அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Top 8 Deadliest Drugs in the world

Recreational drug as a long history in humanity.Drug history runs back to from origin of humanity.Drug substance was not first used for medicinal value.Drugs are more than 10,000 years old in human culture.In ancient time drugs are mostly used for recreation,pleasure,relax,stimulation and erection.Drugs are in use either one or another form over thousand's of year.Even today drugs are used for same purpose but intention of cultivation as changed a great deal.Illegal Drug traffic around the world funds armed revolution,criminal activity,underworld dons,political activity etc.

The Eight most powerful drug in the world not only by substance power but also by market value.

Cocaine


Chemical Name:benzoylmethylecgonine
Preparation:Cocaine is obtained from coca plant(Natural method)synthesis cocaine is produced by using the chemical substance.
Type: Stimulant
Intake Routes:Topical,Oral,Insufflation,Intravenous
History:Over thousand years its been in practice of indigenous people of south America to consume Coca leaf.After arrival of Spanish Cocaine reached across the globe. 
Effect Time:1-2 hr
Usage:Alertness,euphoria,erection,sexual activity,power
Side-Effect:Physiology damage,Stress,depression,akathisa,nervous problem
Region:Colombia,Peru,Bolivia
Routes To Market:Caribbean,Mexico,Chile(Through bags)
Market Value:$100-$400 Per gram/World Black market value-$85 billion
Legal Status: Controlled Drug/Banned in many countries

Marijuana


Chemical Name:delta-9-tetrahydrocannabinol
Preparation:Marijuana are produced from the dried flowers and steam of female cannabis plant.
Type: Cannabis
Intake Routes:Oral,Smoking,Inhalant
History:Cannabis were used well over 3000 years in south Asia.They are also found in Romania.Cannabis spread from south Asia to rest of the world through trade practice.
Effect Time:1 hr
Usage:Chemotherapy,AIDS,Vomiting,pain killer
Side-Effect:Depression,Psychosis,schizophernia
Region:Afghanistan,Thailand
Routes To Market: India,Myanmar,China(Sea and land)
Market Value:$20-$150 per gram/World black market-$145 billion
Legal Status:Banned in third world countries.

Opium


Chemical Name:Morphine
Preparation:Opium Contains 12% of Morphine.After Alkaloid are extracted from opium poppy they are treated with alcohol and organic solvent to extract pure morphine.
Type: Narcotics
Intake Routes:Inhalation,Insufflation,Oral,Intramuscular
History:In 1804-Freidrich Serturner from Germany discovered morphine from opium,Later in 1827 morphine came commercial as alternative for alcohol.
Effect Time:2-3 hrs
Usage:Acute pulmanory edema,Sever pain
Side-Effect:Respiratory disorder,renal failure,asphyxia
Region:Afghanistan,Arab nations
Routes To Market: Through Africa and Thailand
Market Value:$10-$250 per gram/World black market-$70 billion
Legal Status:Controlled Drug/Banned in third world countires

 

Tobacco


Chemical Name:Nicotine
Preparation:They were extracted from tobacco plant leaf.They were dried and grained to get small tobacco dry leaf.Tobacco leaf as to be cured.
Type: Stimulant
Intake Routes:Smoking,Oral,Chewing,Vaporized
History:Tobacco as long history over 1000 years,Tobacco as used in different culture in various periods in history.Tobacco doesn't have a specific year of origin.
Effect Time:2 hrs
Usage:Recreational
Side-Effect:Cancer,TB,Asthma
Region:China,Cuba,U.S
Routes To Market: Entire world
Market Value:$1-$10 World market-$200 billion and World Black market-$61 billion
Legal Status:Widely recognized drug used in all form.

 

Heroin


Chemical Name:Diacetylmorphine
Preparation:Heroin is a derivative of morphine.When morphine extracted from opium poppy is synthesized with diacetyl produce Heroin.
Type: Narcotics
Intake Routes:Inhalation,oral,Intramuscular
History:1817-Alder wright synthesized morphine to produce Heroin.
Effect Time: 15-25 min
Usage:surgical painkiller,terminal illness,painkiller
Side-Effect:Decrease Kidney function,dependence,mental weakness
Region:Afghanistan,Thailand
Routes To Market: Malaysia,Singapore,India
Market Value:$50-$1400 per gram/World Black market-$72 billion
Legal Status:Prohibited Substance/Banned in any form of trade

Meth


Chemical Name:Methamphetamine
Preparation:Meth is prepared in wide range of synthesis process.Preparation is highly dangers since it contains corrosive and flammable chemicals.Most widely used synthesis ephedrine and pseudo-ephedrine.
Type: Stimulant
Intake Routes: Oral,Smoking,Injection,Inhalation,Suppository
History:1893-Japanes chemist Nagai Nagayosh.Its widely used in world war-II.
Effect Time:8-10 hrs
Usage:Alertness,Bold,courage,energy
Side-Effect:parkinson disease,Meth mouth,Sexually transmitted diseases.
Region:US,Mexico
Routes To Market:Mexico
Market Value:$50-$500 per gram
Legal Status:Prohibited Substance/Banned to produce in lab.

Ethanol


Chemical Name:Alcohol Family
Preparation:Ethanol hydration,Fermentation,Modern process
Type: Depressants
Intake Routes:Oral
History:Oldest drug in the world which is in still existence.Most of the old method alcohol are by fermentation process.
Effect Time:6-7 hrs
Usage:Recreational drug,Sexual activity
Side-Effect:Birth defects,cancer,Metabolism
Region:Entire world
Routes To Market:Every trade route
Legal Status:No ban

 

Ecstasy

 
Chemical Name:3,4 methylenedioxy-N-methylamphetamine
Preparation:Safrole a black oil substance extracted from root bark or fruit of sassafras tree.This substance is synthesized with the chemical substance to form MDMA
Type: Stimulant
Intake Routes:Oral,Sublingal,Renal,Injection
History:1912-Anton kollisch first synthesized MDMA.MDMA was widely used by the American army.
Effect Time:6-10 hrs
Usage:Physiotherapy,Reduce fear
Side-Effect:Anxiety,Depression,Fatigue
Region:US
Routes To Market:Mexico
Market Value:$7.6 billion dollars
Legal Status:Prohibited drug/No rights for production.


Drug are most recreational one which can relive the pain of a man only for short period of time.Drug not only destroy personal health but also economic structure,Tradition,culture,life style etc.The Good example of such activity is Russia were large number druggist get addicted everyday.Its a affected Russia internally so heavy.Most of the drug destination are pointed towards Russia.So Say no to drugs to protect our future.

Comments

 1. Lies! Anyone who reads this, take complete disregard to the fact that marijuana is on this list depicted as a deadly drug, the real drug problems consist of the lack of proper education, its pages like this that cause harm to people, learn your facts before you start posting nonsense all over the internet for people to continue to be misinformed! Enough said, you lose whoever posted this...

  ReplyDelete
 2. this can be only 1 piece of proof of cannabis' anti-cancer effects, and dozens of peer-reviewed studies have found that psychoactive substance (THC) and cannabidiol (CBD) contain potent anti-cancer properties. it's for this reason that cannabis smokers even have a sixty two less risk of head and neck cancers. if you want to know more then please visit our Cannabis Stores in Dundee website.

  ReplyDelete
 3. An optimal drug delivery system ensures that the active drug is available at the site of action for the correct time and duration.modafinil

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. A portion of the usually manhandled addictive substances are alcohol, anabolic steroids, amphetamines, cannabis, caffeine, bliss, cocaine, inhalants, stimulants, nicotine, phencyclidine, sedatives, narcotics, hostile to nervousness drugs, as well as mesmerizing.Delete criminal record

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 7. Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. additional resources

  ReplyDelete
 8. More than 2.5% of humanity suffer from drug addiction at some point in their lives. Some of the commonly abused addictive substances are alcohol, anabolic steroids, amphetamines, cannabis, caffeine, ecstasy, cocaine, inhalants, hallucinogens, nicotine, phencyclidine, opiates, sedatives, anti-anxiety drugs, and or hypnotic.Buy Cheap Weed Online

  ReplyDelete
 9. However, although many smokers are able to quit smoking without using nicotine replacement therapy, it is found that most folks who attempt to quit without NRT may not be successful on their first attempt.vape zone dubai

  ReplyDelete
 10. This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. 192.168.l.l is one of the most important things that you should know about your router

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........