அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Armory Of India:Indian Army Infantry Tanks

Tanks are second line of attack for Infantry.They make face to face enemy more deadly and make Infantry more stronger to move into enemy Territory.   

Tanks/Mine/Support Vehicles


Name:Casspir
Origin:South Africa
Type:Armored Personnel Carrier 
Quantity:255
specialty:12 Firing port,7.63 mm MG,20 mm Cannon
             carry 14 members

Name:Hydrema
Origin:Denmark
Type:Mine cleaner
Quantity:24
specialty:Clears mine so faster than manual clearance

Name:Adityas
Origin:India
Type:Mine protected vehicle
Quantity:300+
specialty:Developed by DRDO

Name:Daksh
Origin:India
Type:Bomb disposal
Quantity:20+
specialty:It can clear bomb without any human efforts

Name:Arjun MBT
Origin:India
Type:Battle Tank
Cost:17.2 crore
Quantity:170
specialty:4 crew members,Anti tank missile,Kanchan Armour

Name:T-90s
Origin:Russia
Type:Battle Tank
Cost:$4.25 million
Quantity:807
specialty:3 crew members,Heavy armour

Name:T-72M1
Origin:Soviet Union
Type:Battle tank
Cost:$2 million
Quantity:2418
specialty:125 Bore Gun,3 crew members,Anti aircraft gun

Name:T-55
Origin:Soviet Union
Type:Battle Tank
Quantity:550
specialty:100 mm Rifle gun,Coaxial gun,4 crew members

Name:BMP-1
Origin:Soviet Union
Type:Fighting Vehicle
Quantity:1500
specialty:Coaxial gun(2000 rounds),72 mm smooth bore,Semi automated gun,11 members

Name:FV432
Origin:U.K
Type:Armour personnel carrier
Quantity:80
specialty:12 members,smoke discharger

Name:OT-64 SKOT
Origin:Poland
Type:Amphibious personnel carrier
Quantity:157
specialty:20 members,14.2 mm kmp machine gun

Name:BRDM-2
Origin:Soviet union
Type:Amphibious scout car
Quantity:255
specialty:4 members,Armour,7.62 mm machine gun

Name:Ferret
Origin:U.K
Type:Fighting vehicle
Quantity:100
specialty:2 members,7.62 mm GPMG

Name:Karthi BLT
Origin:India
Type:Armour Bridge launcher
Quantity:34
specialty:Indian built advanced bridge

Name:BMP-2
Origin:Soviet Union
Type:Fighting Vehicle
Quantity:100
specialty:30 mm automatic cannon gun,3 members

Name:Vijayanta
Origin:India
Type:Battle Tank
Quantity:200
specialty:Armor,114 mm gun,MG

Name:WZT-2,3(two variant)
Origin:Poland
Type:Recovery vehicle
Quantity:498
specialty:12.8 DHSK

Name:CMT
Origin:India
Type:Mortar Carrier
Quantity:198
specialty:Indian Built,Automatic mortar launcher

Name:NAMICE
Origin:India
Type:Anti-tank Gun
Quantity:13
Specialty:Indian built anti-tank lanucher

Comments

Post a Comment

please place ur views...........