அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Reason for Failure of Indian Agriculture?

India food bowl of the world.India has accounted largest agriculture nation in the world.The worst fact is that India can't feed its own 1.21 billion people.The fact doesn't stop here about last 10 years well over 2,00,000 farmers suicide,loss labor force,low production,share in GDP reduction etc.We need to find a solution to solve this problem otherwise future of Indian food print will become so weak.Some of the reason why farmers find's difficult to earn from most essential thing for survival.

1)Dependency on Monsoon

Indian agriculture is always at mercy of good monsoon.Government doesn't have great forecast approach to plan for bad monsoon season.No proper irrigation system and even poor maintenance of existing irrigation system.Government intention on power,road etc or not on irrigation system.
   
2) Liberal import of agricultural products

The recent globalization has relaxed the import policies of the government which has resulted in liberal import. Though it has reduced prices in the market, it has affected farmers as their products have become unprofitable. They were not given any protection and they had to stop production partly or fully. The government which had to give higher price for importing did not come forward to protect the farmers in reality.
 
3) Cutback in agriculture subsidies

The government reduced different types of subsidies due to the fluctuations in the market. According to Ram Chand, an economist, cutback in subsidy and control of fertilizers has adversely affected Indian agriculture. It increased the input cost and made agriculture less profitable. The central government budget keeps total silence about subsidy apparently since it goes against the regulations of World Trade Organization.
 
4) Lack of easy financial assistance to agriculture

Recently the lending pattern of Indian banks has drastically changed and as a result loans were not easily available for farmers. Another drawback was that the interest for the loan amount was not easily affordable. This has forced the farmers to rely on money lenders throwing their condition from the frying pan into fire. Consequently the expenditure on agriculture was pushed up beyond the bearing capacity of the farmers.
 
5) Decline in the Government investment in agricultural sector

After globalization, the government expenditure and investment in agriculture has been drastically decreased because of its policy of minimum intervention. The expenditure of the government in rural development including agriculture, irrigation, flood control, village industry, energy and transport declined from an average of 14.5% to 6%. The rate of capital formation of agriculture came down, and the agricultural growth also was much reduced affecting the lives of farmers very much.
 
6) Low support price for farm products

The farmers were affected from both sides, from the government side and from the market side. They were no getting remunerative price for their products. No effort was made for price stabilization.
 
7) Lack of food security

The public distributing system in the country is very poor aiming only at the vote bank. The poor security of food products has a very negative impact on agricultural market. India has starving. Yet food stocks are rotting in open storage places. Greedy middlemen are exploiting the situation. Hunger and malnutrition are forcing the poor Indians to despair and death. 

The situation of the Indian farmers is a call to the world at large to reconsider the effects of globalization. It is a call to the global family to come forward to a collective effort to come out of selfishness.

Source For Article:Internet source,newspaper,government reports and bablu taught's.

Comments

 1. Your content is excellent and contains tons of great information. Your perceptions on this topic are interesting, profound and different. I agree with a lot of this material. Thank you.

  My page : speech therapy

  ReplyDelete
 2. Writing is an art that takes dedication and effort to produce content like this writer has written. Thank you for this informative and interesting content.

  My page : photo post production

  ReplyDelete
 3. While it is important to have good writing skills, that is only part of writing a good article. Obviously you possess these skills, but you also have a special flair for informative writing. Well done.

  ReplyDelete
 4. Additionally, with regards to Agriculture Grants, support of putting up an assortment of items for sale to the public is frequently the primary target. In spite of the fact that, discovering approaches to better gather, organize and disperse data identified with both the application and in addition the beneficiary is likewise a critical piece of the procedure.battery sprayers

  ReplyDelete
 5. Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such
  R k Dubey

  ReplyDelete
 6. Your good knowledge and kindness in playing with all the pieces were very useful.
  I don’t know what I would have done if I had not encountered such a step like this.
  virtual farming.

  ReplyDelete
 7. http://www.legalblog.in/2011/02/power-of-pardon-under-article-161-of.html?showComment=1541154979063#c3939124312405927184

  ReplyDelete
 8. I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. what is hemp

  ReplyDelete
 9. Why is agriculture illustrious? The view of 'food security' is basically notable, and for that cause, agriculture is significant. The task of feeding its people has been possibly the first precedence of its rulers throughout olden times.vladimir vrbaski republika

  ReplyDelete
 10. Finding the best agriculture investment can be tricky for the inexperienced investor with little or no knowledge of the sector, but there are of course many different options available including agriculture investment funds, direct agricultural land investment, and purchasing equities in agricultural companies.Basmati rice Price

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........