அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

World History Series:Long Walk!

Around 2 million years ago,Africa is the birth place of humans,animals etc.So human life are under heavy treat by animals.Humans are forced to live a life so cautiously.Any time death may occur  from any dangerous animals in the mid-forest of Africa.So humans had very sharp eyes and hear to monitor the movement of animals.When human started to raise there is more increase of danger.

So people started to look for new habitats and living space.So people started to walk in search of place to survive.It's a long way in civilization along with the neanderthal people.The people sub divided into many groups moved towards north.Many settled in the places which is suitable for the to survive,but still few continued there long journey.

The most attractive element of this long are the inter relation between the continents.People walked through different continent.Human's for years kept on moving from place to place.During there long walk the northern part is completed covered by ice.It took around 2,00,000 years to complete this long walk for different parts of the world.Around 60,000 years ago when people reached Asia they divided into two groups first headed towards present china and others headed towards India.

World was not looking same as now they had different geography location.There is misinterpretation that dinosaurs co-existed with human around the same time.Archaeologist had discovered that after dinosaurs wiped out only humans came to earth.Its a ancient finding that Asia was attached with the African continent.After a major seismic activity Asia separated from Africa.

Present Himalayas was under sea about 570 million years ago.It took around 300 million years to came to the present form.Carbon dating of dead animal found in Himalayas were aging back to 570 million years.Himalayas stopped its geographical changes only way behind 5 million years.Himalayas is the significant which saw drastic change in the earth.

People from Africa moved to different part of the earth.They settled along different vegetation based on which texture and behavior of the people changed.Long history of the world started from the long walk from Africa.      

Comments

Post a Comment

please place ur views...........