அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Price Rise In India:A Under Ground stratergies!

Increasing price rise and inflation are major concern in India.A few million of my fellow men are starving for food and few more million are feeling hard to afford money for food.The biggest question we have to rise a question how can world largest agriculture country go hunger every day.we aim at 9% GDP did we ever planned to provide food to every one and bring down price.Government as introduced a nice policy Food security bill providing food for free of cost.

Indian’s are not beggars don’t treat people as a slave.If your providing food for free that means your making a society lazy and not workable.Instead of that provide equality in all aspect and develop good policy for overall development.If government plan’s in such a way that it can increase the production and bring down the price rise.Most of the price are artificial hike created by some intermediate bussiness man and Corporates.


Most of the price rise are artificial.The suppliers damp the product untill there is heavy demand and relase the product to earn more profit.Ex:-If a supplier holds three lorry of tomato to a market out 5.Then there will be demand for tomato in the market.So price will climb up and suppiler will earn surplus.The farmers are paied only mere amount by projecting less demand.
If we are not able to feed our own people than why we must say economical strong nation.There is no need to say we are economical strong.I am proposing some of my ideas and solution to bring down price and increase production. 
The steps should be taken to reduce price rise and production:-

 • Open a agro market run by central government across the country in every corner of the India.(To agro product directly by farmers itself.)
 1. In which the farmers are given freedom to decided there rate based on the quality or government should decide a common price.(this will reduce the hand of intermediate people and complete fruit of labour goes to farmer itself.So reduce the chance of black market,storage of demand and artificial hike.) 
 2. This will provide a side income for the farmers by selling vegetables etc.(This will eradicate poverty of farmers little bit and Motivate more people in farming)
 3. Even government can earn something from the Agro market by fixing a amount as fee to the farmers.(Which can be utilized in Research on agriculture)
 • The smugglers and artificial hike makers must be surely booked under the gondas act severely punished.(We must implement law to such a extended that take over of all property of the concern person without any appeal.)
 • Like 2% education cess on all product.We can collect 0.25%of agro cess on all foreign product which imported on India and 2 % agro cess on all foreign brand alcohols,soft drinks and agro product(Since Indian market is flooded with foreign item and products if we impose cess this will lead to the growth of the agro industry and Made in India Product.It will also remove the hands of MNC and corporate.)Since foreign product were used only by rich it wont affect poor and middle class.
 • A standard prize rate as to be fixed to maintain a constant & affordable prize without any limitation across the country.
 • We can impose heavy stamp duty one who converts agro land for commercial pupose.(Reduce land mafia)
 • We can sell all commodities through universal PDS in which no middle man can play a hand in it.(Which will reduce damping of product for demand and bring in a organized retail sector)
 • We can give subsidies to farmer who want to transport there agro product for distant market and place.This will increase the production and reality price.
 • We must increase the research and technology in the argo industry.More than mere traditional approach we must bring in change or a better revolution in the agro industry.(More essential for better production)
 • We must ban all export of agro product untill we match our demand.If surplus product were produced 4 years in a row we can export from the 5th year.


Comments