Posts

Showing posts from April, 2012

அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது.

எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.
இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.
இ…

Caste System in India:A Open Drainage!

India a nation of diverse culture not only that holds good but also a land of diverse problems.Caste is the most confused knot of all social problems.Religion is just a belief changes anytime of the life,but caste is a constant which don't change even occupation and social status changes.Caste is like pi,omega value simply a mere constant don't change in any situation.We can't change caste but we can eradicate caste from our society.we can't expect politician to talk about casteless society because they want people to be divided.

Every party in India are strongly backed by a caste.So they don't allow people to get united in casteless society because it difficult for minor caste party to remain in the politics.There dalit parties in India from north to south which project them self as voice of SC's and ST's.Since independence no changes as came to this section of people.Top leaders and politicians play caste politics to sustain in power and earn wealth.No e…

^Communism In India:Need's United Operation^

Communism is always the principle of Mass and common man,But today communism is under a large depletion in world's largest suppressed country India.Communism can write new future in the world's largest democracy.Communism in India alone divided by more than 93 parties in which about 40 are banned organization.Communism must become more generalized and form new principles in accord with different culture,language,ethnic and class.Communism in India as to be remodeled with some valuable suggestion from my view.

Re-module Structure:-    

Every Communist/Socialist party in India as to come to a common forum and solve there ideology problem find a concert step for anti-imperialism,anti-capitalism principles etc.(Communist party everything as to be united in single line for stronger future world)Communist ideology in India as to focus more centralized principles which makes people untied for a revolution and don't differentiate principle for different state.Since India has divers…

World History Series:Long Walk!

Around 2 million years ago,Africa is the birth place of humans,animals etc.So human life are under heavy treat by animals.Humans are forced to live a life so cautiously.Any time death may occur  from any dangerous animals in the mid-forest of Africa.So humans had very sharp eyes and hear to monitor the movement of animals.When human started to raise there is more increase of danger.

So people started to look for new habitats and living space.So people started to walk in search of place to survive.It's a long way in civilization along with the neanderthal people.The people sub divided into many groups moved towards north.Many settled in the places which is suitable for the to survive,but still few continued there long journey.

The most attractive element of this long are the inter relation between the continents.People walked through different continent.Human's for years kept on moving from place to place.During there long walk the northern part is completed covered by ice.It …

Indian IT Professional:Losing Identity?

Few years back when American president bush announced to sent back all Indian IT professional back home.Bill Gates reacted  stating that"I will switch over my Head quarters to India.".Every Indian IT professional roamed with great pride.Since then Indian IT & enabled sector saw a tremendous growth.IT sector alone contribute around 7.1% to GDP and employment opportunity for over 3 million people(incl BPO).There is no doubt IT sector promoted all other sector and pushed many families into upper middle class.American silicon valley runs with Indian brain.Great record great work great service to nation If i say like this i am doing betray to my nation.Everything is just for dustbin.Indian professional are literate fools.Don't even think about money mind behind this outsourcing.An Indepth analysis of  outsourcing master stroke.

In America a IT professional annual salary $50,000,but on India a professional receives $<7,500.Approx an American company complete its task wi…

World History Series:Human Evolution!

About 5 billion years ago in universe there is no solar system found in any form.Exactly around 4.5 billion years ago due to some universal activity small dust,stones,asteroids etc joined to form a ball of fire.There is another assumption to earth also its a broken part of sun.It took few million years to get cooled off forming a solid outer surface.Just gathering Mass the mass started to rotate around sun due law of attraction and gravitation.Around 4 billion years ago earth is just a mere solid surface without living life.It's just like a 7927 miles floating spherical rock.

Around 4 billion years ago excess of gas in the earth surface combined to form a liquid(water).Around 3.5 billion years ago a sock of dust may be DNA formed by a intense cosmic activity created a first living species below water namely bacteria.Bacteria is the origin of all species in the world.Over billions of years  bacteria changed shape and structure to form million of living organism.

Exactly 3 billion …

10 Threats To End Of The World

The High Level Panel on Threats, Challenges and Change of the United Nations, chaired by former Thai Prime Minister Anand Panyarachun and including former United States National Security Advisor Brent Scowcroft and several former heads of government and foreign ministers as members, what may be the single best intelligence estimate with respect to the future of mankind and its habitat. They identified Ten Key Threats. The two references below detail the panel's mission and composition, and provide access to the final report in multiple forms.The ten threats identified by the High Level Threat Panel of the United Nations are these:
PovertyInfectious diseaseEnvironmental degradationInter-state warCivil war    GenocideOther Atrocities (trade in women,children for sexual slavery, or kidnapping for body parts)Weapon of mass destruction (nuclear proliferation, chemical weapon proliferation, biological weapon proliferation)TerrorismTransnational organized crime

Education/Youth In India:A Cause For Change!

A Nation strength cant valued by its Armed,But by its youth and workforce.If we look at India post and pre-LPG  Education in India reached greater heights were today literacy rate India touches 75%. According to 2011 reports there about 1600 graduate college,1300 polytechnic,more than 1,00,000 schools in India.Its a greatest achievement of India after 1990 LPG technique.Indian youth are more required around the world.Indian youth as raised from strength to strength.Proud to Be Indian but feel ashamed to be Indian educated youth.

Post-1990 Education In India: After 1990 opening the economy for west India say a drastic development in every sector.Indian Manufacture sector say a peak development.So there is a large demand for Indian educated youth in every sector.So educational institution say a great raise more private owned institution.After 2000,when new concept of free market with outsourcing arrived to India.Indian educational Institution became factories producing folks of working…

Seven blunders of the World!

The Seven Blunders of the World is a list that Mohandas Karamchand Gandhi gave to his grandson Arun Gandhi, written on a piece of paper, on their final day together, shortly before his assassination.The seven blunders are:

Wealth without work.  Pleasure without conscience    Knowledge without character.
Commerce without morality. Science without humanity. Worship without sacrifice.     Politics without principle.

7 Classical Oldest Language Of The World!

Image
Language is a medium of communication come to form well back 1,00,000 years.The first spoken form of language hasn't still accounted and don't exist in the world,since ancient language don't have written script.Justifying first language of the earth merely impossible.Even accounting first language is difficult,but we can find some of the treasure language of the earth.Civilization developed along with this classical language of the world.

Worlds is always fond of 7, the most powerful 7 classical language of the world.They are treasure of the world.Everyone as a duty to protect the treasure of world.Some of the early existed language even before theses classical language got extended form the world.

7 Classical Treasure Language of the World: Greek:
Language Family:Indo-European Writing System:Greek alphabet Civilization:Greek Civilization. Standard forms/Dialects: Demotic/14 dialects Origin:Beyond 3000 BC(Believed to still more than 5000BC) Native Speaker:>15.2 million T…

Armory Of India:Indian Navy Ships

Image
Sub-Marines Nuclear Submarines
Name:INS Chakra Type:Nuclear Submarine Class:Akula Class submarines Origin:Russia Quantity:1 Cost:1.5 Billion Speed:28-35 Knots Weapon:Torpedoes: 6 x 21" (533mm) torpedo tubes ,30 charges (torpedoes, missiles or mines),4 launch tubes (2.4 meter dia each),12 x K15 SLBM (3 in each launch tube) or 4 x K-4[1][5] SLBM (Under development) Range:Unlimited Power:Nuclear power
Non-Nuclear Submarines
Name:Sindhughosh Series Type:Diesel Powered Submarines Class:Kilo Class submarines Origin:Russia Quantity:10 Speed:17-25 Knot Weapon:9M36 Strela-3 (SA-N-8) SAM launcher,Club-S (3M-54E) ASCM (after mid-life refit),Type 53-65 passive wake homing torpedo,TEST 71/76 anti-submarine, active-passive homing torpedo,24 × DM-1 mines in lieu of torpedoes
Range:6000 Miles
Power:Diesel

Name:Shishumar
Type:Diesel powered sub marines
Class:Type 209
Origin:Germany
Quantity:4
Speed:22 Knots
Weapon:14 × AEG-SUT Mod-1 wire-guided active/passive homing torpedoes,24 × ext…

Armory Of India:Indian Army Missile

Image
Missile System are key against the Enemy Aircraft and tanks.They also determine the safety of our  Infantry and artillery.   Missile System Anti-Tank Missile
Name:Nag
Origin:India
Type:Anti-Tank missile
Speed:230 m/s
Guidance System:Infra-red guided
Launch Platform:Helicopter,NAMICE
Range:4-7 Km
Warhead:8 Kg
Name:MILAN
Origin:France
Type:Anti-Tank missile
Speed:200 m/s
Guidance System:SACLOS wire
Launch Platform:Vehicle
Range:2000 m
Warhead:tandem heat Quantity:30000
Name:9M113 Konkurs
Origin:Soviet union
Type:Anti-tank missile
Speed:200 m/s
Guidance System:wire guided
Launch Platform:vehicle
Range:4 Km
Warhead:tandem heat Quantity:15000
Name:9M133 Kornet
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank Missile
Guidance System:Laser guided
Launch Platform:Individual
Range:4 Km
Warhead:7 Kg TNT,Tandem heat Quantity:200+
Name:9K111 Fagot
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank Missile
Speed:80 m/s
Guidance System:wire gudied
Launch Platform:individual
Range:2500 m Quantity:100
Name:9M120 Ataka
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank missi…

Armory Of India:Indian Army Artillery Weapons

Image
Artillery are third force of the attack for infantry.Artillery are basically projectile attack over 20 Km of the range.  Artillery
Name:Haubits FH77
Origin:Sweden
Type:Howitzer
Quantity:410
Caliber:155 mm
Rate Of Fire:3 rounds in 3 seconds
Range:21 Km
Feed System:Hydraulic powered
Name:M-46
Origin:Soviet Union
Type:Field Gun
Quantity:140
Caliber:130 mm
Rate Of Fire:6 rounds
Range:27.5 Km
Feed System:Self loading
Name:D-30
Origin:Soviet union
Type:Howitzer
Quantity:30
Caliber:122 mm
Rate Of Fire:10-12 rounds/min
Range:15.4 Km
Feed System: Self loading
Name:FV433 abbot SPG
Origin:U.K
Type:Self-Propelled artillery
Quantity:80
Caliber:105 mmMG
Rate Of Fire:40 rounds
Name:M-46 catapult
Origin:India
Type:Self propelled artillery
Quantity:170
Caliber:112 mm Specialty:Developed by DRDO
Name:Smerch 9K48
Origin:Soviet Union
Type:Multiple Rocket Launcher
Quantity:62
Caliber:300 mm Barrels:12
Range:90 Km
Name:Pinaka
Origin:India
Type:Multi Barrel Rocket launcher
Quantity:80
Caliber:214 mm
Rat…

Armory Of India:Indian Army Infantry Tanks

Image
Tanks are second line of attack for Infantry.They make face to face enemy more deadly and make Infantry more stronger to move into enemy Territory.    Tanks/Mine/Support Vehicles
Name:Casspir
Origin:South Africa
Type:Armored Personnel Carrier  Quantity:255
specialty:12 Firing port,7.63 mm MG,20 mm Cannon              carry 14 members
Name:Hydrema
Origin:Denmark
Type:Mine cleaner Quantity:24
specialty:Clears mine so faster than manual clearance
Name:Adityas
Origin:India
Type:Mine protected vehicle
Quantity:300+
specialty:Developed by DRDO
Name:Daksh
Origin:India
Type:Bomb disposal
Quantity:20+
specialty:It can clear bomb without any human efforts
Name:Arjun MBT
Origin:India
Type:Battle Tank
Cost:17.2 crore Quantity:170
specialty:4 crew members,Anti tank missile,Kanchan Armour
Name:T-90s
Origin:Russia
Type:Battle Tank
Cost:$4.25 million Quantity:807
specialty:3 crew members,Heavy armour
Name:T-72M1
Origin:Soviet Union
Type:Battle tank
Cost:$2 million Quantity:2418
specialty:125 Bor…