அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Environment Concern On India/Global!!!

India a land of agriculture.Indian agriculture mostly depend on monsoon and torrential rainfall.Monsoon and torrential rainfall based only on the large forest cover in India.The drastic globalization as been strong treat for forest.The treat were in the form of deforestation,forest fire,pouching and smuggling.We must take environment in concern when we plan for economy because Environment only determines the rain,Global warming,ecology and resource.

 

Deforestation

India is witnessing a rising demand for forest-based products. This is causing deforestation and encroachment into forest protected areas, which leads to a severe loss of natural resources.

It is estimated that total industrial round wood consumption in India could exceed 70 million m3 per year by the end of the decade (350,000 large shipping containers), while domestic supply would fall short of this figure by an estimated 14 million m3.

As the nation will have to depend heavily on imports to meet this growing demand, there is fear that this could result in loss of high conservation value forests and biodiversity elsewhere.
A thirst for palm oil
 
India is a big edible oil consumer. In fact, it is one of the three largest importers of palm oil in the world, along with EU and China. Of these imports, 95% come from Indonesia and Malaysia, causing negative social and environmental consequences in these exporting countries.

Conversion of natural forests for cultivating oil palm is a major threat to biodiversity and livelihoods in the tropics. Most of the lowland rainforest on the Indonesian island of Sumatra has already been lost, largely because of the clearance for oil palm and pulp wood plantations.

With the global demand for palm oil expected to increase from 28 million tonnes at present to about 50 million tonnes in 2030, there are very serious concerns that this will happen at the expense of biologically and economically important forests.

 

Pollution

Increasing competition for water among various sectors, including agriculture, industry, domestic, drinking, energy generation and others, is causing this precious natural resource to dry up. Increasing pollution is also leading to the destruction of the habitat of wildlife that lives in waterways.

A Global Environmental Statistics:

 • The Wildlife trade involves hundreds of millions of wild plants and animals from tens of thousands of species. To provide a glimpse of the scale of wildlife trafficking, there are records of over 100 million tonnes of fish, 1.5 million live birds and 440,000 tonnes of medicinal plants in trade in just one year. 
 • 53% of the world’s fisheries are fully exploited, and 32% are overexploited, depleted, or recovering from depletion

 • Most of the top ten marine fisheries, accounting for about 30% of all capture fisheries production, are fully exploited or overexploited
   
 • As many as 90% of all the ocean’s large fish have been fished out

 • Several important commercial fish populations have declined to the point where their survival is threatened
   
 • Unless the current situation improves, stocks of all species currently fished for food are predicted to collapse by 2048
 • 12-15 million hectares of forest are lost each year, the equivalent of 36 football fields per minute.
 • Forests cover 31% of total land area.
   
 • The livelihoods of 1.6 billion people depend on forests.
   
 • Forests provide a home to more than 300 million people worldwide.
   
 • The total global trade in forest products was valued at around $379 billion in 2005.
   
 • Forests are home to 80% of terrestrial biodiversity.

 • Paper production is causing a large ecological footprint on forests, as around 40% of the world's commercially cut timber is processed for paper.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........