அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Armory Of India:Indian Army Missile

Missile System are key against the Enemy Aircraft and tanks.They also determine the safety of our  Infantry and artillery.  

Missile System

Anti-Tank Missile


Name:Nag
Origin:India
Type:Anti-Tank missile
Speed:230 m/s
Guidance System:Infra-red guided
Launch Platform:Helicopter,NAMICE
Range:4-7 Km
Warhead:8 Kg

Name:MILAN
Origin:France
Type:Anti-Tank missile
Speed:200 m/s
Guidance System:SACLOS wire
Launch Platform:Vehicle
Range:2000 m
Warhead:tandem heat
Quantity:30000

Name:9M113 Konkurs
Origin:Soviet union
Type:Anti-tank missile
Speed:200 m/s
Guidance System:wire guided
Launch Platform:vehicle
Range:4 Km
Warhead:tandem heat
Quantity:15000

Name:9M133 Kornet
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank Missile
Guidance System:Laser guided
Launch Platform:Individual
Range:4 Km
Warhead:7 Kg TNT,Tandem heat
Quantity:200+

Name:9K111 Fagot
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank Missile
Speed:80 m/s
Guidance System:wire gudied
Launch Platform:individual
Range:2500 m
Quantity:100

Name:9M120 Ataka
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank missile
Speed:400 m/s
Guidance System:Radio Gudidance
Launch Platform:Individual
Range:6-8 Km
Warhead:6-8 Kg TNT,Tandem heat
Quantity:100+

Name:9K11 Malyutka
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank Missile
Speed:115m/s
Guidance System:wire
Launch Platform:Individual
Range:3000 m
Warhead:3.5 Kg
Quantity:200+

Name:FGM-148 Javelline
Origin:U.S
Type:Anti Tank Missile
Guidance System:Imaging infra red
Launch Platform:Individual
Range:2500 m
Warhead:8.4 Kg
Quantity:>40,000

Name:Spike
Origin:Israel
Type:Anti-Tank Missile
Guidance System:Infra red homing
Launch Platform:Individual
Range:25000 m
Warhead:tandem heat
Quantity:8356

Name:9M119 Svir
Origin:Soviet union
Type:Anti-Tank Missile
Speed:Subsonic
Guidance System:Laser guided
Launch Platform:125 mm smooth bore
Range:5000m
Warhead:4.5 Kg tandem hollow charge
Quantity:200+

Name:LAHAT
Origin:Israel
Type:Anti-Tank Missile
Speed:285 -300 m/s
Guidance System:semi-laser homing
Launch Platform:105-120 mm smooth bore
Range:8000 m
Warhead:4.5 Kg
Quantity:250+

Name:SS.11
Origin:France
Type:Anti Tank Missile
Speed:190 m/s
Guidance System:Wire
Launch Platform:Individual
Range:3000m
Warhead:6.8 Kg anti armor
Quantity:100+

Anti-Air craft Missile


Name:Prithvi Air Defence
Origin:India
Type:Anti-ballistic missile
Speed:>Mach 5
Guidance System:Interior Guiding System
Launch Platform:Tatra
Range:1500 Km

Name:AAD
Origin:India
Type:Anti-ballistic Missile
Speed:4.5 Mach
Guidance System:Interial Navigation System
Launch Platform:Tatra
Range:100-200 Km

Name:S-300,S-200(two variant)
Origin:Soviet Union
Type:SAM
Guidance System:radio Guided
Launch Platform:Launcher
Range:250 Km
Quantity:6 system(288 missiles) & 2 System(24 missiles)

Name:Akash
Origin:India
Type:Sam
Speed:3.5 mach
Range:35 Km
Warhead:56 Kg
Quantity:2000+

Name:SA-6 Gainful
Origin:Soviet Union
Type:SAM
Speed:2 Mach
Quantity:1500 missiles

Name:SA-8 Gecko
Origin:Soviet union
Type:Amphibious SAM
Speed:80 Km/hr
Range:5000 Km
Quantity:3170

Name:SA-18 GOpher
Origin:Soviet Union
Type:SAM
Speed:61.5 Km/hr
Range:500 Km

Name:Tunguska M1
Origin:Soviet union
Type:SAM
Speed:65 Km/hr
Range:500 Km
Quantity:108

Name:Shika
Origin:Soviet Union
Type:Anti-Aircraft gun
Quantity:100

Name:Bofors l70
Origin:Sweden
Type:Auto cannon
Caliber:40 mm
Quantity:100+

Name:ZU 23-2
Origin:Soviet union
Type:Anti-aircraft cannon
Caliber:23 mm
Quantity:800

Comments