அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Cancer killer:Graviola (A Unknown secret)

CANCER KILLER – Natural Cancer Cell Killer 10,000 Times Stronger Than Chemo!

The Sour Sop or the fruit from the graviola tree is a miraculous natural cancer cell killer 10,000 times stronger than Chemo.

Why are we not aware of this? Its because some big corporation want to make back their money spent on years of research by trying to make a synthetic version of it for sale.

So, since you know it now you can help a friend in need by letting him know or just drink some sour sop juice yourself as prevention from time to time. The taste is not bad after all. It’s completely natural and definitely has no side effects. If you have the space, plant one in your garden.
The other parts of the tree are also useful.

The next time you have a fruit juice, ask for a sour sop.

How many people died in vain while this billion-dollar drug maker concealed the secret of the miraculous Graviola tree?

This tree is low and is called graviola ! in Brazi l, guanabana in Spanish and has the uninspiring name “soursop” in English. The fruit is very large and the subacid sweet white pulp is eaten out of hand or, more commonly, used to make fruit drinks, sherbets and such.

The principal interest in this plant is because of its strong anti-cancer effects. Although it is effective for a number of medical conditions, it is its anti tumor effect that is of most interest. This plant is a proven cancer remedy for cancers of all types.

Besides being a cancer remedy, graviola is a broad spectrum antimicrobial agent for both bacterial and fungal infections, is effective against internal parasites and worms, lowers high blood pressure and is used for depression, stress and nervous disorders.

If there ever was a single example that makes it dramatically clear why the existence of Health Sciences Institute is so vital to Americans like you, it’s the incredible story behind the Graviola tree..

The truth is stunningly simple: Deep within the Amazon Rainforest grows a tree that could literally revolutionize what you, your doctor, and the rest of the world thinks about cancer treatment and chances of survival. The future has never looked more promising.

Research shows that with extracts from this miraculous tree it now may be possible to:
* Attack cancer safely and effectively with an all-natural therapy that does not cause extreme nausea, weight loss and hair loss
* Protect your immune system and avoid deadly infections
* Feel stronger and healthier throughout the course of the treatment
* Boost your energy and improve your outlook on life

The source of this information is just as stunning: It comes from one of America ‘s largest drug manufacturers, th! e fruit of over 20 laboratory tests conducted since the 1970′s! What those tests revealed was nothing short of mind numbing… Extracts from the tree were shown to:

* Effectively target and kill malignant cells in 12 types of cancer, including colon, breast, prostate, lung and pancreatic cancer..
* The tree compounds proved to be up to 10,000 times stronger in slowing the growth of cancer cells than Adriamycin, a commonly used chemotherapeutic drug!
* What’s more, unlike chemotherapy, the compound extracted from the Graviola tree selectivelyhunts
down and kills only cancer cells.. It does not harm healthy cells!

The amazing anti-cancer properties of the Graviola tree have been extensively researched–so why haven’t you heard anything about it? If Graviola extract is

One of America ‘s biggest billion-dollar drug makers began a search for a cancer cure and their research centered on Graviola, a legendary healing tree from the Amazon Rainforest.

Various parts of the Graviola tree–including the bark, leaves, roots, fruit and fruit-seeds–have been used for centuries by medicine men and native Indi! ans in S outh America to treat heart disease, asthma, liver problems and arthritis. Going on very little documented scientific evidence, the company poured money and resources into testing the tree’s anti-cancerous properties–and were shocked by the results. Graviola proved itself to be a cancer-killing dynamo.
But that’s where the Graviola story nearly ended.

The company had one huge problem with the Graviola tree–it’s completely natural, and so, under federal law, not patentable. There’s no way to make serious profits from it.

It turns out the drug company invested nearly seven years trying to synthesize two of the Graviola tree’s most powerful anti-cancer ingredients. If they could isolate and produce man-made clones of what makes the Graviola so potent, they’d be able to patent it and make their money back. Alas, they hit a brick wall. The original simply could not be replicated. There was no way the company could protect its profits–or even make back the millions it poured into research.

As the dream of huge profits evaporated, their testing on Graviola came to a screeching halt. Even worse, the company shelved the entire project and chose not to publish the findings of its research!

Luckily, however, there was one scientist from the Graviola research team whose conscience wouldn’t let him see such atrocity committed. Risking his career, he contacted a company that’s dedicated to harvesting medical plants from the Amazon Rainforest and blew the whistle.

Miracle unleashed
When researchers at the Health Sciences Institute were alerted to the news of Graviola,! they be gan tracking the research done on the cancer-killing tree. Evidence of the astounding effectiveness of Graviola–and its shocking cover-up–came in fast and furious….

The National Cancer Institute performed the first scientific research in 1976. The results showed that Graviola’s “leaves and stems were found effective in attacking and destroying malignant cells.” Inexplicably, the results were published in an internal report and never released to the public…
 

since 1976, Graviola has proven to be an immensely potent cancer killer in 20 independent laboratory tests, yet no double-blind clinical trials–the typical benchmark mainstream doctors and journals use to judge a treatment’s value–were ever initiated….
 

A study published in the Journal of Natural Products, following a recent study conducted at Catholic University of South Korea stated that one chemical in Graviola was found to selectively kill colon cancer cells at “10,000 times the potency of (the commonly used chemotherapy drug) Adriamycin…”

The most significant part of the Catholic University of South Korea report is that Graviola was shown to selectively target the cancer cells, leaving healthy cells untouched. Unlike chemotherapy, which indiscriminately targets all actively reproducing cells (such as stomach and hair cells), causing the often devastating side effects of nausea and hair loss in cancer patients.
 

A study at Purdue University recently found that leaves from the Graviola tree killed cancer cells among six human cell lines and were especially effective against prostate, pancreatic and lung
cancers…. Seven years of silence broken–it’s finally here!


Comments

 1. The chances of surviving the disease vary greatly by the type and location of the cancer and the extent of disease at the start of treatment. While cancer can affect people of all ages, and a few types of cancer are more common in children, the risk of developing cancer generally increases with age. Thanks.
  Regards,
  weight loss pills

  ReplyDelete
 2. Oh my God!!! I am really amazed by whats written here but also sad that had I known earlier i could have shared it with my loved ones. Any ways I will still be sharing your link on facebook to increase awareness around. Thanks
  garage flooring uk

  ReplyDelete
 3. Oh its really nice and awesome post. I want to say that you are doing really good work. Keep posting guys... I will still be sharing your link...
  Buy top quality gym mats , gym flooring & gym matting form our website gymmatsco.co.uk

  ReplyDelete
 4. Good post. I was checking consistently this blog and I am impressed. Quite useful information specially the final component. I was looking for this distinct information for a pretty long time. And know i am very happy after visiting your blog. Very nice work and thanks for shearing.

  ReplyDelete
 5. This is very nice blog because information provided here through the article and the pictures are very effective. Because sometimes words cannot explain the things that pictures can and here the words and pictures both are expressing the things in balance. Click websit

  ReplyDelete
 6. Your site is good Actually, i have seen your post and that was very informative and very entertaining for me. Thanks for posting Really Such Things. I should recommend your site to my friends. Good job and keep it up. www.stickersprinting.co.uk

  ReplyDelete
 7. Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts. You are doing great job and keep it up. Decal stickers of your choice

  ReplyDelete
 8. Hello friends. You are doing really good work. Thanks a lot for sharing this type of great work. I want to say that you are doing really great work. Buy best gym mats , judo mats & gymnastic mats from gymnasticmatsuk.co.uk

  ReplyDelete
 9. Thanks you for taking time to share this great prescription Cancer killer. Internet is really the best place.
  rubber flooring

  ReplyDelete
 10. This is awesome post with its informative knowledge. This post gives me lots of advice it is very useful for me. I want to say thanks for this post. custom car stickers for your car windows

  ReplyDelete
 11. Nice post. Thanks for sharing this post. I appreciate your post. I like your post because its form other. Thanks again for share this post.

  buy high class Window stickers online

  ReplyDelete
 12. You did work very well. I am happy to find this website useful and informative. The data you used in your blog is very useful for me. Hope all the visitors like this and at the end i will only say that thanks for sharing.

  Window stickers

  ReplyDelete
 13. I really do appreciate for this wonderful post. I love it a lot because it is very interesting and informative. You have done superb job and really great work on this blog. I am waiting for your next post; I think you will soon share our next post. Thank you so much for nicely sharing.


  roll stickers

  ReplyDelete
 14. Amazing blog, I really impressed and appreciate your effort on this blog. I want more similar topics about this post in future. Thanks a lot. Keep up good work!


  custom box printing

  ReplyDelete
 15. Thanks for taking time to share the secret solution to kill cancer. Your blog is really very important for me.
  Buy different colors of rubber matting and flooring from rubberflooringco.co.uk

  ReplyDelete
 16. Great news you have shared with us. this is really great news for me, I want to say thanks for sharing A Unknown secret. custom boxes for retail packaging

  ReplyDelete
 17. Outstanding post I am very excited to gain this type of unbelievable post. I appreciate your effort. I will bookmark this website on Pinterest.
  Purchase rubber gym mats from rubbergymmats.co.uk

  ReplyDelete
 18. Nice work you have done here, I am happy to see this great post you have done a superb job I like your work please share more informative post like this, thanks sticker printing

  ReplyDelete
 19. Really informative post. You have done really really awesome work. I appreciate your hard working. My humble request is please share with us some more great post.... Buy Rubber flooring from http://rubbermattingexperts.co.uk/rubber-flooring.html

  ReplyDelete
 20. hello friends how are you this great article it so help full for me thanks for share this post i share this information other people by Rubber Flooring

  ReplyDelete
 21. Yes this is really a secret. I am happy to know this secret. so thanks for sharing such a nice secret with us. This is good way to convey any kind of information to the people.
  seo ahli indonesia
  jasa Perusahaan SEO
  singapore SEO Company
  seo Company
  Best Singapore Debt Collection Agency

  ReplyDelete
 22. Equipment Watch Services - As the costs involved in construction projects, supplies, and labor continue to increase, securing your project location is crucial. A single act of vandalism or theft can reduce your efficiency and profits significantly. Hiring a security company with experienced equipment watch services can help to ensure that your project proceeds smoothly.

  ReplyDelete
 23. Cancer is very dangerous disease now a days. This is helpful for them.

  ReplyDelete
 24. This content is very informative and helpful for me. Unfortunately my uncle need this. Thanks....

  ReplyDelete
 25. This information is very good. I will share it with my other friends perhaps someone need it. Thanks for this post..

  ReplyDelete
 26. This Content is Really Helpful for me. When i use this this method of increase my Twitter followers you cant believe that i really successful in this period.

  ReplyDelete
 27. Thank You So Much for being a part of my life. :) > #Buy_Instagram_Followers_UK

  ReplyDelete
 28. You blog is really important me. Your method of improve followers is really good. God Bless you Owner of this website. My Best wishes with you

  ReplyDelete
 29. It is a great article for cancer patients to save their lives. I salute you for sharing this post.
  Forex Forums experts in pakistan

  ReplyDelete
 30. It will prove a best medicine for cancer patients and I hope every cancer patient will get benefit from this post.
  Islamic Information about diseases

  ReplyDelete
 31. I like your post and all that you impart to us is present and extremely instructive. continue sharing such sort of articles here.

  ReplyDelete
 32. I am certain this post has touched all the web clients, its outrageously picky section on working up new blog.

  ReplyDelete
 33. Apakah saat ini anda sedang mengalami penyakit karena rematik asam urat dan memerlukan mengobati rematik sendi dengan herbal kami dari ahli herbal tradisional menyediakan obatnya yang dijamin alami dari alam sangat manjur dalam mengobati penyakit rematik baca artikelnya lihat aturan pakainya dengan benar aturan minum jeli gamat luxor

  ReplyDelete
 34. Joget poker adalah brand poker online terpercaya di Indonesia. Jika anda berminat bermain poker online, maka dapat menghubungi kami.

  ReplyDelete
 35. Fully informative stuff I have seen in this post, this is totally awesome with your writing style, I must want to say thanks for sharing this stuff.
  find a plumber

  ReplyDelete
 36. Hello.

  Thanks for sharing this informative blog.

  We are a leading manufacturer, supplier and exporter of a wide array of Judo Mats , which are used for various indoor and outdoor purposes. These products are designed using fine quality EVA foam material, which is manufactured in Delhi. Our mats are widely appreciated for their superior quality and cost-effectiveness.

  Thanks

  ReplyDelete
 37. Get rid bed bugs at your home. Visit http://tpcs.ca/

  ReplyDelete
 38. It's Amazing post really Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Good Work

  Desert Safari

  ReplyDelete
 39. Hi, There is no evidence to show that graviola works as a cure for cancer. Graviola comes from a tree in the rain forests of Africa, South America, and Southeast Asia and is a common food there. Its scientific name is Annona muricata. It is also known as custard apple, cherimoya, guanabana, soursop
  buy dissertation online

  ReplyDelete
 40. By reading this article I get a lot of lessons and this is very useful . cara menggugurkan kandungan

  ReplyDelete
 41. I truly appreciate this post, glad that I came across such informative post, keep it, admin.progentra reviews

  ReplyDelete
 42. I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information, we admire your blog content.
  Mail for Company

  ReplyDelete
 43. Thank you Information that you convey is very useful, waiting for the next update friend, Greetings Success :)
  bandar judi online

  ReplyDelete
 44. I have probably moved a dozen times in my adult life, and I have to say that the experience I had with Moving tops every other relocation I've ever had. Not only was their estimate the best price amongst other packers and movers in chennai, but their speed at communication and quality of customer service was top notch.

  ReplyDelete
 45. Is your company digitizing its data? Or maybe you have already progressed to digitalization? Or is your business paving the way through digital transformation, or perhaps even threatened by it? The 21st century ushered in a new era of technology that has been reshaping everyday life, facilitating outdated processes, and even giving rise to entirely new business sectors. Some of the most common catchphrases being tossed around are digitization, digitalization, and digital transformation.

  http://ninestars.in/

  ReplyDelete
 46. It is a cool and useful place of information. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Nice blog, keep it.
  Neck Pain

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi, Buy Instagram Followers, on targeted country based. Buy Instagram followers, comments, likes,at cheap rates to enhance your business visibility and product sale.
   Buy Instagram Followers Uk

   Delete
 47. I like this article very well and interesting to read.
  togel online

  ReplyDelete
 48. Get total peace of mind whilst taking over your home from the builder. A professional ,home inspection will assure, you get what you were promised.https://www.nemmadi.in

  ReplyDelete
 49. I really like the article that you summarize is very interesting.
  bandar togel

  ReplyDelete
 50. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I'm very glad to see such magnificent information being shared freely out there.
  evening desert safari price

  ReplyDelete
 51. It is a really cool blog. you have really helped lots of people who visit this blog and provide them useful information. Thanks for sharing.
  Decatur Physical Therapy Atlanta

  ReplyDelete
 52. God gives us solution of every problem, awesome information. keep it up

  ReplyDelete
 53. You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. I am going to bookmark it, Keep it up.Non-Surgical Rehab Clinic

  ReplyDelete
 54. Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article
  camel safari dubai

  ReplyDelete
 55. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free.
  The Asbestos Cancer Organization

  ReplyDelete
 56. This is the content I was looking for. It will be a big help for my cousin who is suffering from this disease.

  ReplyDelete

 57. Welcome to Celestial Grace Temple, a spiritual based self-learning center for people that are seeking to develop, enhance or increase their spiritual awareness.

  Our website offers theological, biblical and metaphysical information that can give you the opportunity to enhance your spiritual wisdom, to better understand God, His celestial kingdom and His relationship with mankind.

  Spiritual clarity

  ReplyDelete
 58. Amazing article, Which you have shared about the cancer. This article is very interesting and I liked to read it. If anyone looking to Cancer Specialist in Bangalore, then visit at drsandeepnayak.com

  ReplyDelete
 59. Good article and have a nice content, really enjoy it. thanks for sharing.
  Visit our site on :

  Agen Casino Online
  Judi Casino
  Casino Online
  Situs Slot
  Jasa Bola

  ReplyDelete
 60. What a great thought! I adore the possibility of a customary box blessing. Much obliged such a great amount for the great post and Custom Boxes at wholesale price keep proceed composing these sort of stunning thoughts and furthermore share on this blog since I am going to begin following your blog.

  ReplyDelete
 61. Continuously great. I am happy to hear that you have been occupied with beneficial things,
  be that as it may, I am happy to have your blog back to peruse once more! I never thought of going galettes to the exquisite side.

  ReplyDelete
 62. This post is the exact match of my requirements. I was looking for it. Thanks for sharing this post. you are very creative and making an effort for us. Really appreciated!

  ReplyDelete
 63. What an impressive idea! I love the idea of a traditional box gift. Thanks so much for the good post and keep continue writing these kind of amazing ideas and also share on this blog because i am going to start following your blog.

  ReplyDelete
 64. I just want say that this article is very nice and very informative article
  diabetic socks

  ReplyDelete
 65. You write a great informative blog on "Cancer killer" that how we can protect a cancer patient's life by using "Graviola" You did a great job admin, keep it.
  Designer Pillows

  ReplyDelete
 66. Great information on the post. Your blog is really a good platform to get informative posts. It is really a helpful platform. I found your blog as very interesting and the writing style of your posts is well structured. Keep it, admin.
  Bitcoin

  ReplyDelete
 67. Hi, all the new followers, I hope this blog sharing information and posts you will beneficial for all, Keep it up admin, Good topics of the posts.

  Furniture in Inwood

  ReplyDelete
 68. The post is written in a very good manner and it contains many useful information for me.

  ReplyDelete
 69. This is very nice one and gives in-depth information.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nice and interesting post,I appreciate your hard work,keep uploading more posts admin,Keep it up.
   local classifieds

   Delete
 70. Good post. I was checking consistently this blog and I am impressed. Quite useful information specially the final component. Buy Instagram Likes UK keep it up

  ReplyDelete
 71. Get social media services at cheap rates Buy Instagram followers uk and Buy Instagram likes Uk at the lowest price what you need if you will get all things at one place, secure payment via PayPal, money-back guarantee 24/7 customer support.

  ReplyDelete
 72. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I'm very glad to see such magnificent information being shared freely out there.
  BEST WATERPROOFING COMPANY

  ReplyDelete
 73. I got learn after reading your posts and now I am big fan of your ideas and sharing content of the story. Keep it up admin.
  helix

  Helix-D

  Helix D

  Helix beauty

  Helix-D skincare

  Helix-D serum

  ReplyDelete
 74. Thanks for sharing such great information as I am very fond of tourism, Very refreshing to read articles that focus on the essence of travel and not just tourist traps. So this blog is so helpful for me to discover the unseen place. I really appreciate your hardworking article writing skills. If you are looking for Water Parks in UAE with an imposing nature-inspired structure covered with plants so please visit us.

  ReplyDelete
 75. Thanks for sharing such great information as I am very fond of tourism, Very refreshing to read articles that focus on the essence of travel and not just tourist traps. So this blog is so helpful for me to discover the unseen place. I really appreciate your hardworking article writing skills. If you are looking for Water Parks in UAE with an imposing nature-inspired structure covered with plants so please visit us.

  ReplyDelete
 76. Hi,the article that submitted the author having data base information about Topic of post and also says thanks for that

  ReplyDelete
 77. Are you looking cloth face mask at an affordable price, we can help you, we are selling virus face masks online, For more details, visit our website. https://www.virusmasksupply.com/

  Virus Mask Supply
  High Quality Cloth Masks Made in LA
  Cloth Masks

  ReplyDelete
 78. Digital marketing is the advertising on the Internet of products or services using digital technologies, including mobile apps, email marketing, or any other digital media. Digital marketing networks are web-based systems capable of generating, accelerating and transmitting product value through digital networks from producer to terminal consumer.

  https://influencerhub.us/digital-marketing-agency

  ReplyDelete
 79. If you're looking to buy the best Hand Sanitiser for your family and friends? so you can buy online through our website, You can also review our Hand Sanitiser product through this link.https://www.industrialplantlubrication.com/product/hand-sanitiser/

  ReplyDelete
 80. A brand influencer is an individual who uses their following on social media to promote products for a brand. Brand influencers partner with brands to engage with audiences who might be interested in the brands’ products. It has become increasingly popular for brands to create partnerships with influencers as part of their social media marketing strategy.

  ReplyDelete
 81. Great Article Cloud Computing Projects

  Networking Projects

  Final Year Projects for CSE

  JavaScript Training in Chennai

  JavaScript Training in Chennai

  The Angular Training covers a wide range of topics including Components, Angular Directives, Angular Services, Pipes, security fundamentals, Routing, and Angular programmability. The new Angular TRaining will lay the foundation you need to specialise in Single Page Application developer. Angular Training

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........