அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

What Is Love?

Love most unexplained feelings which crosses every person life.Love is one thing which as different meaning in various department.If we look into dictionary for love-Its just affection and attachment between men and women.In scientific aspect love is something different and love is combination of biology,chemistry,physics,social & physiology.Love can be stated as old as humanity,Its one of the few thinks living on Earth even before caste,religion,country,race etc started.Love always been emotional and cheerful matter.

Always there is difference between Love,Lust and Infatuation:

Love is something which live with you every moment of your life.You can feel love.
Crush is just a sexual attraction and a sexual desire.
Infatuation is similar to Love&crush but wont sustain for a long time.

Biological   What's love?

Biology divides love into three types lust,attraction and attachment.We will have in depth analysis of each and outcome of it.

Lust:

First type of love according to biology called lust.When a person see a opposite sex gets attracted by appearance.It's just a sexual desire stimulated by Testosterone and estrogen.Male's have lots of lust than female.Lust keeps on changing when someone better comes than previous.Testosterone and estrogen stimulate pleasure cells in brain for sexual desire.So only male's have keen interest on girls.

Attraction: 


Second type of love which can be attributed as True love.Attraction just a focus on a Individual person for life long relation.Even this stage starts with lust only,but create commitment for single person.When you fall in love at this stage they very well stimulated by pheromones, dopamine, norepinephrine, and serotonin.Even though its true love stage it may cant end in marriage due social reason.It remains in your subconscious brain ever and last for life long.

Attachment:

Third is key for permanent bonding of love.Where two person gets married and give birth to a child.It's a life long love,but it can break due to social problems.Important reason for life long they are stimulated by higher level chemicals oxytocin and vasopressin which gives life long feeling of love.It depends on situation for attraction to end in attachment.Love touches once more but last life long.

Symptoms of Love:

Many say in romantic way that can't sleep without you and flying like butterfly.Its true really it takes physically in our body too,which can be considered as symptoms of love.The hero of all action inside our amphetamines which stimulates the brain pleasure center.Major symptoms that can be felt are high heart rate,loss of appetite,loss of sleep,feeling of excitement and increase in Nerve growth.

Psychological What's Love?       

Psychology says love as a triangular theory in which love is combination of three stages.Intimacy in first stage were two person's share there personal and classified matters within them.During second stage of commitment in which mate's search for a life long Relation.Passion is a sexual desire for the opposite sex.Basically human psychological works this way towards love.Love is complete combination of all three stages.

Other views on Love?

Love is just a force of attraction between two opposite sex and a social activity.Evolutionary theory suggest that love is key for survival of humanity. A person view on love may vary according to growth and social background.Today love are based on social,physical and surrounding factors.Caste,religion,race,nation etc determine permanent attachment for a person even though they are in love.What so ever love touches one time but lost life long.(some person can argue that love will any number of time,but it depends only psychology and social factor of a individual.)We can marry someone else in life but first love will live ever in our memory,Since we are not machine to wipe out everything from brain.

Source For Article:-Human Evolution,History of love,History of Sex,Robert and Helen fishers theory,Internet sources and Bablu taughts.     

Comments

  1. Love is one of the best status for the people. Thanks for sharing it.

    My pages: SEO Strategies and Best Search Engine Tools

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........