அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Ancient History Of South India

South Indian History spreads over 5000 years.Today's South India was undisputed in Ancient period by Invader's until British entered south.The deep mystery surrounds south India that over 3000 years no one invaded south even Mughal's until  British entered south.Indus valley civilization is native for south Indian's.After Invasion of Aryan's the native Dravidian moved south.Asoka Empire Inscription describes about three powerful dynasty down south (Chera,Chola,Pandya).Even evidence of south Indian did trading with roman Emperor Augustus early 300 BC.South India was at different level when north India under steady invasion.Until 1000 AD Tamil and Tamil emperors dominated the south India.


Pandyan Dynasty:(Before 300 BC- 1400 AD)

 • They initially ruled their country Pandya Nadu from Korkai, a seaport on the southernmost tip of the Indian Peninsula, and in later times moved to Madurai.
 • Pandyan was well known since ancient times, with contacts, even diplomatic, reaching the Roman Empire.
 • During the 13th century AD, Marco Polo mentioned it as the richest empire in existence.
 • The Pandyas of Southern India are believed to have been founded at least five to six centuries before the Christian Era with a very strong possibility of a more ancient date of establishment.Their recorded existence and mention are found in records dating to as early as 550 BCE.
 • Emperor Augustus of Rome at Antioch knew of the Pandyan of Dramira and received a Pandyan ambassador with letters and gifts from this ancient Tamil Kingdom.
 • Strabo described an ambassador to emperor Augustus Caesar from a South Indian King called Pandyan.
 • The country of the Pandyas, Pandi Mandala, was described as Pandyan Mediterranea in the Periplus and Modura Regia Pandyan by Ptolemy.
 • The early Pandyan Dynasty of the Sangam Literature faded into obscurity upon the invasion of the Kalabhras.
 • The dynasty revived under Kadungon in the early 6th century, pushed the Kalabhras out of the Tamil country and ruled from Madurai.
 • The Pandyas allied themselves with the Sinhalese and the Cheras in harassing the Chola empire until they found an opportunity for reviving their fortunes during the late 13th century.
 • The Later Pandyas (1216–1345) entered their golden age under Maravman Sundara Pandyan and Jatavarman Sundara Pandyan (c. 1251), who expanded the empire into Telugu country, conquered Kalinga (Orissa) and invaded and conquered Sri Lanka.
 • They also had extensive trade links with the Southeast Asian maritime empires of Srivijaya and their successors.
 • They controlled the pearl fisheries along the South Indian coast, between Sri Lanka and India, which produced some of the finest pearls in the known ancient world.
 • Traditionally, the legendary Sangams were held in Madurai under their patronage, and some of the Pandya Kings were poets themselves.
Chola Dynasty:(300 BC-1300 BC)


 • The earliest datable references to this Tamil dynasty are in inscriptions from the 3rd century BC left by Asoka, of Maurya Empire; the dynasty continued to govern over varying territory until the 13th century AD.
 • The heartland of the Cholas was the fertile valley of the Kaveri River, but they ruled a significantly larger area at the height of their power from the later half of the 9th century till the beginning of the 13th century.
 • The whole country south of the Tungabhadra was united and held as one state for a period of two centuries and more.
 • Under Rajaraja Chola I and his son Rajendra Chola I, the dynasty became a military, economic and cultural power in South Asia and South-east Asia.
 • The power of the new empire was proclaimed to the eastern world by the celebrated expedition to the Ganges which Rajendra Chola I undertook and by the overthrow after an unprecedented naval war of the maritime empire of Srivijaya, as well as by the repeated embassies to China.
 • During the period 1010–1200, the Chola territories stretched from the islands of the Maldives in the south to as far north as the banks of the Godavari River in Andhra Pradesh.
 • Rajaraja Chola conquered peninsular South India, annexed parts of what is now Sri Lanka and occupied the islands of the Maldives.
 • Rajendra Chola sent a victorious expedition to North India that touched the river Ganges and defeated the Pala ruler of Pataliputra, Mahipala. He also successfully invaded kingdoms of the Malay Archipelago.
Chera Dynasty:(5th century BC-1120 AD)

 • During the time of Mauryas in northern India (c. 4th-3rd century BC) the Cheras (along with the Pandyas and the Cholas) were in a late megalithic phase on the western coast of ancient Tamil land.
 • The cultural exchange with the northern India and the flourishing trade with the Roman Empire later contributed to the state formation.
 • The Cheras probably expanded their kingdom from Kuttanad region (central Kerala) to northward (Kudanad, Puzhinadu) and eastward (Kongunadu).
 • Some Chera rules are said to have defeated the combined armies of the Pandyas and the Cholas and their ally states. They also made battles with the Kadambas of Banavasi and the "Yavanas" (Romans) on the Indian coast.
 • The Tamil poetic collection called Sangam literature describes a long line of Chera rulers.
 • Senguttuvan Chera (the Red/Good Chera), the most celebrated and powerful Chera king is famous for the legends surrounding Kannagi, the heroine of the legendary Tamil epic Silapathikaram.
 • Under him, the Chera kingdom stretched ruled from Kollimalai in the east to Tondi and Mantai on the western coast.
 • Senguttuvan Chera established his cousin securely on the Chola throne and defeated the Kadambas, "Yavanas" and the Kongu rulers.
 • He is mentioned in the context of King Gajabahu’s rule in Sri Lanka, which can be dated to either the first or last quarter of the 2nd century AD.
 • After second century AD, the Chera power decayed rapidly with the decline of the lucrative trade with the Romans.The domination of first Chera dynasty lasted till circa 5th century AD.
 • The early Cheras ruled parts of Kerala (Malabar) State, Kongu Nadu, Salem and Dharmapuri from time immemorial. The dynasty probably added the Southern Nagapattanam and Thiruvarur districts to their kingdom later.
 • The Chera Kingdom owed its importance to the trade with the Romans. The geographical advantages, like the abundance of black pepper and other spices, the navigability of the rivers connecting the high mountains with the Arabian sea and the discovery of favorable trade winds which carried sailing ships directly from the Arabian coast to Chera Kingdom in less than forty days, combined to produce a veritable boom in Cheras's foreign trade.
 • Muziris, the famous sea port with two Roman regiments,was in the Chera kingdom and throughout the reign of the Cheras, trade continued to bring prosperity to their kingdom, with spices, ivory, timber, pearls and gems being exported to the Middle East and to southern Europe.
 • It is said that the Romans built a temple of Augustus at Muziris. Evidence of extensive foreign trade from ancient times can be seen throughout the Malabar coast, Karur and Coimbatore districts.
 • Although weakened by wars with the Cholas and Pandyas, the Chera state very much profited from their natural resources and foreign trade.
Pallava Dynasty:(4th-9th Century AD)


 • They established themselves as a notable rising power in the region in third-fourth century and by the beginning of the seventh century AD, the Pallavas along with the Chalukyas of Badami and the Pandyas of Madurai, emerged to be the three major states of southern India.
 • The term pallava means creeper, and is a Sanskrit version of the Tamil word tondai. The Pallavas were a local tribe with their authority in the Tondainadu.
 • The Pallavas gained prominence after the eclipse of the Satavahana dynasty, whom the Pallavas served as feudatories.
 • The Gupta emperor Samudragupta is known to have brought Pallavas under their sway. The early Pallavas came into conflict with the Kadambas, the rulers of northern Karnataka and Konkan in the fourth century AD.
 • Soon Pallavas recognized the Kadamba authority over them. The revolt led by the Kalabhras affected the Pallavas and it was put down by the allied efforts of Pallavas, Pandyas and Chalukyas.
 • After the Kalabhra upheaval the long struggle between the Pallavas and Chalukyas of Badami for supremacy in peninsular India began. Both tried to establish control over the Krishna-Tungabhadra doab.
 • Although the Chalukya ruler Pulakeshin II almost reached the Pallava capitalm his second invasion ended in failure. The Pallava ruler Narasimhavarman occupied Vatapi, defeated the Pandyas, Cholas and Cheras.
 • The conflict resumed in the first half of the eight century with multiple Pallava setbacks. The Chalukyas overrun them completely in 740 AD, ending the Pallava supremacy in South India.
 • In the early centuries of the Christian era the Pallavas founded their colonies in Sumatra, present day Indonesia.
The Mighty Three Kings Of South India-Chera,Chola,Pandyan

List Of South India Kings:


Pre-historic period

    30,000 BCE-Paleolithic industries in north Tamil Nadu
    8000-3000 BCE-Pre-pottery microlithic industries
    3000-1000 BCE-Neolithic and fine microlithic industries

Pre-Sangam period

    1000-300 BCE-Megalithic age
    600 BCE-Tamil-Brahmi prevalent as the Tamil script
    250 BCE-Asoka's inscription recording the four kingdoms (Chera, Cholas, Pandya and Satyaputra) of the ancient Tamil country
    200 BCE-Elara, a Tamil prince and contemporary of Dutte Gamini, rules Lanka

Sangam age

    200 BCE-200 CE-Sangam age during which books of Sangam Literature are created
    150 BCE-Kharavela of Kalinga records his conquest of a federation of Tamil kings in his Hathigumpha inscription
    130- Chera king Udayanjeral rules in the Chera country
    175-195-Gajabahu I of Lanka a contemporary of Chera Senguttuvan and Karikala Chola
    190- Chera Kadukko Ilanjeral Irumporai rules in the Chera country
    200-Writing becomes widespread and vattezuttu evolved from the Tamil Brahmi becomes a mature script for writing Tamil
    210- Pandya Neduncheliyan rules in Madurai and defeats his enemies at the battle of Talaiyalanganam

Post-Sangam period

    300-590-Kalabhras invade the Tamil country and displace the traditional rulers
    300-500-Post-Sangam period, Tamil epics such as Silappatikaram written

Pallava and Pandya

    560-580-Pallava Simhavishnu overthrows the Kalabhras in Tondaimandalam
    560-590-Pandya Kadungon rules from Madurai and displaces the Kalabhras from the south
    590-630-Pallava Mahendravarman I rules in Kanchipuram
    610-Saiva saint Thirunavukkarasar (Appar) converts Mahendravarman from Jainism
    628-Chalukya Pulakesi II invades the Pallava kingdom and lays siege on Kanchipuram
    630-668 Pallava Narasimhavarman I (Mamalla) rules in Tondaimandalam
    642-Pallava Narasimhavarman I launches a counter invasion into the Chalukya country and sacks Vatapi. Pulakesi is killed in battle
    670-700 CE-Pandya Arikesari Parankusa Maravarman rules in Madurai
    700-728-Pallava Rajasimha builds the Kailasanatha temple in Kanchipuram and many of the shore temples in Mamallapuram
    700-730-Pandya Ranadhira (Koccadayan) expands the Pandya kingdom into the Kongu country
    731-Succession crisis in the Pallava kingdom. Council of ministers select Nandivarman II (Pallavamalla) (731-796) as the Pallava king
    731-765-Pandya Maravarman Rajasimha aligns with the Chalukya Vikramaditya II and attacks the Pallava king Nandivarmam
    735-Chaluka Vikramaditya II invades the Pallava country and occupies the capital Kanchipuram
    760-Pallava Nandivarman II invades and defeats the Ganga kingdom at the battle of Villande
    765-815-Pandya Parantaka Nedunjadaiyan (Varaguna Pandyan) rules in Madurai
    767-Pandya forces defeat the Pallavas on the south banks of the Kaveri
    800-830-Varagunan I becomes Pandya king and extends his empire up to Tiruchirapalli by defeating the Pallava king Dandivarman
    830-862-Pandya Sirmara Srivallabha rules in Madurai
    840-Srimara invades Lanka and captures the northern provinces of the Lanka king Sena I
    848 -Rise of Vijayalaya Chola in Tanjavur after defeating the Muttaraiyar[1]Muthuraja rulers of kaveri delta
    846-869-Pallava Nadivarman III leads an invasion against the Pandya kingdom and defeats the Pandyas at the battle of Tellaru. Pallava kingdom extnds up to the river Vaigai
    859-Pandya Srivallaba defeats the Pallavas at a battle at Kumbakonam
    862-Sinhala forces under Sena II invade the Pandya country and sack Madurai. Srimara is killed in battle

Chola period

    903 -Aditya Chola defeats the Pallava king Aparajita
    949 -Battle of Takkolam. Rashtrakuta Krishna III defeats the Chola army
    985 -Accession of Rajaraja Chola I
    1010 -Rajaraja completes the Brihadisvara Temple
    1012 -Accession of Rajendra Chola I
    1023 -Rajendra's expedition to the Ganges
    1025 -Chola navies defeat the king of Srivijaya
    1041 -Rajendra invades Lanka
    1054 -Rajadhiraja Chola dies in the battle of Koppam against Western Chalukyas
    1070 -Accession of Kulothunga Chola I
    1118 -Vikrama Chola
    1133 -Kulothunga Chola II
    1146 -Rajaraja Chola II
    1163 -Rajadhiraja Chola II
    1178 -Kulothunga Chola III
    1216 -Rajaraja Chola III
    1246 -Rajendra Chola III

Chola to Pandya transition

    1190-1260 - Bana Dynasty rule Magadaimandalam with family title of 'ponparappinan' and headquarter at Aragalur
    1216 - Kadava Dynasty

Pandiya revival and Muslim rule

    1251 -Accession of Jatavarman Sundara Pandyan I
    1279 -End of the Chola dynasty with the death of Rajendra Chola III
    1268-1310 - Maravarman Kulasekhara Pandiyan rules in Madurai
    1308 -Malik Kafur a general of Allaudin Khilji invades Devagiri en route to Tamil Nadu
    1310 -Sundara Pandian, son of Kulasekara Pandiyan, kills his father and becomes king. In the ensuing civil war he is defeated by his brother Vira Pandiyan.
    1311 -Malik Kafur, invades Pandiya country and attacks Madurai
    1327-1370 Madurai under the rule of Madurai Sultanate

Vijayanagar and Nayak period

    1370 - Bukka, the Vijayanagara ruler and his son Kumara Kamapna capture the entire Tamil country
    1522 -Portuguese land on the Coromandal coast
    1535 -Achyuta Raya of Vijayanagara appoints Sevappa Nayak, who established the Nayak dynasty at Tanjavur
    1535-1590 -Sevappa Nayak rules as the first independent Nayak ruler in Tanjavur
    1600-1645 -Ragunatha Nayak, the greatest of the Tanjavur Nayaks
    1609 -the Dutch establish a settlement in Pulicat
    1623-1659 -Tirumalai Nayak rules in Madurai
    1639 British East India Company purchases Chennapatinam and establishes Fort St. George
    c. 1652 -Tanjavur and Jingi fall to the Bijapur Sultan
    1656 -Mysore army invades Salem against the Madurai Nayak Tirumalai
    1675 -Maratha army from Bijapur marches into Tanjavur, Ekoji declares himself king
    1692 Nawab of Arcot established by Nawab Zulfiqar Ali Khan, a viceroy of the Moghul Emperor
    1746 La Bourdonnais of the French East India company attacks and takes Fort St. George

Comments

 1. Too often I see uninteresting articles on topics similar to this one and get bored from reading them. I’m glad to see that you have changed my mind on this topic by writing persuasive material.

  ReplyDelete
 2. I have learnt in my school days about Cholas and Pandiyas, but not in a clear picture but here I got the detailed of these kings.Thank you for the valuable information.

  ReplyDelete
 3. Wonderful collection of facts on Tamils. Thank you - Gopikrishna Kalyanam

  ReplyDelete
 4. Only if the white people hadn't come and stole everything and left us with nothing, we would have been in peace and plenty. But as the epics say, evil will engulf the good but at the end Truth will win

  ReplyDelete
 5. Nice post because The Cholas were one of the three main dynasties to rule south India from ancient times. ... This period coincided with the ascendency of the Kalabhras who moved down from the northern Tamil country displacing the established kingdoms and ruled over most of south India for almost 300 years.
  dissertation Writing Service

  ReplyDelete
 6. Thanks for sharing amazing information !!!!!!
  Please keep up sharing.

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. The blog article very surprised to me! Your writing is good.
  In this I learned a lot! Thank you!

  ReplyDelete
 9. Great post. Wonderful information and really very much useful. Thanks for sharing and keep updating.
  scom 2012 training

  selenium training

  ReplyDelete
 10. Good and nice information, thanks for sharing your views and ideas.. keep rocks and updating.
  microsoft azure training

  sccm 2016 training

  msbi training

  mule esb training

  ReplyDelete
 11. QuickBooks has made payroll management quite definitely easier for accounting professionals. There are plenty people that are giving positive QuickBooks Payroll Tech Support Number they process payroll

  ReplyDelete
 12. QuickBooks has made payroll management quite definitely easier for accounting professionals. There are plenty people that are giving positive QuickBooks Payroll Tech Support Number they process payroll

  ReplyDelete
 13. To have more enhanced results and optimized benefits, you are able to take the help of experts making a call at QuickBooks Payroll Support Phone Number Well! If you’re not in a position to customize employee payroll in.

  ReplyDelete
 14. QuickBooks Enterprise accounting for your needs. So as to make your QuickBooks Enterprise Support contact us at an get related to us in minutes. before calling us, all you have to do is always to make sure that you have a very good web connection

  ReplyDelete
 15. The connection lost issue, experience of the free web, sync issue in the software as well as other sort of setting which not easily can be bought & may block the whole workflow .
  When it comes to rectification regarding the issue call QuickBooks Support is can really help the Quickbooks users are right people to pin point and fix the matter completely. They assure resolution into the minimum wait time that saves your time.

  ReplyDelete
 16. In this web site, we are going to enable you to experience to make and place up the checklist for employee payment. To get more enhanced results and optimized benefits, you are able to take the assistance of experts making a call at QuickBooks Payroll Contact Phone Number.

  ReplyDelete
 17. At Intuit QuickBooks Support Number, you'll find solution each and every issue that bothers your projects and creates hindrance in running your organization smoothly. Our team is oftentimes willing to permit you to while using the best support services you could possibly ever experience.

  ReplyDelete
 18. then we welcome you at our professional support center. It is simple to reach our staff via QuickBooks Customer Support Number & get required suggestion after all time.

  ReplyDelete
 19. QuickBooks Customer Support Number customer support executives are experienced, talented, hardworking a simple yet effective. They put their hundred percent efforts and make certain to have you avail their 24*7 assistance. Call us at our toll-free number or drop us a mail.

  ReplyDelete
 20. the QuickBooks errors by dialing the QuickBooks Customer Support Number and QuickBooks Support Number for any technical problem that you’re facing whereas victimization the code.

  ReplyDelete
 21. If you're experiencing any hiccups in running the Enterprise version of the QuickBooks software to your requirements, QuickBooks Enterprise Support Phone Number is advisable not to ever ever waste another second in trying to find an answer for the problems.

  ReplyDelete
 22. We now have experienced individuals to offer the figure. We are going to also provide you with the figure of your respective budget which you can be in the long run from now. This will be only possible with QuickBooks Support Number

  ReplyDelete
 23. QuickBooks, a credit card applicatoin solution that will be developed in such a means that one can manage payroll, inventory, sales and every other need of small businesses. Each QuickBooks software solution is developed based on different industries and their demands to be able to seamlessly manage all of your business finance at any time plus in one go. Need not worry if you should be stuck with QuickBooks issue in midnight as our technical specialists at QuickBooks Support Phone Number is present twenty-four hours a day to serve you along with the best optimal solution very quickly.

  ReplyDelete
 24. technicians and he/she can keep updating you concerning your problems. it's likely you have an entire information what the problem your package is facing.
  QuickBooks Support Phone Number Service

  ReplyDelete
 25. Our Professionals have designed services in a competent means so that they will offer you the required methods to the shoppers. we now have a tendency to at QuickBooks Technical Support Phone Number client Service are accessible 24*7 you simply need.

  ReplyDelete
 26. QuickBooks is an accounting software which will help in solving your financial management problems. This software offers to its QuickBooks Payroll Customer Service Number, which allows you to ease out of the payroll functions. You will find over a million people that are using this software. This software provides users with a user-friendly interface, rendering it an easy task to learn and make use of advanced accounting methods. Intuit offers partial service payroll through the QuickBooks software which will be well suited for small businesses that have enough time and tax knowledge to do the process themselves. This payroll software offers a method to process employee payroll and manage taxes on an individual level.

  ReplyDelete
 27. Let’s speak about our QuickBooks Enterprise Customer Service Number that'll be quite exciting for you personally all. The advanced QuickBooks Desktop App for QuickBooks Support can now act as an ERP system good for medium scale businesses. QuickBooks Desktop Enterprise is not alike to pro, premier & online versions. Capacity and capability can be the reason behind this.

  ReplyDelete
 28. QuickBooks 24/7 Payroll Support Phone Number USA helps one to resolve all your valuable technical and functional problems whilst looking after this well known extensive, premium and end-to-end business accounting and payroll management software. Our experts team at QuickBooks payroll support number is going to make you understand its advanced functions and assists someone to lift up your business growth.

  ReplyDelete
 29. There can be occasions as soon as you might face some form of delay in reaching us, let’s say during the time of filing taxes because there is a lot of hush-hush then. We assure you that folks will revert for you personally in less time and work out us accessible to you at QuickBooks Customer Support Number.

  ReplyDelete
 30. Reflects regarding the efficiency graph of business. Its not merely simple but in addition may be manage easily , accounting software which helps to manage finances smartly. The QuickBooks Support Number is active at any hour for assistance.

  ReplyDelete
 31. You can easily reach our staff via QuickBooks Support & get required suggestion after all time. The group sitting aside understands its responsibility as genuine & offers reasonable assistance with your demand.

  ReplyDelete
 32. QuickBooks is rated business accounting software and the minute query or issue troubling you do not panic, call the QuickBooks Support Number. The Intuit certified technician called Proadviors can assist & help you to sort out any errors , problem .

  ReplyDelete
 33. QuickBooks is rated business accounting software and the minute query or issue troubling you do not panic, call the QuickBooks Support Number. The Intuit certified technician called Proadviors can assist & help you to sort out any errors , problem .

  ReplyDelete
 34. If you use an ‘Encryption software’ it is strongly recommended to disable it to have away with QuickBooks Error 6000-301. Using third-party software for encrypting your organization file is certainly not recommended. You need to speak to a technical expert or encryption software vendor on how best to disable this option.

  ReplyDelete
 35. Our dedicated technical team can be obtained to help you to 24X7, 365 days a year to make sure comprehensive support and services at any hour. We assure you the quickest solution of most your Support For QuickBooks software related issues.

  ReplyDelete
 36. QuickBooks Support Phone Number possess the best in addition to the most convenient solution to increase your productivity by solving every issue you face with all the software. Call us at QuickBooks Support cell phone number to avail the maximum customer service services designed for you.

  ReplyDelete
 37. invests good sum of money from the QuickBooks Enterprise Support Number software to be sure data accuracy, timely delivery of data so that they should be able to focus on their particular workfare to boost the productivity and therefore increased business.

  ReplyDelete
 38. QuickBooks Support Phone Number
  QuickBooks Toll-Free offers an extensive financial solution, where it keeps your entire business accounting requirements in one single place. From estimates to bank transfers, invoicing to tracking your expenses and staying on top of bookkeeping with regards to tax time, it really is prepared for many from it at one go. A total package to create you clear of Financial accounting and back office worries any time to make sure you concentrate on your own expert area and yield potential development in business.

  ReplyDelete
 39. It is possible to dial the QuickBooks Support Phone Number to possess a spoken language because of the QuickBooks Specialists or else you can even talk to them by victimization the chat choice on our internet site.

  ReplyDelete
 40. With so many notable features on board, the QuickBooks possesses its own bugs and errors that may be solved by reaching the QuickBooks Support Phone Number team. Get prominent QuickBooks support by reaching off to the technical team that are highly knowledgeable in providing valid solutions linked to QuickBooks related queries.

  ReplyDelete
 41. Here we will update you how you are able to obtain QuickBooks Enterprise Contact Phone Number or simple ideas for connecting QuickBooks enterprise customer support contact number. QuickBooks is financial software that will assist small company, large business along side home users. This computer programs will usually make life simple for many if you're taking good care of most financial expenses and savings.

  ReplyDelete
 42. Quicken Support Phone Number +1-888-422-3444.
  we offer Quicken Chat Help where you can easily drop in a text and our skilled tech experts will get in touch with you without delay. If you are a person who would like to draft an email request then go ahead. You can send us an email request at our Quicken Email Help, we will help you resolve issues in no time.
  ReplyDelete
 43. The deep real cause is likely to be found out. All the clients are extremely satisfied with us. We've got many businessmen who burn off our QuickBooks Customer Support Number service. You can easily come and find the ideal service to your requirements.

  ReplyDelete
 44. QuickBooks Tech Support Number Toll-Free offers an extensive financial solution, where it keeps all your business accounting requirements within one place. From estimates to bank transfers, invoicing to tracking your expenses and staying along with bookkeeping with regards to tax time, it really is prepared for all of it at one go. An entire package to create you clear of Financial accounting and back office worries any time so that you give attention to your own expert area and yield potential development in business.

  ReplyDelete
 45. It really works twenty-four hours every single day in just one part of mind by way of example. to correct the QuickBooks Support Number issues faced by our customers in less time without compromising along with the quality of services.

  ReplyDelete
 46. Dell Printer Support Phone Number + 1-888-600-5222. helps them in resolving issues so that they can start their work once again and this time without any stoppage due to technical and non-technical issues. Here some common issues are outlines which are generally come in front of Dell Printer Support Number.

  ReplyDelete
 47. How come us different is quality of one's services inside the given time interval. The locus of your services will be based upon delivering services in shortest span of the time, without compromising aided by the quality of your services. Our QuickBooks Customer Support Phone Number team is engaged in pre-research to produce themselves prepared in advance for the possible errors of QuickBooks. This practice helps them produce you the specified wind up in the given time window. We are there to help you 24*7 even as we do not disassociate ourselves with your troubles even through the wee hours.

  ReplyDelete
 48. Creating a set-up checklist for payment in both desktop & online versions is an essential task which should be shown to every QuickBooks user. Hope, you liked your site. If any method or technology you can not understand, if so your better choice is which will make call us at our QuickBooks Payroll Technical Support Number platform.

  ReplyDelete
 49. The consumer should also verify that the ink bottles are filled up to the degree of the mark, as well as that the HP Printer Support Phone Number user cleans the print at once a periodic basis. These simple troubleshooting methods can avoid the problem where HP printer not printing properly issue arises.

  ReplyDelete
 50. Tax Calculation: It is relevant for the business to calculate the most suitable tax.
  QuickBooks Payroll Support Phone Number helps in doing this. It calculates the appropriate taxes automatically, depending on the federal law.

  ReplyDelete
 51. Will you be facing the matter with decision making? The quantity of are you able to earn in a month? You ought to predict this before. Many individuals are not used to this. We shall help most of the folks. What business are you currently having? Could it be raw material business? Can you cope with retail trade? Craftsmen also cope with your variety of revenue. Sometimes you do not forecast the precise budget. We've got experienced individuals to offer the figure. We're going to also give you the figure of your respective budget which you yourself can get in the future from now. This is only possible with QuickBooks Support Phone Number.

  ReplyDelete
 52. The idea that differs it from the above two versions is that it has “No Penalties Guarantee” feature. Being mindful of this, it makes ensure into the user that you will see no penalties on tax filings. The QuickBooks Payroll Support Phone Number software can do tax filings automatically so when per the task.

  ReplyDelete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 54. You simply have to build a straightforward charge less turn to our QuickBooks Technical Support Number variety and rest leave on united states of america country. Without doubt, here you will discover the unmatchable services by our supportive technical workers.

  ReplyDelete
 55. So, there is absolutely no point in wasting your time and effort, getting worried for the problem you are facing an such like. Just call and you'll get instant respite from the difficulty due to various QuickBooks Tech Support Number errors.

  ReplyDelete
 56. Payroll as well as its attributes demand a lot of care and attention. These attributes of every business or organization always must be run in safe hands. QuickBooks Payroll is software that fulfils the need for accuracy, correctness, etc. in Payroll calculation. All of us at QuickBooks Tech Support Phone Number makes sure to combat the errors that hinder the performance for this software.

  ReplyDelete
 57. Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include. Ancient civilizations

  ReplyDelete
 58. Quickbooks Error 9999 as during program installation for business. Also a mistake occurs while Quickbooks is running, during windows startup or shutdown and sometimes even through the installation of the Quickbooks software windows operating system. If you would like to learn How To Resolve Quickbooks Error 9999, you can continue reading this blog.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........