அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Modern Slavery in largest democracy India!

Present situation in India implement modernized slavery.In India migrants are larger section of people coming from weaker state to developing state.Basically Inter-state labor more exploited in India for more cheaper labor.I want to show case some of the problem faced by Inter-state labor.Inter-state migrants are been suppressed form basic human rights and labor law.

Migration In India:-

In India Migration are done only for basic labor.The developed states like Gujarat,Tamilnadu ....etc  were local people get settled for just MNREGA (Rs 100 for 100 days).So people in that state ask high labor price because of it large construction,mining,industries,eateries are forced to Import people from weaker state. This make available of cheap labor and larger working population to larger sector.

Process of Migration:-

When a Construction company or Industry requires cheap labor they book a contractor from weaker state.The contractor make use of poverty and family problem of the people force them into cheap labor.They pick up unskilled labor cheap labor and sent them to the job.The contractor get paid for number of person supplied to the company.

How Migration converted to Slavery:-

The labor who come to do cheap labor were forced to do 12-14hrs a day and 5-6days per week of hard core job.They were just paid for minimal amount Rs4000-5000 as wages for month in which 10% as to be paid for contractors.There work are hard core in which they have to work ruthlessly and met with accident during work.They were never paid compensation for there work accident.No medical facility and No proper resident place.They live in the place near drainage and slam very poor living condition.In a small hut 10-13 people leave with small set of cookeries.They sent back minimum amount back home who starve in hunger.

Problem of Migrants:-

Migrants get involved in crime because of the low wages they go into robbery.Migrants due to family separation they get involved in gang rape and spread HIV so easily for wide range of the people.They Indulge criminal activity creating public nuisance.

Law Broken In migration labor:-

According to Indian,there define law about minimum wage and time for work.According to law a labor as to payed with 250rs/day and maximum of 8-9 hours of work.Weekly one day holiday.The present problem of the migrant labor they were forced to do hard core labor,for longer hours,poor living condition,no protection for life and minimum wages.Simple word to express slavery in most modern form.

Conclusion:-

The tall buildings,mining,road,bridge,tower,factory which u see today were built by labor like them only if we don't such person we cant leave a comfortable life.so do something for them and i request you for placing humble suggestion about it.  

Comments

Post a Comment

please place ur views...........