அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Top 7 Revolutinary Leaders:Who Changed the World/Worked For Humanity!!!

Life is simple.Some of the person looked simple but time changed there life so drastically.I am so glad to write about inspirational leaders whom everyone must admire for there extraordinary  revolutionary taught.I want everyone get inspiration from the extraordinary leaders who changed the world with there revolutionary taught.

Martin Luther King Jr.


Birth:29,Jan 1929
Nationality:United States
Place Of Birth:Atlanta,Georgia,U.S
Death:4,April 1968(Assassinated at 39)
Quote:"A Man who won't die for something is not fit to live"
Books:Why we can't Wait,A testament of hope
Legacy:A Icon of Civil Rights all around the world
Achievement:American civil Right's
Reward:Nobel Peace prize-1964
Timeline:Montgomery Bus boycott-1955
Against Poverty and Vietnam war-1968


Ernesto 'Che' Guevara


Birth:14,Jun 1928
Nationality:Argentina,Cuba
Place Of Birth:Rosario,Santa fe,Argentina
Death:9,Oct 1967(Assassinated at 39)
Quote:"A true revolution can be upraised only when there is a true feeling of love "
Book:Motorcycle Diary,Guerrilla Warfare
Legacy:Guevaraism,Youth revolution icon of the world
Achievement:Cuban revolution,Congo & Bolivia revolution
Reward:100 most influence people of 21st century
Timeline:Motorcycle journey entire South America-1950
Minister of Industries,cuba-1961

 


Mahatma GandhiBirth:2,Oct 1869
Nationality:India
Place Of Birth:Porbandar,Gujarat
Death:30,Jan 1948(Assassinated at 79)
Quote:"An Eye for eye makes world blind"
Book:My Experiment with truth
Legacy:Gandhian Ideology,Nonviolence Crusader
Achievement:Civil Right's in South Africa,Indian Independence
Reward: Father of India
Timeline:Civil Right's-1914
Non-cooperation-1920 
Quit India-1940

 


Vladimir Lenin


Birth:22,Apr 1870
Nationality: Soviet Union
Place Of Birth:Simbrisk,Russia
Death:21,Jan 1924(Died at 54,stroke)
Quote:"A lie told often becomes the truth"
Book:What is to be done?,State and Revolution
Legacy:Leninism,working class icon
Achievement:Russian Revolution,Soviet Union Formation
Reward:First Comrade of Communism
Timeline:October revolution-1917
Soviet Union Formation-1922

 

 


Abraham Lincoln


Birth:12,Feb 1809
Nationality: United States
Place Of Birth:Hodgenville,Kentuchy,America
Death:15,Apr 1865(Assassinated at 56)
Quote:"As i would not be a slave,so I would not be a master.this express my idea of democracy "
Book:Life and Public service,Wisdom and wit
Legacy:Mastermind of Democracy,Democratic Icon
Achievement:Abolition of Slave
Reward:Crusader against Slavery
Timeline:President of US-1861
Emancipation Proclamation-1863

 


Nelson Mandela


Birth:18,Jul 1918(still alive)
Nationality:South Africa
Place Of Birth:Mevzo,South Africa
Quote:"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"
Book:Long walk to freedom,The struggle in my life
Legacy:Anti-Apartheid Icon
Achievement:Democracy in South Africa,Black People Right's
Reward:More than 250 awards
Timeline:Arrested-1962
Released-1990
President of South Africa-1994    


Karl Marx


Birth:5,May 1818
Nationality:No Concrete nationality(Basically German)
Place Of Birth:Trier,Kingdom of Prussia
Death:14,Mar 1883(died at 64)
Quote:Religion is the opium of the people
Book:Das Capital,Communist Manifest
Legacy:Marxism,Communism,Socialism,Father of working class
Achievement:Communist Ideology
Reward:100 Most influential people of the world
Timeline:Communist Manifest-1848
Das Capital-1867History of humanity saw many leaders but only few leaders principle survived over years.I think this 7 leader's principle will survive till end of humanity.They are most exemplar leaders who gave there entire life for humanity.Most of the leader in the list are brutal Assassinated.Legacy of such great leaders as based over centuries.I think 21st Century missing such leadership whom worries about entire humanity.Let legacy of such leaders bring changes in Billions of people.

                                       "Wake up to be next leader of humanity"     

 

Comments

Post a Comment

please place ur views...........