அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Return To Public Sector Companies

Public sector is always the real asset of a country.In India public sector always means lose and poor management.It all happened after 1991 LPG economic policy of India.In order to promote private sector ,government started to show less interest in public sector company.Public sector company Once known as Gem of India are facing a great dip due to drastic development of private sector in India.Public Sector always determine the overall asset of a country.

In 1991,When government changed its economic policy,everyone stated that red tape and license raj increase corruption.It's clear if corruption during 80's for hundreds means now its for billion,so policy not a matter for corruption.I think its time for has to re look at the Public sector company.Public sector doesn't alone makes our economy strong,but also develop as a independent country.We think Chinese as our competitor but they are competing with US.I am not insulting our country but we need to restructure our country from basic.We are not independent for jobs to military equipment we are dependent on other countries help.If American stops outsourcing then 60% of IT sector gets affected.

Lets look into a classical example how public sector works in China.China our most competing counter part on other side of Himalayas a independent communist nation.I think we must learn how public sector can be converted into profit organization from China.If we consider top 150 companies in China most of them are public sector where majority of share are under government.If we look into glimpse of  Chinese economic development we can find many truth.

 • Every year China's Economic Development touches 9%
 • Chinese holds 18% of the global consumer market(Even India holds equal amount global consumer market.)
 • Chinese products as replaced many American product in the global market.
 • Chinese just pushed Japanese to third place and came second largest economy After US.

Now we can see there economic principles within public sector company which we must learn to implement in our public sector companies. 

 • Public sector companies are  managed by top business management people,Even though Government as major share in the company.There will be no interference from Government.
 • Every level of organization are inter linked and untied approach.
 • They Invest lot in R&D development of the company.
 •            
We can see even in many other countries the raise of public sector company.Since public company are combined wealth of the nation.

 • Even 3/4 of the world's largest oil company are Public sector companies.
 • World's largest natural gas company Gazprom,Russia is a public sector company.
 • Even major developing countries as taken public sector as main weapon Brazil,China,Venezuela,Russia,Cuba etc 

We believe after 1991 LPG we have reached this position and development,But its a wrong assumption entire world running behind public sector.I think its time to show restructure policy for public sector company,otherwise in future we must face occupy wall street type movement in India.We must bring all mining,road,public transport,tele communication,water resource,infrastructure activity under public sector.

Comments