அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

7 Classical Oldest Language Of The World!

Language is a medium of communication come to form well back 1,00,000 years.The first spoken form of language hasn't still accounted and don't exist in the world,since ancient language don't have written script.Justifying first language of the earth merely impossible.Even accounting first language is difficult,but we can find some of the treasure language of the earth.Civilization developed along with this classical language of the world.

Worlds is always fond of 7, the most powerful 7 classical language of the world.They are treasure of the world.Everyone as a duty to protect the treasure of world.Some of the early existed language even before theses classical language got extended form the world.

7 Classical Treasure Language of the World:

Greek:


Language Family:Indo-European
Writing System:Greek alphabet
Civilization:Greek Civilization.
Standard forms/Dialects: Demotic/14 dialects
Origin:Beyond 3000 BC(Believed to still more than 5000BC)
Native Speaker:>15.2 million
Today:Greek spread across Mediterranean sea coast,Restricted to Greece nation. 
Specialty:Greek is the language of the scientific vocabulary and over 10,00,000 words are loaned to English language.
History:proto-greek has origin well over 2nd millennium BC,Since Greek evolved along with Greek civilization its more orientated towards culture and tradition.Greek accounts for some of valuable treasured literacy like Odyssey,lliad,Aristotle philosophy & Plato,Greek New testament etc       
Personality:Aristotle,Plato etc.

Latin:


Language Family:Indo-European
Writing System:Latin alphabet
Civilization:Roman Civilization
Standard forms/Dialects:Latin
Origin:Around 1000 BC
Native Speaker:<1,00,000(Vatican City,Italy)
Today:Latin confined to christian community of the world(Vatican)considered as a death language.
Specialty:Latin is the language of scientific invention and most of biological terms arrived from Latin.About 70% of the incunabula are in Latin. 
History:Latin language evolved around the roman empire.Latin one of the factor behind spread of Christianity.Since Many scientific finding took place in and around roman empire,So Latin place a vital role in science forum.Latin is always confined within the lower half of the Mediterranean sea.  
Personality: Plautus,Caesar etc.

Hebrew:


Language Family:Afro-Asiatic
Writing System:Hebrew alphabets
Civilization:Post-Mesopotamian Civilization
Standard forms/Dialects:Hebrew
Origin:around 10th century BC
Native Speaker:Native Speaker extincted around 7 th century AD,<8 million(Modern Israel)
Today:Hebrew is restricted as language of Jewish people and popularly Spoken around Israel.
Specialty:Holy Language of Jewish and Hebrew's.Since Bible first written in this language only.Most Jewish and christian History in Hebrew language.  
History:Hebrew saw many periods from monarchic Period to Arabic period.Old testament is fully written in Hebrew 
Personality:Moses etc.

Persian:


Language Family:Indo-Iranian
Writing System:Persian Alphabet/Cyrillic Script
Civilization:Muslim Civilization
Standard forms/Dialects:9 dialects
Origin:5th century BC
Native Speaker:110 million
Today:Its spread across 12 countries in the world.Persian Language inscription can be seen across the Mughal Construction.
Specialty:Persian language inspired Many Indo-Aryan Language.Persian Is the mother language of Urdu.
History:Persian was first originated along the Iraq and Iran.Persian Spread across the South Asia by Mughal Colonization.Persian as significant presence in Muslim community.Persian and Arabic both confined within Muslim Religion.
Personality:Mughal Empire Kings,Saaid etc.

Chinese:


Language Family:Sino-Tibetan
Writing System:Chinese characters, zhuyin fuhao, pinyin, Xiao'erjing
Civilization:Chinese Civilization
Standard forms/Dialects:Mandarin/16 Dialects
Origin:2nd millennium BC
Native Speaker:> 1.4 Billion
Today:Chinese is the largest spoken in the world.Chinese is spread across entire Asia.
Specialty:Chinese is the only language which as to read top to bottom.Chinese share largest culture share across the world.
History:Xia-Dynasty was official Empire which spread Chinese across the globe.Chinese language is believed to more than 10,000 years old.It has literature,Culture and tradition.Chinese Culture one of the few culture existing in the world.
Personality:Yu,Shan etc.

Sanskrit:


Language Family:Indo-Aryan
Written System:No native script(Written in Devanagari)
Civilization:Hindu Culture(Since language confined to Hindu Brahmin)
Standard forms/Dialects:No Spoken Form(Dead Language)
Origin:3000 BC(Rig Veda)
Native Speaker:<5,000
Today:Sanskrit is a dead language.Still its used only for Mantra's of Hindu workship and Indian Government Slogans.About Century Back Sanskrit lost its Spoken Form.
Specialty:Sanskrit is the mother of all European Language.
History:Sanskrit Script early found in Rig Veda.Its Hindu Veda believed to sacred.Sanskrit always been language of priest and Bhramin,so Sanskrit came to extinct.Sanskrit is always not a language of common man.  
Personality:Valmiki,Kalidas etc.

Tamil:


Language Family:Dravidian
Written System:Tamil Script
Civilization:Indus-Valley Civilization
Standard forms/Dialects:7 Dialects
Origin:before 300 BC(Some Estimate over 2000BC )
Native Speakers:>77 million
Today:Tamil Spread across south Asia.It Enjoy Official status of more 4 countries.
Specialty:55% of the epigraphical Inscription found in India are in Tamil.Tamil-Brahmi Script inscription are found in Egypt,Thailand,Sri lanka,Which is about 2000 years old.Tamil is the only surviving classical language of the world. 
History:Tamil-Brahmi Script are first written form of Tamil.Tamil Language had well defined written grammar even 2500 years ago(Tholkkapium).So Many believe that Tamil also one of the Language evolved during origin of Communication.Thirukurral One of the Greatest Literature of the world. 
Personality:Thiruvalluvar,Tholkkapiur,Bodhidharman etc.

Dead World Treasure Languages:


Language more than just mode of communication,its a rich culture.So Everyone's duty to protect a language and mother tongue.Otherwise we will lose our rich culture and tradition which our fore fathers left for each and everyone.Some Of the dead languages which brought civilization to the world.1.Sumerian(Mesopotamian Civilization-5000BC)2.Akkadian(Mesopotamian Civilization-4500BC)3.Armenian(Jesus Christ Mother tongue)4.Egyptian(Egypt Civilization-3000BC)

                    "Protect your language,To Preserve your Past For Historic Future"

Comments

 1. Very informative and interesting!

  ReplyDelete
  Replies
  1. According to SANSKRIT TRACED TO ARABIC, By Sheikh Mohammad Ahmad, B.A.Hons. L.L.B., Advocate Lahore High Court 1982, Arabic is the mother of all languages. He has proved this now but Quran stated this 1400 years ago.

   Delete
  2. Tamil is the oldest of all languages.
   Even the European scientists proved that..

   Delete
  3. Yaa Its true Tamil is the oldest surving language in the world...Rest all classical languages are almost dead...when tholkappiyam thirukural was there no details about hindu gods or sanskritinfluence was there..Tamil people were often referred as demons in sanskrit becoz of their dark skin.Both the languages are good and need to be preserved..

   Delete
  4. Tamil is recognized all over the world...Its one of the national language of sri lanka, singapore,malaysia and even in some african countries.. But in India Tamil is just treated like rest of the languages. Have seen many foreigners comin to Tamil nad to learn Tamil.But even our neighbouring states are not respecting Tamil...They already killed Sanskrit and now they r goin to kill Tamil also....Its a shame...to all Indians...Preserve our ancient languages...   By
   Indian..

   Delete
  5. Yeah ... make tamil the national language. MAke karunanidhi the prime minister . Make jayalalitha the President . Change India to Tamil Nadu .

   Delete
  6. Those who respect their own religious will respect others religion.

   Delete
  7. Kannada is the second oldest language in the world after San skirt. While Sanskrit was the language of the gods, Kannada was developed for use by commomers.

   Delete
  8. Kannada is derived from Tamil language, first of all Karnataka name also derived from tamil, Karnataka means- heavy rainfall place

   Delete
  9. Very funny that Kannada is derived from Tamil. No way. Karnataka doesn't mean that it is heavy rainfall place. We have majority of drought land in Karnataka.if Kannada was derived from Tamil why does Kannada have 48 letters in its alphabets where as taMil has 28? One should not give over hype to their language. I don't wanna speak any thing about Kannada as I'm aware of it. Kannada doesn't need any publicity it grows by its own.

   Delete
  10. Very funny that Kannada is derived from Tamil. No way. Karnataka doesn't mean that it is heavy rainfall place. We have majority of drought land in Karnataka.if Kannada was derived from Tamil why does Kannada have 48 letters in its alphabets where as taMil has 28? One should not give over hype to their language. I don't wanna speak any thing about Kannada as I'm aware of it. Kannada doesn't need any publicity it grows by its own.

   Delete
  11. simple because kannada is just sanscritized tamil. There are 1000 of sanskrit loan words in kannada, even in writting form. Tamil does not have even 1 sanskrit word. There are people who use sanskrit work due to religious practice. But when it comes to written form or oral form, tamil has its own words to represent. Are you joking only 28 alphabets? Get the facts right baby. There are totally 247 alphabets in tamil.

   Delete
  12. Who told Tamil doesn't have Sanskrit words.
   What is the word for friend, snegidhan from snegidhan.
   Secret, ragasiyam , rahasiyam.
   Vyavasayam.
   Also agara mudal ezhuttellam , Adjuna bhagawan.
   In that adhi us as Sanskrit, bhagawan is Sanskrit.

   If Lord muruga is son of Shiva.
   Shiva is Sanskrit word, agastyar sage who was Tamil sage, agastya itself is Sanskrit word. Tamil has so many Sanskrit words

   Delete
  13. Hale Kannada is not sanskritized,infact there are lot of Kannada words in Tamil inscriptions.

   Tamil I'd not advanced, it does not have Grammer.
   Also Tamil ba pa is same, a word like babu papu paabu or baapu ambiguity.
   Any language which causes ambiguity is not advanced and Tamil has many such ambiguity.

   They have madurai Meenakshi, but they say meenatchi , can't even pronounce Meenakshi.

   Also write Gowri it can also be read as kelari such is the ambiguity

   Delete
  14. Thank you for proving that kannada is sanscritized. we don't use Sanskrit words in written form. There are few Sanskrit words are used for religious usage thats all. It is meenatchi only. It was sancritized for you guys as meenakshi. you are completely showing your lack on knowledge in languages. Advanced grammer. We wrote grammer book 5000 years before (tholkappiam). Can you right the word zha in sanskrit or kannada? pathetic knowledge of comparism.

   Delete
  15. No its a wrong information in written form its meenatchi only!! due to rulers it got some foreign words you have to check written from of tamil dont misguide people due to your envy towards tamil as always! one simple fact 55 % manuscripts found in india is in tamil.kannada not even near by

   Delete
 2. Thanks a lot your welcome to regularly follow my site....................

  ReplyDelete
  Replies
  1. You may like to take a new look about the Aryan invasion theory.I am pasting here a link to one forum were good discussion is going on about debunking the AIT. I personally find the arguments against the AIT satisfactory.
   http://forums.bharat-rakshak.com/viewtopic.php?f=1&t=6381&sid=50f58b422e2442aa15b012268132aa36&start=120

   Ajay

   Delete
  2. Please provide some common words between Tamil and Arabic languages!

   Thanks,

   moinishat@gmail.com

   Delete
 3. good judgement and you missed a speciality of sanskrit it is the most suitable language for computer software, binary system(pingala in sanskrit)originated from sanskrit,sanskrit is very very... advanced and it has the greatest grammatical skills(even greater than tamil) it is divided into 1700 elements like nouns pro nouns e.t.c(english won't cross 100) and sanskrit has spoken form or else how do you think hindi would have evolved(hindi came from sanskrit)and i don't think tamil is the oldest, i have a confusion in this so better is to say both tamil and sanskrit.many people say aryans came from europe or central asia but i want to ask them why is sanskrit,hinduism or any other indian culture is not found in the rest of the world.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Its has long history that after arrival of aryans into India.Hinduism discovered greatest example for it still we cant able to find religion in Indus valley civilization.I accept both language older since Sanskrit spread across north India and tamil in south India.Still many historic point were not found like why over 3000 years there is no fight between north and south people........answer for many mystery as to be found........until now aryan invasion true

   Delete
  2. Sannskrit is written by Tamil, Tamil is the oldest language spoken today and some mean include me that it is over 200 000 years old. But I mean it could be 200 000 years but that the skrift has devoloped. It is my meaning.

   Delete
  3. tamil`s ok but tamilians over-pride sucks.....

   Delete
  4. u mother fucker. go to hell

   Delete
  5. wat u knw abt tamilans u son of a bitch.. we are proud to say tat we are tamilans.. u dn have rights to talk abt tamil nd tamilans. if it's nt den fuck ur mom u bastard

   Delete
  6. dont say like that.......u dont know about value of tamil people

   Delete
  7. Tamil is an ancient language and no age for it. Attacks on Tamils is purely a matter of jealousy. They are brilliant and hard working. Loyal and honest.
   Besides Aramaic and Hebrew are the most ancient languages according to a study conducted by a UN council of linguistic research in 60s.

   Delete
  8. Anonymous
   Ur a mother fucket

   Delete
  9. Please provide some common words between Tamil and Arabic languages!

   Thanks,

   moinishat@gmail.com

   Delete
  10. Ajay,I guess u don't have any knowledge about languages.Tamil is the oldest languages which had its well defined grammar from even when sankrit was not evolved there are proves and i say u may look through them.Tamil is the purest of all indian languages,sanskrit is a mixed lang. Even foreigners learn it and u being an Indian do not respect it. Be a GOOD india.

   Delete
  11. From the research studies it indicates that Kannada was already a language of rich oral tradition earlier than 3rd century B.C found in Prakrit and Tamil inscriptions of that period.

   Delete
 4. Tamil language is older than what u think, the beginnings of Tamil dated back to 200,000 BC
  Source -> http://en.wikipedia.org/wiki/Kumari_Kandam -> read under Modern Revival

  ReplyDelete
  Replies
  1. We dont have any evidence for Kumari kandam excited so we cant asure that tamil excited 2,00,000 bc...........................

   Delete
  2. do u have any evidence for other language apart from tamil, i dont know i am just asking, after i saw this video i started research about tamil i think tamil is old language
   http://www.youtube.com/watch?v=NZc7ismg63k

   Delete
  3. Armenian, sumerian are oldest language so for dated in the world................but that language has been extincted.........See me to tamilan since we are tamil we cant negelact identity of other language..........still lots of philosophy book are in greek and latin that to date 7000 years back...............so ever language has some identity for it.......my aim is to protect our language from extinct like Armenian etc................

   Delete
  4. Mr.Bharani, It is not Armenian, It is Aramaic, which is considered as ancient Jews language. Some Linguistic experts say it is the old form of slang of Hebrew.

   Delete
  5. ARAMIC also considered as TAMIL and i can define you people ARAM + VAAI = ARAMVAAI and so described as ARAMAIC ., ARAM endraal Nanmai., Vaai endraal pesuvatharku uthavuthu that means which is the sense which makes us to speak so speak good is now known as ARAMAIC.,any Doubt contact me through FACEBOOK ID Kanda Robo

   Delete
 5. WHAT IS THE EVIDENCE FOR SANSKRIT FOR AN OLD LANGUAGE, TAMIL IS THE WORLD OLDEST AND SURVIVING LANGUAGE IN THE WORLD. SO MANY TAMIL WORDS IN THE VEDAS.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Simple evidence would be all vedas and puranas of Hinduism............Sanskrit is mother of all European Language..............North India-Sanskrit and South India-Tamil

   Delete
  2. 40 % of Sanskrit words are from tamil
   http://www.hindu.com/2007/11/21/stories/2007112158412400.htm

   Delete
  3. sanscrit is NOT mother of all indo-european languages, it is only for north indian languages. Armenian, Persian, Greek etc... are older than sanskrit

   Delete
  4. see prototype Sanskrit as resemblance k ..........armenia, greek persian not indo European k...............

   Delete
  5. Sannskrit is written by tamil :)

   Delete
  6. ok my dear friends i'l give one example.....in sanskrit,kannada,telugu...u can write wat u want and read wat u write..but tamil is not like that u cant pronounce some words...they write the same thing for ganes,ganesh bt still they tell there's s the oldest language...they re comparing with sanskrit...sanskrit is god's language...dnt compare with god....

   Delete
  7. r u an idiot or something.... in tamil last letter differs for ganes and ganesh... there is no language that can write the word தமிழ்(tamil) as it pronounced....

   Delete
  8. comparing sanskrit and tamil is ok.... both are ancient languages but there is no reason or evidence to compare kannada and telugu with tamil and sanskrit. kannada and telugu are too young to compare with tamil and sanskrit.

   Delete
 6. correct your information please>>> I really dont know if you deliberate to do this ....look for the right information not just copy pate from other web site

  ReplyDelete
  Replies
  1. hi friend there is no info in it wrong since i read many books before i wrote this article so its not cut & copy matter .................

   Delete
  2. Dear anonymous,
   I am British and please kindly identify yourself in clear format and stop writing in anonymous name --wherever you are from wr can speak with the real respective proper authorities of that country --kindly refrain from using words which are not amicable to respectful humans --be more polite --do not know you but you sound you have sime aversion against people originating from tamil nadu --enjoy life and live wherver you belong to eigjout criticing others.-
   Dr.Krish Srikanth.

   Delete
 7. http://japanese-dravidian.blogspot.com/
  wat ever it is i need to know the truth of the world

  ReplyDelete
  Replies
  1. see old language preference based on epigraphy found so for in the world...................fr tamil epigraphy its dated back 300 bc oly................

   Delete
  2. do u mean to tell ramayana happened in tamil....lol..sanskrit is the sweetest and oldest language and is known as god's languge...dnt compare it with tamil

   Delete
 8. THE OLDEST LANG IS TAMIL NO DOUBT IT, EVERY HUMAN KNOWS IT

  ReplyDelete
 9. Tamil is the first language to evolve... Bcoz monkies are the first to evolve then humans.... Be proud u r nt monkey... b proud of ur language.. tamil is the worst heard language of all... Tamilians almost behave like what i mentioned earlier(not exactly dnt mind if u r tamilian)....

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks for ur chauvinist comments we accept all ur kind hearty comments, but my foolish friend known something without monkey ur not there in this world ........so without Tamil there is no culture and language......We are not cowards like any other chauvinist and we are not barbarians come to Tamil Nadu u known that past 2000 years not even single religious fight,we never add caste name back of our names,we respect women i am proud to say it in representation of 80 million tamil people-------Proud to be Tamilan............More than that love to be a human (If i hurt any ones feeling sorry for that...its but to comment abt someone without understanding..)

   Delete
  2. it shows u r a barbarian and a senseless mother fucking monkey..u speak the shit of Tamil, remember..

   Delete
  3. u really annoy every one over Mr.Anony

   Delete
  4. @Anonymous: First Please respect each and every language. Bcos every language has deep roots and spoken by millions of people. U r replying in english. There r many words in English to express your feelings over any language. I think you have a special hatred towards Tamil(Tamizh). Come to Tamil Nadu and u will see the happiness and moreover no religious fight, no terrorism at all. I think you can change your approach.enjoy the world,language, and most importantly love our people.

   Delete
  5. I don't know where you are and who you are,,but once i get to you i will kill you......ha ha be cool brother.......First respect each and every language....every language has its own identity....your hash words wont make them sick.......Im not a tamilian but i love it..ever since i was a boy i was curious about the origin of the languages now i am 18....this this i have learned Tamil,Telugu,Malayalam,Hindi,English,French....Tamil is the only language which has the finest curves.....IM SURE THAT TAMIL IS NOT THE OLDEST LANGUAGE OF THE WORLD-----BUT IT IS THE OLDEST LIVING LANGUAGE OF THE WORLD AFTER CHINESE...........Tamilians have been a part of the history too u must have seen a the tamil movie 7th sense it also reveals truth.........................SO AT LAST SPEAK LIKE A MAN NOT LIKE A GARBAGE

   Delete
 10. Thanks bharani. At least you are sound and visible. Our friend mr. Anonymous did not even have backbone to reveal his name. this is similar to a dog barking in dark and when the house owner peeps out, the dog ran away with its tail between its legs.

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks a lot fr ur comments...............

   Delete
  2. 100000000 likes for your comments DJ... Proud to be a tamilian...

   Delete
  3. Malaiya paarthu oru naai kulaikkudhu doi!!!!

   Delete
  4. That anonymous, should be from which country?? you know it...

   Delete
 11. Hye.... Thanks for da wonderful information.... Those who critisized others... Remember that we r only 1 species... Humans.... It doesnt matter of which culture or religion we're 4m......n i hope tat u will provide us more information on tiz... Keep uo with da gud work.... Bro. :-D

  ReplyDelete
  Replies
  1. thanks a lot i am inviting u to follow my site regularly...............

   Delete
 12. Recent article on mirror dated 9th July shows Tamil is older than Sanskrit and Sumerian!! Great language:-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. me to read that article.............see its not research article its just a q&a k.........they have stated it has "may be" tamil older than sanskrit and sumerian k we dont have proof fr it......

   Delete
 13. I appreciate your great work. Very informative and interesting . I
  never knew that we didn't have any Religious fight in our past, but
  also wondered weather tamil people never had their caste names behind
  their First names.I am just curious because over here in South Africa
  i have seen soo many people who claim they are from Tamil Nadu when
  the British brought them here have their names with
  Naidu,Govendar,Pillai, and lots more after their names for the past
  150 years.Are they not considered as castes !?. I would also like to
  comment that , I found the English that you have used in the page was
  considerably not good.Im just telling this because there are a million
  people viewing this page and they shouldnt 'UNDER ESTIMATE' all you
  hard work about this artilce.I am also really proud of you having
  considered to collect so much information about all the Languages.
  Thank you for the article.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ya thanks for your response and feed back...........i know myself that my english was not up to international standard surely i will try to change........language is not at all a matter only content matters.....s all that you mentioned were cast names only back in tamil nadu after visionary leadership of Periyar everyone removed caste name from there original name.......today we dnt have caste name were as in other states its there.........that power of tamil nadu and periyar.

   Delete
 14. infact the article says "recent archeological evidence suggests", "could have" , thats why i was a bit curious to post it out here. but then again that was the article that led me here.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ya could have has no difference with may be ..........so fr pride we can say but in reality we must have proof........

   Delete
 15. did we have evidence that our tamil language is the one of the oldest language

  ReplyDelete
 16. good work bharani...But I would like to emphasise from my research on how dravidan languages(particularly tamil) became predominant in south..Actually when the aryans nomads came to north western region of India through khyber passes..after crossing sindhu river....the whole of the sub-continent was filled with the native people -dravidans...This can be understood from rigvedas referring to clashes between the advancing aryans and the dashyus-dark native skinned people(dravidans)

  RV 6.018.03
  Thou, thou alone, hast tamed the Dasyus; singly thou hast subdued the people for the Arya.
  In this, or is it not, thine hero exploit, Indra? Declare it at the proper season.

  RV 6.024.08
  Extolled, he bends not to the strong, the steadfast, nor to the bold incited by the Dasyu.
  High mountains are as level plains to Indra: even in the deep he finds firm ground to rest on.
  This RV 6.024.08 verse tells us that the Dasyu incited people characterized as bold.

  RV 6.014.03
  The foeman’s wealth in many a place, Agni, is emulous to help.
  Men fight the fiend (dasyu in the original Sanskrit text), and seek by rites to overcome the riteless foe.
  Here in RV 6.014.03 is very clear that the Dasyu did not follow the Arya rites, and hence called the riteless.

  In Rig Veda III:34:9 Indra killed the Dasyus and "gave protection to the Aryan color." Not only did the Aryans shamelessly pray for booty in war, but they based their militarily won supremacy on the lightness of their skin color compared to the dark colors of the native Dasyus. They arrogantly proclaimed, "Let those who have no weapons suffer sorrow." (Rig Veda IV:5:14.)
  So due to the descriptions of their chief foes in RIGVEDA, the dasyus or dasas ("slaves" as they are called by aryans), allowing us an accurate look at the Indus culture. They(dasyus) are portrayed in rigvedas as short dark demons with unbecoming features like thick lips and flat noses.(As most of people in dravidian race look like)

  The aryans then began conquering and taking control over regions in north India and at the same time pushed the local people southwards or towards the jungles and mountains in north India. According to this historical fact the general division of Indian society is made. North Indians are Aryans and south Indians are Dravidians.One more thing to note is that not all native people of north India were pushed southwards by the Aryans. Some stayed and served the Aryans and others moved to live in the forests and the jungles of north India.Those dravidans who stayed behind mingled with these aryans,absorbed into aryan theology and social framework and lost their original identities,language and culture,thus evolving into one among their caste hierarchies..(usually the low caste scheduled caste and scheduled tribal people in north india-for example the BHILS-bowmen caste..Actually the word for bow in tamil in VIL -comparable to BHIL)....

  This is how dravidian languages became predominant in south...And coming to tamil...It is continuing in the same form and structure as that of the original form of dravidan language without having much deviations from its ancient form.. i.e
  Proto-dravidan language--Proto south dravidan language--proto tamil-classic tamil- tamil
  Proto-Dravidian had five short and long vowels: *a, *ā, *i, *ī, *u, *ū, *e, *ē, *o, *ō. The sequences *ai and *au are treated as *ay and *av (or *aw)[2]
  The current tamil language also has the same five short and long vowels *a, *ā, *i, *ī, *u, *ū, *e, *ē, *o, *ō along with *ai and *au with one more *aq..
  So it retains its original structure along with the development of a rich literature and well defined grammer..without much loan words from other languages(say sanskrit)..Also it has *zh-retroflex a speciality unique of tamil language only..
  whereas other dravidan languages have borrowed more sanskrit loan words and they had evolved into a perfect language at a much later date than that of tamil..

  Hence tamil is a classical language..


  ReplyDelete
  Replies
  1. I accept all your argument but we need to have lots of research on Ancient Language evolution ..........then only we can find answer for it........

   Delete
  2. Mr. Sharma, i like ur statement.

   Delete
  3. Please provide some common words between Tamil and Arabic languages!

   Thanks,

   moinishat@gmail.com

   Delete
  4. Nice, what about the numeric systems of Tamil, Does Tamil language have numeric systems, I don't see use of it.

   Delete
  5. it may be the nice story, Correct the mistake and see your story is changed - Dasyu means "Dacoit" in Sanskrit, not Daasa. as you mentioned

   Delete
 17. Hi Mr Dharan
  I'd like thank you and also say that maybe, the information of Persian language might require to be revised. because it has been written "Civilization:Muslim Civilization" instead of Persian or Iranian Civilization.
  Persian language as you mention earlier is an Indo-European language and also itself was the language of The Achaemenid Persian Empire 550 BCE, although the Muslim civilization is hardly considered since 622–632/A.H.
  Thanks and Regards

  ReplyDelete
  Replies
  1. I do agree, there is no connection between the persian language and islam, and there is no such called muslim civilization as well.. its a general knowledge that persian is older than many of the surving religions.

   Delete
  2. Please tell me what was the language of Arabs before 600 AD, 100 AD, 100 BC, 500 BC, 1000 BC, 2000 BC, 3000 BC upto 10,000 BC.
   Thanks,
   moinishat@gmail.com

   Delete
  3. Persian language is not a product of Muslim Civilization!! after all Muslims (Arabs) tried to replace it with Arabic, Iranian resisted to this day.
   This language helped Islam by adding some wisdom in it and helped it to survive as a Religion! otherwise it would remain mostly as it's origin to be a political system.
   The evolution of this language has 3 major phases. witch the last phase was at time that Arabs took over Persia. Please re-phrase it.

   Delete
 18. I think tamil is most ancient language in world, at a same time most of the sanskrit words are come from tamil:-)
  Anyway you did a great job

  ReplyDelete
 19. With what evidence have you stated the below statement?
  "Sanskrit Script early found in Rig Veda.Its Hindu Veda believed to sacred.Sanskrit always been language of priest and Bhramin,so Sanskrit came to extinct.Sanskrit is always not a language of common man."

  You should be making it clear if it is purely based on your opinion or on some facts. In any civilization, in general, it is the learned scholar(s) who would be involved in written form of the language. You have contradicted your statements when you said personalities as Valmiki/Kalidasa while you keep mentioning as it is confined only to Brahmins (while being Brahmin is not a right that comes by birth but it is a different story nowadays).

  ReplyDelete
  Replies
  1. s i am sure about it ...Sanskrit purely a priest language..................

   Delete
 20. Thamizhanda.... Thanks Bharani Sir...:-)

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 22. There are some interesting points in time in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

  ReplyDelete
 23. but i know ppl who speak in sanskrit even today........u cant call it a dead language

  ReplyDelete
  Replies
  1. dead doesnt mean its over.......it mean not in communication/.............its alive oly in godly solgan............

   Delete
  2. sanskrit is not dead...its existing in the form of tamil,telugu,kannada,malayalam,hindi....u cant escape from this....do u mean to tell rama,sita etc all spoke tamil...wat a joke man....

   Delete
  3. you fool....... the words rama and sita are noun.....
   this simple matter don't you know ?
   idiot

   Delete
 24. I normally wouldn’t be able to find such great content as this on other sites. You have done a great job with each unique point made on this topic. Thank you for your hard work.

  My page : ufc game guide

  ReplyDelete
 25. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

  My page : UFC Game

  ReplyDelete
 26. no arabic !!!!u add Persian and not Arabic ,, Persian came out of arabic!

  ReplyDelete
 27. Although I do agree that all the languages above are relatively old, it is important to know how old in terms of written, spoken or even regional usage of that language in order to be able to determine its age.

  When searching for the oldest language in terms of one of the first languages spoken, it is logical to start your search on the African continent, the birth-place of humans.

  When searching for the oldest language in terms of evidence in written form, then you might want to add the Sumerian language to your list.
  Check out http://www.language-united.com/oldest-language.html
  if you want to know more concerning this topic.

  ReplyDelete
 28. I m realy proud tamil is the one of the classical language. Uraka sol ne thamilan endru

  ReplyDelete
 29. ok great so this is something you believe but i dont see the proof.....also is this in reference to written or spoken language, and what evidence have you considered and what do you base this article on? also what is your interest in this subject? some say aramaic is first language... i dont know but i would like to see more info

  ReplyDelete
  Replies
  1. tons of evidence present across the world for these 7 language............

   Delete
 30. Mr. Anonymous.. The above explained each and every information is mentioned with reference then and there. Whats the proof you expect?.

  ReplyDelete
 31. I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.

  ReplyDelete
 32. My spouse and i liked your post! Prior to buying your own domain name go to this site

  My page : Rameshwaram

  ReplyDelete
 33. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

  ReplyDelete
 34. There are some interesting points in time in this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

  ReplyDelete
 35. Kannada is the oldest language in India and is still in use it is not included in the list ... Recent studies confirm it ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. recent study by vattal nagarajan...

   Delete
  2. adey laguda pandi evlo periya serious discussion poitrukku naduvla vanthu comedy panran amaicharey veliettrungal ivanei...

   Delete
  3. hare ...this site itself is full of comedy...u guys are telling sanskrit is derived from tamil....this is most memorable joke i'l never forget in my life.....these guys want sanskrit mantras to perform there marriages bt still they wont accept that tamil is the derivation of sanskrit.....tamil is oldest only for tamilians not for indians....we all indians believe sanskrit is the oldest and love it,,.....

   Delete
  4. dnt worry guru am here to support u....these tamil guys are telling its a serious discussion itseems...its serious for them.....bt its a superb comedy for all other people....thank u tamil guys plz keep it up do some comedy like this so that we can laugh and take care of our health

   Delete
  5. ya man. The old generation of North India has turned the Indian generation blind to all the prehistoric events. It is saddening to see that they lamely post these comments without proper research on it. Some of you guys don't even know that it was your ancestors who were crucified to death and still make a mockery out of it. Tamil is considered as a joke only in India dude. Just google about how many foreigners are involved in researching about tamil and its rich heritage. When a foreigner is coming to India to learn about it, it is SHAMEFUL and paining to see an Indian not knowing about its values. Learn about something and then comment, otherwise it just shows that you are a naive and foolish person. hope u understand..

   Delete
  6. Adding to the previous reply, do you guys also know that Korean, Camaroon and Japanese have many words from Tamil?? I can give you a ton of words from Sanskrit and its daughter languages which originated from Tamil. Do you know that Bodhi Dharma, the founder of Martial arts in China that is the present day Kung-Fu is actually a Tamilian. Think dude think!!! Don't just accept the facts told to you by your ancestors.. Google it if you dont believe..

   Delete
 36. This article is informative, well-written and very interesting. I have truly enjoyed reading your own points of view and I agree with you for the most part. Now I have to think about this material.

  ReplyDelete
 37. It’s very nice to find articles like yours. I am glad I had the opportunity to read your article. I think it’s interesting, intelligent and very original. I hope you are going to write more.


  phone number verification

  ReplyDelete
 38. While it is important to have good writing skills, that is only part of writing a good article. Obviously you possess these skills, but you also have a special flair for informative writing. Well done.

  ReplyDelete
 39. The oldest language is Arabic,..the laguage of Adam (PBUH). and please check where is the oldest city.
  Contrary to the recent falcification of westren dominated media outlet (that you people in india absorb like sponge), hebrew is younger than Arabic. suggesting that Tamil is older than Arabic is a Joke, and ommiting arabic from the list reflect complete ignorance. Ask yourself, where is the tomb of Adam (PBUH)?, the answer is " saudi Arabia" not in Tamil or India or other weired languages.

  ReplyDelete
 40. you educated fool sanskrit is the oldest language of the whole world, english MFs,and other europian MFs and all the renoved world historians have agreed axcept bloody english and europian, but they hide this fact from the world to under-estimate bharatiya people.

  ReplyDelete
  Replies
  1. yes i totally agree with u...sanskrit is the oldest....

   Delete
 41. lassical Languages in the world :

  1. Sumerian 2. Egyptian 3. Babylonian

  4. Hebrew 5. Chinese 6. Greek 7. Latin 8. Sanskrit 9. Tamil

  * Though the first three languages existed along with all 9, only the last 6 languages are called as Worlds Classical languages.

  * Only Chinese and Tamil are used by masses now.

  ReplyDelete
 42. Civilization of the Persian is not Muslim Civilization, The Muslim Civilization's language was Arabic and it's different from Persian. Iranian Civilization is the Civilization of Persian language

  ReplyDelete
 43. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

  ReplyDelete
 44. I’m impressed with your ideas and the way you express them in this article. I share many of your views and enjoyed reading this article. It’s a pleasure to see well-written original content these days.

  ReplyDelete
 45. Too often I see uninteresting articles on topics similar to this one and get bored from reading them. I’m glad to see that you have changed my mind on this topic by writing persuasive material.

  ReplyDelete
 46. Cool article, one correction though... the mother tongue of Jesus (Issa) was Aramaic not Armenian. Aramaic is still spoken in a very select few villages in the Middle East. Thanks for sharing, I enjoyed reading.

  ReplyDelete
 47. There is a need for a very deep scientific research...lets not create controversies...let's not be fanatics! We are all humans first!

  ReplyDelete
 48. sanskrit is already dead

  ReplyDelete
 49. Can't compare filthy Tamil with great Sanskrit . Sanskrit was born 1500 years before Tamil & language of Gods and Godesses

  ReplyDelete
  Replies
  1. you bloody mother fucker yu're worst piece of shit and all womens in your family are definite whores imsure...sanskrit is not language at all...come to tamilnadu we show wat is tamil language and who is tamil people are...dont dare to speak about tamil...

   Delete
  2. these shows how ur culture is........

   Delete
  3. Tamil is the best.. in classical languages da... sanskrit is almost over.. only 20K people speak now.
   But Our indian language Tamil... still with more 7crores+ people using every day..
   wonder is still tamil has the same prototype... None of other classical languages has it!!!..
   Cheer for tamil... though u r not tamilian..

   Delete
  4. Idiotic Anonymous, classical languages status given languages speak by people in masses. If sanskrit s god language, award it in heaven idiot. How come millions of native dravidan s speaking tamil as mother language and so called indian gods only speaking a different language from their own masses ?.

   Delete
 50. express your opinion in good manner

  ReplyDelete
 51. I personally think, ancient Tamil was originated in Kumari Kandam (lemuria continent)know was Dravidan that includes Malayalam, Kannadam, Tulu and Telegu. Tamil was announced as first classical language of India then other all Dravidan languages.... The truth is the origin of Tamil is unknown and it is mother for other Daravidan language and other world language. I personally wonder while learning about Korean language, Japanese and Cameroon have same words and grammar. most of all English have many words that is root from Tamil... I conclude that the first language cannot be remain until now. However Tamil was preserved and still living and the root with other language is proved. Tamil have great philosophy, humanities, holiness and truths, as I am a Tamil, the literature of Tamil-Tirukural is comparable to bible even greater than bible virtues, it has 1330 versus including praising god as first chapter. There is a competition between Tamil and Sanskrit. Sanskrit pregnant the Hindu religion. I personally hate Hindu religion concepts such as Varnashiramam (Caste system), since there is no humanity and equality in-front of god and brings lot of dark in the human kind. so I can personally say Sanskrit brought darkness to the humankind in the form of bad religious concepts... I am sorry if I hurt someone personally.

  ReplyDelete
  Replies
  1. dnt speak without knowing anything u uneducated.....there was no caste system in sanskrit..it was just the classification of professions like brahmin who was doin the priest work,kshatriya who rules the kingdom,vaishya buisnessman,sudra;other work...its the people who came up with such discrimination.....i guess u dnt knw abt sanskrit...am a south indian i hve learnt sanskrit...there the bad words are just like dog,lazy...u see in ur language go and see the comments ul cme to knw the difference....dnt ever cmpare tamil with sanskrit....if u do u re one big fool

   Delete
  2. People who says Sanskrit is the oldest than Tamil are being Anonymous.. they even dn't want to show their name...

   Delete
 52. IT is good to debate the views and see if any one can ascertain their claims , but one common observation that i want to share is that language do reflect the people mentality and so is the section of people who aggressively use abusive language in expressing their views , like some of my Sanskrit friends like their language their thought s are spew venom and that reflects in way of their living also , one can correlate by their values that hold against women , other races , life style without considering humanity , dividing people in the name of caste and ruling them....... etc

  ReplyDelete
 53. a very informative and detailed research of languages mr.bharani.
  your hard work is certainly reflects in your article,
  try to deliver a more detailed note on our thamiz's origin !
  just break the shell, is it Sanskrit or thamizh which came 1st ! ?
  i am too eager to know about it !
  hope your great work continues,

  ReplyDelete
 54. Tamil s divine & serine !
  bloody idiots !
  dare not speak bad about it !

  ReplyDelete
  Replies
  1. tamizhanda...
   be proud to be a tamizhan.. tamizh rockz...

   Delete
 55. Hi there Dear, are you genuinely visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will definitely obtain fastidious knowledge.


  my blog :: proshape rx

  ReplyDelete
 56. NO FIGHT HERE PLS. Tamil is one of the oldest language..not the only oldest.there are 2 other languages.

  ReplyDelete
 57. According to ancient scripts there are only 2 languages,one is Sanskrit which is believed to be a Daiva Basha (Language of Gods) and the other is (Danava) Basha (Language of Demons).We don't know the name.But it could be Tamil (Not Sure) or may be mix of Tamil and Telugu.That does not mean Tamils are Demons,they are not for sure.Hope people will not misunderstand.We are all human beings.
  Although Tamil,Telugu and Kannada are declared as Classical Languages.
  Experts believe that Tamil still holds its purity whereas Telugu although independent derived lot of words from sanskrit (for reasons unknown).especially Literature is greatly influenced by Sanskrit.
  All the Languages in this world are derived from 2 languages.
  I myself South Indian from Andhra and we are believed to be the people who supported Kauravas in Mahabharata War.That does not mean anything to me.We have to accept facts.
  Facts are Facts.


  ReplyDelete
 58. Finally one more thing..
  All that is Old need not be Gold.
  But everything you own is your own.
  Every language has its own importance.and every language is beautiful if you know it.

  Languages remain pure because of many reasons it generally reflects the attitude of the people ,it could be both positive or negative.

  For Example:

  Love their own.Not interested in owning someone else's.
  Not open to Change.Happy with themselves or not interested in experimenting
  Very Rigid because they feel their culture is inferior to no one.
  Did not upgrade themselves,may be because they wanted to preserve the pure form {(especially Tamil ,very limited and restrictive) the number of base letters are minimal.less than 20.}
  Never seen the outside world may be because everything was available with them or may be with fear.

  Although not all modern languages are Sophisticated.

  ReplyDelete
 59. To all the smart people out there saying tamil or sanskrit or what not is the oldest language think about it the oldest language is mere sounds generated from mouth with clicks and hand signs, without sounds try speaking sanskrit or tamil....my what a world...

  ReplyDelete
 60. akara muthala ezhuththellaam aathe bagavan muthatre uzhaku. kall thoonre mann thoontraa kaalaththil mun thoontriya muutha mozhi engal thamizh. sanskrit, you say that you are the mother of euro language, we say that you are my daughter. this is all a generation gap. ramayana, mahabarat are books like bible, kuran etc., who the writers have made fool of the people. creater is one, mother is one, father is one, director is one. so we belive this and say tamizh is first language. if u have doubt, read our old books.

  ReplyDelete
 61. Dear friends, be proud to be an Indian and our country with one classical language Tamil still surviving. All people from India to support for the best happening in our country. Even German US Singapore Malaysia Philippines they learn Tamil because they love our country and they know the meaning of classical language.

  ReplyDelete
 62. i know all tamilians are proud of tamil..but the thing is Sanskrit is the main basic language....and the timil is the child of Sanskrit..

  ReplyDelete
 63. GUYS GUYS STOP fighting alright?? Both Tamil&Sanskrit are like ancient sister languages.. they both grew up in parallel and they also share some words but they both have nothing to do withe each other.

  Sadly Sanskrit is dead... Tamil isn't.

  And all those other south indains trying to take the credit away from tamil remember that TAMIL was the first true Dravidian language Telugu,Malayalam,Kannada, are all offshoots of it.

  ReplyDelete
 64. Sanskrit is devils language. Sanskrit people has overpowered Tamil, as the Aryans came to India and overpowered the Dravidians who already existed in India.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Correct !!!.. Tamil never dies...but Sanskrit already...
   ComeON guys atleast we have one classical language in world "Tamil" from india..

   Delete
 65. tamil people can't stay in there state they are coming to karnataka and begging sweeping cleaning street but claims that and this.......

  ReplyDelete
 66. Tamils are worst BASTARDS,

  ReplyDelete
 67. Tamil language sounds very rough

  ReplyDelete
 68. Can any one know "BHRAMM NAAD"...let me tell..the sound of bhramm or supreme GOD..is called bhramm naad..and that is"OM"...A+U+M...and this sound or word "OM" Is first came in written in devbhasha sanskrit..the language created by The Supreme GOD. I respect all the languages...but love hindi which totally follows Devbhash SANSKRIT..

  ReplyDelete
 69. tamil is old language in this world sumeriyans tamil, kumari kandam and pumpukar B.C 11000 years old so we are tamils

  ReplyDelete
 70. Proud that Tamil is the only living classical language in the world

  ReplyDelete
 71. R u fool guys Tamil is Lord Shiva language and Sanskirt is Lord Bramah language. Both are related to India. It's matter of shame why you are fighting.... Please give respect both language ok

  ReplyDelete
 72. http://www.japantimes.co.jp/opinion/2008/07/06/commentary/was-the-japanese-language-influenced-by-tamil-the-war-goes-on/#.VR9UhaS6bqA

  ReplyDelete
 73. If you're curious, the gaze away from the words of a surprise message Stand! In Egypt, the "pyramid" is not only the architect of the Tamils, Tamil term. "Application" means the interment. If the dead bury the 'graveyard' was called. பெரும்ஈடூ. பெரும்+ஈடூ. பெரும் Mean Big, ஈடூ Mean graveyard

  ReplyDelete
 74. How many of u know the kinship terminalogy... after the monkey the man became a man on Dravidian system... Dravidian society found the world first structured marriage system...http://en.m.wikipedia.org/wiki/Kinship_terminology

  ReplyDelete
 75. I wish to answer for Mr.Ajay(who publish his question @ May27 2012)
  U know Chidhambara ragasiyam (Secret of Chidhambaram).
  That means, If U borewell @ Chidhambaram temple God shrink it'll open the other side of the Earth at America mountain in peak of 4000 ft, where the God Shivalingam statue was built over 10000 B.C. (prof. The California state gazzatte literature).
  So our Hinduism was spreaded over all the World before 10000 B.C at our knowledge...
  ThanQ

  ReplyDelete
 76. The world civilization started first in southern india..search about KUMARI KANDAM(the place of language Tamil's birth).Or check Tamil samachir class 9 text book..many proofs about trade and kumari kandam has been stated#proudtobetamilan#lovetamil

  ReplyDelete
 77. DEAR INDIANS, you all are on race just to be called firsts on earth like king Bharatha, who felt proud on conquering earth. But upon reach to sumit he found there were already seated many conquerers. foolish people. do not fight within India and give way to world especially china and pakistan to rule us, who are younger brothers of India. India is Father and Mother for other countries, and people of india are morally superior on earth. Please do not fight with bad words. Fight with miscreants who are destroying and smuggling indian skills in every aspect and possessing patents. There is no doubt that many languages evolved at the same time and spoke by different communites across India and only some posses (atleast saved) proofs to fight against world. If there is rightful proofs be liberal to accept priorities and at the same time learn lesson to save and record atleast now what is called as ours. Be responsible indian please.

  ReplyDelete
 78. If ramayana is true ram is true then ravanan also true ,mother tongue of Ram is sanksrit ,Then mother tongue of ravanan is what? it none other It is our Tamil so tamil is as old as sanksrit

  ReplyDelete
 79. உங்கள் சேவை எங்களுக்கு தேவை

  ReplyDelete
 80. உங்கள் சேவை எங்களுக்கு தேவை

  ReplyDelete
 81. I am proud as tamilian who live a peaceful life in India as indian. But tamil I used to speak here in tamilnadu and other tamilians speak here is not pure tamil even we don't understand thirukural words used here are new to us and not understandable to tamilians. I understood that we peoples slowly getting out of tamil culture as we also mix English with tamil now,e.g..,for thaiyara we use as readya,(most Chennai peoples speak). Please stop arguing with others and save richness of sacred Tamil.

  ReplyDelete
 82. Anuvai thulaithu ellu kadalai pukuthiya valluvan , this statement from avaiyyar. She s first done atom invention. Guys did u remember Dr.Abdul kalam he did Bahrain atom research its great legendary because know other countries can't identify the research.did u know how its possible he used onion to control radiation. He took this clue from akkathiyar books (tamil book) .just go and refer u may know the values of tamil brothers

  ReplyDelete
 83. Oldest sanscript inscription was AD150 IN Ruthradaman inscription and before this nothing inscription in sanscript name they used north indian language but no evidence for sanscript
  2.indias oldest imscription is in tamil prahmi BCE 540 at palani in tamilnadu
  3.Totaly Archiology dpmnt collected 1 lacks insctiption in india,out of this 70% inscription are in tamil only moreover 60000 inscriptions collected in tamilnadu only ,in this 95% inscriptions are in tamil only

  ReplyDelete
 84. Oldest sanscript inscription was AD150 IN Ruthradaman inscription and before this nothing inscription in sanscript name they used north indian language but no evidence for sanscript
  2.indias oldest imscription is in tamil prahmi BCE 540 at palani in tamilnadu
  3.Totaly Archiology dpmnt collected 1 lacks insctiption in india,out of this 70% inscription are in tamil only moreover 60000 inscriptions collected in tamilnadu only ,in this 95% inscriptions are in tamil only

  ReplyDelete
 85. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 86. Tamil is the oldest language ever proved by many scientist.

  ReplyDelete
 87. its a tamilian site,thats why all tamilians says its oldest,great.....everything.but its true that a lot has been taken from sanskrit and considered the mother language.along with that bboth kannad and telugu also considered classical language,there are proofs that both kannadad and telugu langauge are older than the one mentioned....

  ReplyDelete
 88. LOL!! If tamil is oldest language then probably the rest of the world used to talk like bla bla bla bla bla bla bla :P :D there is a reason these are called classical languages because these were original spoken in their respective regions in ancient times. and who knows if in that life you were not a tamil or sanskrit or greek but you were somewhere is australia saying bla bla bla bla :D :P

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mm. You spineless idiot, unable to reveal your name and identity. How do you say that you are born to your ..... and ....when some one asks?? If you don't have the courtesy to indulge in a decent debate keep out of it. THE TRUTH IS TAMIL IS MORE THAN ANY OTHER LANGUAGES IN THE WORLD.

   Delete
  2. Always remember and never forget. Tamil is the only language is written in spell letters as spoken. No other language can proudly say this.I mean spell is written as spoken.

   Delete
 89. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 90. We tamilans not said to tamil is the oldest long survial language,people researchers from europe and other country people said the statement and proved about TAMIL is oldest clasicl language and mother of all INDIAN languages this is even to the "GOD LANGUAGE"(sanscrit),,,,Even god used to spoke tamil,You sanscrit language separated from tamil and wrote stories bla bla bla in sanscrit.

  ReplyDelete
 91. It is not true that SANSCRIT Is a DEAD LANGUAGE ; it is spoken in a whole of VILLAGE still now in UTTAR PRADESH/BIHAR North indian state, where it is believed that KALKI AVATAR would appear in SAMBHAL VILLAGE in the state of UTTAR PRADESH at the end of KALI YUG[A] I do not know the name of the village

  ReplyDelete
 92. Please search in guinness book of record for oldest language...you guys will come to know that which is the oldest language.
  That's KANNADA folks.

  ReplyDelete
 93. Persian language is not a product of Muslim Civilization!! after all Muslims (Arabs) tried to replace it with Arabic, Iranian resisted to this day.
  This language helped Islam by adding some wisdom in it and helped it to survive as a Religion! otherwise it would remain mostly as it's origin to be a political system.
  The evolution of this language has 3 major phases. witch the last phase was at time that Arabs took over Persia. Please re-phrase it.

  ReplyDelete
 94. sangam poet mamulanar mentioned nanda dynasty bce (360-322) and mourior dynasty bce (321-180) n not only him n moreover other 4poets mentioned mourior dynasty. tamil inscription bce 4 th century in anurathapuram , another inscription bce 5 th century at palani and also bce 8th century inscription at aathithanallur in tamilnadu do tamil is the oldest language

  ReplyDelete
 95. In tamil language Totally 247 letters n already i told about few oldest inscrptions of tamil language

  ReplyDelete
 96. We should understand one think that a language will not generate with in a day. It will take years to form a well order language. TAMIL since 300BC it is well known for its literature(Ex.Tholkapiyam).Hence we can't imagine how much years it takes to form a well ordered literature(TAMIL). Firstly everybody should have a look on organization of languages.

  ReplyDelete
 97. We should understand one think that a language will not generate with in a day. It will take years to form a well order language. TAMIL since 300BC it is well known for its literature(Ex.Tholkapiyam).Hence we can't imagine how much years it takes to form a well ordered literature(TAMIL). Firstly everybody should have a look on organization of languages.

  ReplyDelete
 98. We should understand one think that a language will not generate with in a day. It will take years to form a well order language. TAMIL since 300BC it is well known for its literature(Ex.Tholkapiyam).Hence we can't imagine how much years it takes to form a well ordered literature(TAMIL). Firstly everybody should have a look on organization of languages.

  ReplyDelete
 99. infact, Ages of The sangam period ,Thirukural and tholkappium had calculated by mayilai seeni vengadasamy around 1965 with the some evidence but officially said by tn govt in 1975 .but that time he didnt related the sangam poet songs with mourior period.but Totally 6 tamil sangam poets mentioned about the mourior dynasty including mamulanar who mentioned nanda dynasty also.
  2.All the tamil sangam poets mentioned only consecutively two generations ( father and son) and contemporary kings of father and son. so that all the sangam poets spoke truly (their life story) .so mamulanar age bce 355 and poet kudavayirkeerathanar could had borned before 10-15 yrs ,i am speaking written language only not speaking language,tamil language started before bce 10000 yrs

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........