அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Armory Of India:Indian AirForce Aircrafts!

Indian Air Force Aircraft

 

Transport/Cargo Aircraft

Name:Ilyushin Il-76
Origin:Soviet Union
Type:Transport/Refueling Air craft
Quantity: 6

Name:Hawker Siddele
Origin:U.K
Type:Transport Air craft
Quantity: 3

Name:C-17 Globalmaster
Origin:U.S
Type:Cargo Air craft
Quantity: 10 in order


Name:An-32
Origin:Soviet Union
Type:Cargo Air craft
Quantity: 105

Name:C-103J Hercules
Origin:U.S
Type:Cargo Air craft
Quantity: 6

Name:Dornier Do 228
Origin:Germany
Type:Utility Transport
Quantity: 40

Name:IAI Astra
Origin:Israel
Type:VIP transport
Quantity: 1

Name:Business Jet
Origin:U.S
Type:VIP transport
Quantity: 3

Name:Embraer ERJ 145
Origin:Brazil
Type:VIP transport
Quantity: 5

Name:IL-78
Origin:Russia
Type:Aerial Fueling
Quantity: 3

Name:NAL Saras
Origin:India
Type:Transport Air craft
Quantity: 15 in order

Name:Gulfstream IV
Origin:U.S
Type:VIP transport
Quantity: 3

Air Craft:


Name:Su-30 MKI
Origin:Russia
Type:Multirole Aircraft
Quantity: 170
Cost:1.61rs billion
Speed:1.9 Mach
Range:3000 Km
Armament:1-30mm Gun,12-external missile port


Name:Mig-29
Origin:Soviet Union
Type:Fighter
Quantity: 67
Cost:$ 29 million
Speed:2.25 Mach
Range:1,430 Km
Armament: 1-30mm Gun,7-external missile port

Name:Mirage 2000
Origin:France
Type:Fighter
Quantity: 70+
Cost:$23 million
Speed:2.2 Mach
Range:1,550 Km
Armament:2-30mm Gun,9-external missile port

Name:Rafale
Origin:France
Type:Multirole Aircraft
Quantity: 126 in order
Cost:$90.5million
Speed:1.8 Mach
Range:3,700 Km
Armament:1-30mm Gun,14-external missile port

Name:HAL Tejas
Origin:India
Type:Multirole Fighter
Quantity: 7
Cost:$31.9 million
Speed:1.8 Mach
Range:850 Km
Armament:1-23 mm dual barrel gun,8-external missile port

Name:Mig-27
Origin:Soviet Union
Type:Bomber Aircraft
Quantity: 120
Cost:$30 million
Speed:1.1 Mach
Range:2,500 Km
Armament:1-30 mm Gun,1-Major bomb

Name:Jaguar
Origin:France
Type:Bomber Aircraft
Quantity: 128
Cost:$35 million
Speed:1.6 Mach
Range:3,550 Km
Armament:2-30 mm Gun,5-external missile port

Name:Mig-21
Origin:Soviet Union
Type:Fighter Aircraft
Quantity: 250+
Cost:$40 million
Speed:2.5 Mach
Range:1,500 Km
Armament:1-30 mm Cannon,4-external port

Name:HAL HPT-32 Deepak
Origin:India
Type:Trainer
Quantity: 70

Name:HAL Kiran
Origin:India
Type:Trainer
Quantity: 200+

Name:Pilatus PC-7
Origin:Switzerland
Type:Trainer
Quantity:75+ in order

Name:BAE Hawk
Origin:U.K
Type:Trainer
Quantity:40

Name:HJT-36 Sitara
Origin:India
Type:Trainer
Quantity:75+ in order

Helicopter:


Name:Mi-35
Origin:Soviet Union
Type:Attack Helicopter
Quantity:25
Speed:335 km/hr
Range:450 Km
Armament: Gatling Gun,2-Gun,Gun Pod,240 mm rocket launcher

Name:HAL LCA
Origin:India
Type:Attack Helicopter
Quantity: 65 in order
Speed:275 Km/hr
Range:700 Km
Armament: 20 mm Cannon,rocket,missile,bomb
Name:Apache
Origin:U.S
Type:Attack Helicopter
Quantity: 20 in order
Speed:293 Km/hr
Range:450 Km
Armament: 1-Gun,1-hardpoint,missile,bomb

Name:AW 101
Origin:Italy
Type:Transport Helicopter
Quantity: 12 in order
Speed:278 Km/hr
Range:1,500 Km
Armament: 4-Bombs

Name:Mi Series(8,17,26)
Origin:Soviet Union
Type:Transport Helicopter
Quantity: 240+
Speed:260 Km/hr
Range:500 + Km
Armament: 6-Hardpoints

Name:HAL Dhruv
Origin:India
Type:Utility Helicopter
Quantity: 45+
Speed:290 Km/hr
Range:900 Km
Armament: Missiles

Name:Cheetah
Origin:France
Type:Utility Helicopter
Quantity: 25
Speed:192 Km/hr
Range:540 Km

Name:Chetak
Origin:France
Type:Utility Helicopter
Quantity: 90+
Speed:220 Km/hr
Range:540 Km

UAV's:


Name:Nishant
Origin:India
Type:Aerial Surveillance
Quantity: 20
Speed:185 Km/hr
Range:160 Km
Specialty:Target tracking,Surveillance,Camera

Name:Heron
Origin:Israel
Type:Strategic UAV
Quantity:130
Speed:207 Km/hr
Range:350 Km
Specialty:high quality camera,tracking device

Name:Harpy
Origin:Israel
Type:Radar emitter destroyer
Quantity: 90 +
Speed:185 Km/hr
Range:500 Km
Specialty:1-32kg high explosive

Name:Searcher
Origin:Israel
Type:UAV
Quantity:150 +
Speed:200 Km/hr
Range:300 Km
Specialty:hd- Camera,night survillance

Name:Lakshya
Origin:India
Type:Target UAV
Quantity:25
Speed:0.7 Mach
Range:300 Km
Specialty:Bomb launcher,missile

Comments

  1. Superb article. Extremely fascinating to peruse. I truly love to peruse such a pleasant article. Much obliged! continue shaking. private charter aircraft

    ReplyDelete
  2. First time I am visiting your site. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the excellent work. So I am regular user of this site. All the stories you shared here are interesting and excellent. It helps to boost the knowledge. Thank you so much and please keep sharing such informative post in future. It is easy to get pan card online application in order to apply for a pan card and also one can track the status of pan card once it is applied.

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........