அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

15 Most Funny Thing In India!

India is always diversified in many aspect let's see some of the most funny matter but real message  hidden within it.

 • Important Commodity for survival Rice price Rs30(open market) but Sim card's are available for free of cost.
 • Universal PDS Rice free for below poverty line but for public toilet We have to pay Rs 3.
 • In bank vehicle loan interest 5%  but education loan interest 11%.
 • In India,Pizza reaches more faster than ambulances in Indian traffic.
 • Every corporates Ready to buy million dollar Cricket teams but not ready to spent for social work.
 • Slippers and cloths are sold and preserved in cold room's but tons of vegetable rot every day without proper storage.
 • Soft drinks are available at Rs 10 but mineral water are of cost Rs 20.
 • In India all foreign sports car on road but no Indian road has speed limit excess 80Km/hr.
 • Liquor are available without any limitation but every summer Indian face water problem.
 • Every corner of India there is mobile recharge point but still many village without hospital.
 • Cellphone as reached every common man but still electricity as not reached many village.
 • Cellphone and electronic prices goes down but vegetable & commodity prices goes up.
 • Indian government ready to subsides corporate tax for about 5 lakh crs but not ready to implement 1 lakh cr food security bill.
 • We say we are Gandhi nation we follow Non-violence but we spent 70 billion for defense.
 • We wait and buy jewels& gold but we never wait in queue to Vote.
 • We are ready to waste watching cricket for hours but we are interested to show opposition for Government policy & price rise.        

Comments