அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

10 Most Famous Internet Icons And Friendship!!!

Friendship are rare and unique,but when correct person meets each other world looks small.Technology today has reached to the extend where it can determine future of a nation.When good friends meet great technology revolution takes around us.Yes,Today most of the Internet revolution has happened due to some of the Internet Icons.The greatest Internet icons had some good friends to achieve a magnificent Internet revolution.Friendship can even make technology..........

Facebook.com

About 900 million user making largest people connectivity in the world.Facebook was created by Mark Zuckerberg from Harvard dorm room.After banning of Facemash.com by Harvard university.Facebook was founded by Mark Zuckerberg with his college roommates and fellow students Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz and Chris Hughes.After launch of Facebook on 4 Feb,2004 there is no looking back after that for Facebook.Facebook is a victory of Harvard old Students and friends.

Twitter.com

140 letter message an Instant SMS of Internet,Twitter connect million to share there status.After day long decisions from director of Odeo its Jack Dorsey, Noah Glass,Evan Williams, Biz Stone who proposed SMS type for small group.They named the project has "twttr". when Twitter started its used within odeo corporation,later they went on to buy total asset odeo.Twitter has been cited as responsible for Arab spring and most of the political up-rise.


Google.com

Internet means Google for a common man,Today Google as become part of everyone's life.Back Rub was the final year project of Standford P.hd students Larry Page and Sergey Brin.They started it as search Engine for Internet.Later when they converted there project Back Rub into Googol,the type writer misspelled it has Google.In Early face of Google they run under Standford domain.A simple search engine today has more than 100 products and services making it as alternative name for Internet.

Wikipedia.org

Knowledge is key for education,today everything as become money but Wikipedia provided everything without cost.Nupedia a free English online encyclopedia built by experts was pre project of Wikipedia.When Jimmy Wales and Larry Sanger Came up with a idea of free and open content Encyclopedia,Sanger Named it as Wikipedia(Wiki means editable,open,free content).Wikipedia Officially launched on Jan 15,2001 as a Non-commercial Site.Still remains a Largest Non-commercial Site with Billion Plus Page view every month,22 million contents and 35 million registered users.        

Yahoo.com

1994 Standford University Electrical Engineering Students Came up with a Idea of directory for web pages,arranged in a hierarchy named it has "David and Jerry's guide to the world wide web ".Later Jerry Yang and David Filo Named it as Yahoo(Yet another Hierarchical Officious Oracle).Yahoo became second largest Internet giant after Google.Yahoo touching more than 500 million users with more than 30 languages making it one of the to 10 website in the world.

Youtube.com

Video sharing across globe made possible through youtube using one of the worlds largest database.Youtube idea came after Hurely and Chen attended a party not able to share that video with others.After which Hurely,Chen and Karim came up with a idea of youtube launched it on 2005.Actually Youtube was programed over a Japaneses Restaurant in California.This three were former paypal employees and Chen,Karim are College friends.Youtube with more than billion videos and billion pageviews every month.

LinkedIn.com

A first professional social Networking Website in the world.Its made possible through former PayPal and socialnet.com employees.LinkedIn consist of long list of founders like Reid Hoffman,Allen Blue, Eric Ly, Jean-Luc Vaillant, Lee Hower, Konstantin Guericke, Stephen Beitzel, David Eves, Ian McNish, Yan Pujante, and Chris Saccher.LinkedIn with over 161 million professional user and revenue crossing 500 million dollar making it as one of the top 5 social network in the world.


Myspace.com

Chris DeWolfe,Tom Anderson were working in euniverse in early 2003 saw future for social network.So they started Myspace in 2003 with users within eUniverse.when they opened it to public the response were steady till the arrival of facebook and twitter.Myspace with current users of 25 million and 100 million dollar profit.Myspace became one of the top social network in the world.


Reddit.com

One of the top social news website in the world-Reddit.Reddit launched in 2005 by Steve Huffman and Alexis Ohanian,they were graduates of University of Virginia.Early 2008 Reddit.com became open source and global social website.Even Reddit under greatest treat after U.S SOPA policy.Reddit is considered as a new venture in the world of Internet.there are over 1 million Reddit registered users.Only social network to host Atheism forum.


Hotmail.com

One of the first launched e-mail service in the world.Hotmail was launched in 1996 by Sabeer Bhatia and Jack Smith.The Idea of Hotmail came form them when they worked in Apple computers.Hotmail one of the two E-mail serves available from its launch(Other one is rocketmail-Yahoomail Partner).Hotmail remains world largest email serves providers with 369 million users.Hotmail has been sold to Microsoft in 1998 for $400 million.   

Quote Of Moment:Behind every successful man there is a women,but behind every trend setter stands a Friend!!!
 

Comments

  1. I’m no expert on this topic, but apparently you are which is evident from your article content. This information is interesting and compelling. Thank you.

    My Page : New Jersey SEO company

    ReplyDelete
  2. yes,Today most of the Internet revolution has happened due to some of the Internet Icons.The greatest Internet icons had some good friends to achieve a magnificent Internet revolution.Friendship can even make technology..........

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........