அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Carbon Footprint Of US President Transport

Government of US.as assured 17% of co2 emission by 2020.Even before decide policy for cutting co2 emission,I think American president itself can cut co2 to great level.If we reduce transport contingent of US President,US can cut some amount of the co2 emission.

US President Transport Contingent:

Air Force One-1 no
Military 747(Back Air Craft)-1 no
Plus Charter 747(Back Air Craft)-1 no
C-17 Globemasters-2 no
C-141 Starlifters-3 no
Helicopters-2 no
Motorcade-19 no

Purpose Of Each Vehicle:

Air force one carry only President,Sectary of State,Defense Chief and principle sectaries.
Back Air craft used to transport elite Vip's,officials,advisers and media.
C-17 Globemasters carrying each one of the two presidents helicopters.
C-141 Starlifters Carrying about 250 security personals and motorcades of the president.
Motorcade Vehicle:-
President Limousine,Identical decoy limo,10 Chevy Suburbans,Ambulance,Police cars and support vehicle

Specification Of Each Vehicle:

Consider A President travels about 13,000 Km for a foreign trip.

747 Air Craft Burns-179,820 Liters.
Co2 Generated-395.5 tonnes
3-747 Air craft generates-1,186.5 tonnes

C-17 Burns Fuel-166,270 Liters
Co2 Generated-365 tonnes
2-C-17 Air Craft-730 tonnes

C-141 Burns Fuel-288,583 Liters
Co2 Generated-635 tonnes
3-C-141 Air Craft-1,905 tonnes

Motorcades 19 Vehicle travels 60 Km at 6Km/Liter burns fuel:190 Liters
Co2 Generated-0.4 tonnes

So for single trip of American President produce about 3,820 tonnes of Co2 emission.Its about per trip emission of co2.     

Comments

Post a Comment

please place ur views...........