அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Armory Of India:Indian Navy Ships

Sub-Marines

Nuclear Submarines


Name:INS Chakra
Type:Nuclear Submarine
Class:Akula Class submarines
Origin:Russia
Quantity:1
Cost:1.5 Billion
Speed:28-35 Knots
Weapon:Torpedoes: 6 x 21" (533mm) torpedo tubes ,30 charges (torpedoes, missiles or mines),4 launch tubes (2.4 meter dia each),12 x K15 SLBM (3 in each launch tube) or 4 x K-4[1][5] SLBM (Under development)
Range:Unlimited
Power:Nuclear power

Non-Nuclear Submarines


Name:Sindhughosh Series
Type:Diesel Powered Submarines
Class:Kilo Class submarines
Origin:Russia
Quantity:10
Speed:17-25 Knot
Weapon:9M36 Strela-3 (SA-N-8) SAM launcher,Club-S (3M-54E) ASCM (after mid-life refit),Type 53-65 passive wake homing torpedo,TEST 71/76 anti-submarine, active-passive homing torpedo,24 × DM-1 mines in lieu of torpedoes
Range:6000 Miles
Power:Diesel

Name:Shishumar
Type:Diesel powered sub marines
Class:Type 209
Origin:Germany
Quantity:4
Speed:22 Knots
Weapon:14 × AEG-SUT Mod-1 wire-guided active/passive homing torpedoes,24 × external strap-on mines
Range:15000 Miles
Power:Diesel

Ships

Aircraft Carrier


Name:INS Viraat
Type:Aircraft Carrier
Class:Centaur Class
Origin:U.K
Quantity:1
Speed:28 knots
Weapon:2 * 40 AA Bofors Gun,16 * BARAK SAM
Range:6,500 miles
Power:Steam Turbines
Crew:2100
Aircraft:30 Aircraft's(Harrier,Helicopters)

Frigates


Name:Shivalik Series
Type:Multi roleFrigates
Class:Shivalik Class
Origin:India
Quantity:2
Speed:32 Knots
Aircraft:2 Helicopters
Power:diesel
Crew:257
Cost:2600 Crores

Name:Talwar series
Type:missile guide Frigates
Class:Talwar Class
Origin:India
Quantity:4
Speed:32 Knots
Aircraft:3 Helicopters
Power:Gas turbine
Crew:220

Name:Brahmaputra series
Type:missile guide Frigates
Class Brahmaputra Class
Origin:India
Quantity:3
Speed:30 knots
Range:4500 km
Power:Steam power
Crew:300

Name:Godavari  series
Type:missile guide Frigates
Class:Godavari Class
Origin:India
Quantity:3
Speed:27 knots
Range:4500 miles
power:Motors
Crew:313
Weapon:4 × SS-N-2D Styx AShM,24 x Barak SAM (3 x 8 cell VLS units),1 x AK-725 twin-barreled 57 mm gun,4 x AK-630 6-barreled 30 mm gatling,2 × triple 324 mm (12.8 in) tubes (Whitehead A 244S or Indian NST 58 torpedoes)
Aircraft:3 heilcopters

Name:Nilgiri series
Type:Missile guide Frigates
Class:Nilgiri class
Origin:India
Quantity:1
Speed:28 knots
Range:4000 miles
Power:Hp motors
Crew:267
Weapon:2 x MK.6 Vickers 115mm guns,2 x AK-630 6-barreled 30 mm gatling guns,2 x Oerlikon 20mm guns,2 x triple ILAS 3 324 mm torpedo tubes with Whitehead A244S or the Indian NST-58 torpedoes 
Aircraft:1 helicopters

Destroyer Ship


Name:Delhi series
Type:Guided missile destroyer
Class:Delhi Class
Origin:India
Quantity:3
Speed:28 Knots
Range:5000 miles
Power:Gas turbine
Crew:350
Weapon:16 x Kh-35 Switchblade (SS-N-25) SSM(4 x quadruple KT-184 launchers),32 x Barak 1(4 x 8 cell VLS units),2 x Shtil SAM systems,1 x 100 mm AK-100 gun,2 x 30 mm AK-630 gatling guns,2 x RBU-6000 213mm Anti-submarine mortar arrays,5 x 10-21 inch torpedo tubes
Aircraft:2 Helicopters

Name:Rajput Series
Type:Guided missile destroyer
Class:Kanin Class
Origin:Soviet union
Quantity:5
Speed:35 knots
Range:4000 miles
Power:Gas turbines
Crew:320
Weapon:8 x Brahmos supersonic missiles,1 x 76.2 mm main gun,4 x 30 mm AK-230 guns or 4 x 30 mm AK-630M guns,2 x S-125M (SA-N-1) SAM twin launchers,1 x 533 mm PTA 533 quintuple torpedo tube launcher,2 x RBU-6000 anti-submarine mortars,1 x Dhanush ballistic missile (added to INS Rajput)
Aircraft:1 helicopter

Corvette Ship


Name:Kora Series
Type:Guided missile Corvette
Class:Kora Class
Origin:India
Quantity:4
Speed:25 knots
Range:4000 Miles
Power:2 diesel
Crew:134
Weapon:16 x Kh-35 (SS-N-25) SSM (4 x quad KT-184 launchers),1 × 76mm gun (AK-176 or Otobreda 76 mm),2 x 30mm AK-630 CIWS,Igla-1E SAM 
Aircraft:1 helicopter

Name:Khukri series
Type:Guided missile Corvette
Class:Khukri Class
Origin:India
Quantity:4
Speed:25 Knots
Range:4000 miles
Crew:79
Weapon:2 x AK-630 CIWS,1 x AK-176 76mm gun,4 x P-20M missiles,2 x SA-N-5 SAM launchers 
Aircraft:1 helicopter

Name:Verra Series
Type:Guided missile Corvette
Class:Trantaul Class
Origin:Soviet union
Quantity:12
Speed:32 Knots
Crew:41
Weapon:4 x P-15 Termit/SS-N-2 Styx or 4 x P-270 Moskit/SS-N-22,1 SA-N-5 SAM (1x4) MANPAD air defence missiles,1 x 76 mm AK-176 dual purpose main gun,2 x AK-630 30 mm gun 

Name:Abhay Series
Type:Guided missile Corvette
Class:Patrol corvette 
Origin:Soviet union
Quantity:4
Speed:34 Knots
Range:1650 miles
Crew:40
Weapon:1 SA-N-5 SAM (1x4),1 x 76 mm (3.0 in) gun,1 x 30 mm (1.2 in) gun (AK-630),2 x RBU 1200 anti submarine rocket launcher,4 x 406 mm (16 in) anti submarine torpedo tubes; some ships have 2 x 533 mm (21 in) torpedo tubes)

Other Ships:

Amphibious Warfare Ship-10 Ship-Combined carry about 150 tanks,30 crafts,20 Ship and More 5000 soliders

Patrol vessel Ship-19 Ship-They can bring larger area under surveillance and security watch

Minesweeper Ship-8 Ship-they have capability of removing enemy mine traps in the sea.

Fleet Ship-15 Ship-They enable transport of large military cargo to war location.

Research and Analysis Ship-10 ship-To analysis the weather and ocean activity

Training Vessel-4 Ship-Most supportive for young sailors.

Comments

  1. Rarely I come across quality reading content that keeps my attention. This is an excellent, well-written and researched article that has given me many things to consider on this topic.

    My Page : Ellicott City Restaurants

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........