அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Alcohol Consumption In India:On Rise!!!

The main reason behind many family dispute in India were alcohol consumption of the people.Since Ancient India always Alcohol were part of Indian Tradition.Similar still today in India alcohol was the main reason for degradation of Moral In Youth. Registering a robust growth of about 30 per cent on a Y-o-Y basis, alcohol consumption in India will cross 19,000 million litres by 2015 from the current level of 6,700 million litres. 

India's alcoholic beverages market, comprising beer, wine and spirits, will cross the Rs 1.4 lakh crore-mark in 2015, compared to the current size of about Rs 50,700 crore.A sizeable middle class population with rising spending power and a sound economy are some significant reasons behind the increase in consumption of alcohol in India.


India is one of the fastest growing alcohol markets in the world and the largest consumer of whiskey, which accounts for almost 80 per cent of the entire liquor market. Owing to India's affinity for hard liquor, the size of whiskey market, currently worth around Rs 40,500 crore, is expected to cross the Rs 54,000 crore-mark within the next two years, it said."But with the number of youngsters and income levels on the rise, popularity of beer made from malt is increasing and is expected to reach 2.4 billion litres by 2012.


The Indian liquor market, which is divided into various categories like IMFL (Indian-made foreign liquor), imported liquor, domestic liquor and country-made liquor, is brimming with growth. Of late, consumers have developed a fondness for imported liquor and the market is crowded with foreign brands.

Awareness of the health benefits associated with moderate drinking is another significant factor behind this upsurge as nowadays, more Indians are adopting a healthy lifestyle, according to the study.
Urbanization, together with ever-changing social norms, increased alcohol availability, high intensity marketing and relaxation of overseas trade rules have equally contributed to increased alcohol consumption.

A significant but worrisome reason for increased liquor consumption is that boys and girls in their youth are resorting to drinking at a young age due to high disposable income, lack of parental supervision, changing society norms and peer pressure.Almost 45 per cent of 12th graders in metropolitan cities in India excessively consume alcohol and teenage drinking has risen by a whopping 100 per cent during the course of the last 10 years.

India ranks as one of largest alcoholic beverage markets across the globe, considering that almost 70 per cent of alcohol in South-East Asia is produced in India. India's share of total alcohol beverage imports in the region is nearly 10 per cent.Kerala and Punjab are the leading liquor consuming states in India, with Kerala alone accounting for 16 per cent and Punjab 14 per cent of all liquor consumed in India.Behind them, states like Andhra Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal are leading liquor-consuming states, in that order, accounting for 40 per cent of all the liquor consumed in India.

The Union Territories of Chandigarh and Pondicherry also record high consumption levels and together account for almost 6 per cent of the liquor consumed across India.Nearly 15 to 20 per cent of the liquor consumed annually is estimated to be counterfeit, causing a tax loss to state governments and brand reputation damage to the manufacturers, as per the study.
 

Comments

Post a Comment

please place ur views...........