  sq.kmof mostly ice-bound seas.By way of comparison,India's total land area is 3.3 million sq.km.It's estimated that the region may hold over 40 per cent of the current global reserves of oil and gas.There may also be significant reserves of coal,zinc ans silver.As global warming causes the ice to melt,even for limited periods,the commercial exploitation of these re…