அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

World's Wealth In Workers Hand:World's Starvation In Workers Stomach!!!

Modern world of 21st century looks beautiful with mega structure and infrastructure.We reached a place were man can able to built a house on white moon surface.Every major development in the humanity as taken place from origin of fire.Ever since then world as moved into various faces but single think which remains unchanged in the world are workers/labors.Evolution of modern world can never been in reality without the shear blood drop of workers/labors.Today after invention of machinery there hard work looks simple but they only created wealth of the world.

Workers/labors worked for state or private but they created wealth of the world.Today world looks big because of the hard work  input from billions of people.No one as doubt about there hard work for combined wealth of the world.The most pathetic situation of workers/labors they never got fruit of there physical hard work.Its from pin to satellite everything are created only because of hardcore labor.

 The Most pathetic situation that workers are facing in the 21st century,can never be solved in present society structure.Some of the worst crises that a worker facing in the present world,

Farmer feeds everyone in the world,
But they have No Food to eat.
Shepherd provide world with milk,
But there children die in Malnutrition.      
Cobbler stitch a foot protection slipper of a person,
But they have No Slipper to wear.
Miner extract everything form earth to produce wealth,
But they have No Wealth.
Goldsmith design most expensive metal in the world,
But cant able to buy a ounce of Gold.
Potter Makes all utilities for life,
But don't have fruit of labor.
Manson built house,dams,malls,
But they don't have house to live.
Driver transport movable wealth throughout world,
But they walk throughout there life.
Porters carry tons in there shoulder,
But they don't have money.
Labors(Carpenters,iron workers etc) does everything in the world,
But still they are the poorest in the world..............
Oh,What a economic blender to humanity,
One who generated wealth dieing in starvation...........

Greatest economic blunder of the world.Economic policy were more oriented to the non-working class rather than the large working class.Workers even today work for hrs but earn minimum wages.The living condition of the workers are too low.Workers children don't have proper food,education,cloths etc.Its been over 150 years since Karl Marx started to speak about workers rights and power, but even today workers toiling for survival.Even today slavery,imperialism taking place in the most advanced form.   

   Gandhi said "Work without wealth a sin",but  today its happening in reality.Karl Marx on workers around the world"Workers of the unite,you have nothing to lose but your chains".Even a single day when workers stops working its difficult for world to run.One day world will see the power of working class.Until working class maintain silence only capitalist can extract wealth from hard work of labors. 

Comments

  1. This content is informative, interesting, engaging and easy to read. I am glad I ran across this information and got to read it. Thank you.

    My Page : house washing melbourne

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........