அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Che Guevara:One of the 100 Most Influential People of 21st Century!!!

When I took pen to write about my favorite role model hero Argentine born Cuban Marxist revolutionary Ernesto Che Guevara my taught becomes hotter and my words became like fire.Always rising youth icon recognized across the globe without any discrimination.Che known for its fighting spirit,firing thought,gunning action and inspiring ideology.When Americans gunned down Che everyone thought its end of the legendary Che ideology but it starting point of the Che legacy.

BIRTH LIFE:-

Born:-June 14,1928 in Rosario,Argentine
Father:-Ernesto Guevara Lynch
Mother:-Celia de la Serna y Llosa
Siblings:- 2 brothers and 2 sisters
Status:-Irish and Spanish Decent.
Religion:-Atheist

Che right from birth know for fighting spirit. since Childhood Che was affected by acute asthma even then he loved swimming,ruby etc.Since Che's parents were leftist leaning he was incorporated with wide political taught.Che father declared his son as"the first thing to note is that in my son's veins flowed the blood of the Irish rebels." So Che had great affinity towards poor.

TEENAGE LIFE:-

University:-University of buenos aires
Profession:-Doctor
Book:-The Motorcycle Diary(He wrote during motorcycle journey.Which became best seeling book in the world.)

Che home had a stock of over 3,000 books.His favorite author are  Nehru,Marx,Lenin,Engels,Robert Frost etc.Che had keen interest in politics,philosophy,mathematics etc.Che had wide interest over  exploring World.Che two motor Rally first on 1950 about 4,800 km in inter Argentine.second rally on 1951 about 5000 km over entire south America.Che and his friend Alberto Granado spend few weeks in lepers colony of amazon bank after a year college break up. The lepers gifted him with mambo-tango wooden raft.

REVOLUTION LIFE:-

Methodology:-Armed Rebelion
Ideology:-Marxist
Post:-Minister of Industries Cuba,President of Cuban National Bank.

Che showed strong oppression against the capitalist.He had link with Cuban leader Castro.He joined the Cuban revolutionary group as doctor took part in journey towards the Cube in Grahnma.On Viewing the Che fighting spirit Castro promoted him as Chief of group which won the Santa Clara fight and removed Batista government from Cuba.Che Brought lots of Land Reforms,Nationalization,Economic reforms etc.Che spent key role in Bay of Pigs,Soviet union,Cold war etc.Che also visited India,China,Sri Lanka,Vietnam and many more countries.Che resigned his minster post took part in rebel movement of Congo and Bolivia.

PERSONAL LIFE:-

Spouse:- Hilda Gadea (1955–1959)
             Aleida March (1959-1967, his death)  
Children:-Hilda (1956–1995), Aleida (1960), Camilo (1962), Celia (1963), Ernesto (1965)
Book:-Evocation(Aleida March,Love story with Che),My Life With Che(Hilda)

Che had exemplary personal life even being minister he worked food carriage,motor shed etc.Che fall in love with Aleida March during 26th July movement.Which End his marriage life with Hilda.Che Social life was well inspired by personal life.


EXECUTION:-

When Che took up the Bolivia rebel movement and during the final moment. he was  encircled by more than 3,000 soldiers,CIA.he was caught wounded and took to a school at La higeru.On OCT 9,1967 he was executed by Bolivian Army Solider Mario teria.t, Che Guevara told his executioner, "I know you've come to kill me. Shoot, coward! You are only going to kill a man!".Che Was bisected into pieces and buried across the Bolivia.


FAMOUS BOOKS:- 

Guerrilla Warfare
The Reminiscences of Cuban Revolution

POST CHE:-

New Ideology Of guevaraism
Written Legacy,Martyrdom,Sanctification,Symbol Rebellion,Popular Culture,Legacy etc
Spread across the Globe Youth t-shirts and heart.
Memorial across the Globe.
Time Magazine Name him as 100 most influential people of the 20th century. 

QUOTES:-

"I am not a liberator. Liberators do not exist. The people liberate themselves." 
   
"If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine." 
   
"The life of a single human being is worth a million times more than all the property of the richest man on earth."

"A Revolution can be upraised only when there is a true feeling of love"

TIMELINE:-


PHOTO ALBUM:-
Comments

 1. What a wonderful post, i am impressed. It is very useful for me. Very nice share and thanks for sharing Please keep positng guys.. Visit our site groundreinforcementmeshuk.co.uk

  ReplyDelete
 2. Here we present to introduce to all visitors in this great blog. and thank you for allowing me .

  cara menggugurkan kandungan
  obat aborsi
  tanda tanda kehamilan

  ReplyDelete
 3. There is a chance you're qualified to receive a $1,000 Amazon Gift Card.

  ReplyDelete
 4. This is a very good article material and it is very useful for us all. thank you . cara menggugurkan kandungan

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........