அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

History Of Ancient Olympic Games-A 3500 Year's old History!


According to historical records, the first ancient Olympic Games can be traced back to 776 BC. They were dedicated to the Olympian gods and were staged on the ancient plains of Olympia. They continued for nearly 12 centuries, until Emperor Theodosius decreed in 393 A.D. that all such "pagan cults" be banned.

Olympia

Olympia, the site of the ancient Olympic Games, is in the western part of the Peloponnese which, according to Greek mythology, is the island of "Pelops", the founder of the Olympic Games. Imposing temples, votive buildings, elaborate shrines and ancient sporting facilities were combined in a site of unique natural and mystical beauty. Olympia functioned as a meeting place for worship and other religious and political practices as early as the 10th century B.C. The central part of Olympia was dominated by the majestic temple of Zeus, with the temple of Hera parallel to it.  

The Games and religion

The Olympic Games were closely linked to the religious festivals of the cult of Zeus, but were not an integral part of a rite. Indeed, they had a secular character and aimed to show the physical qualities and evolution of the performances accomplished by young people, as well as encouraging good relations between the cities of Greece. According to specialists, the Olympic Games owed their purity and importance to religion.

Victory Ceremonies

The Olympic victor received his first awards immediately after the competition. Following the announcement of the winner's name by the herald, a Hellanodikis (Greek judge) would place a palm branch in his hands, while the spectators cheered and threw flowers to him. Red ribbons were tied on his head and hands as a mark of victory.
The official award ceremony would take place on the last day of the Games, at the elevated vestibule of the temple of Zeus. In a loud voice, the herald would announce the name of the Olympic winner, his father's name, and his homeland. Then, the Hellanodikis placed the sacred olive tree wreath, or kotinos, on the winner's head.

Myth About Olympic
 
The oldest myth which concerns the beginning of the Olympic Games is that of Idaios Daktylos Herakles. According to other myths, Zeus, the father of humanity, fought and defeated Cronus in a struggle for the throne of the gods. Finally, the well-known demigod Herakles is mentioned. He staged games in Olympia in honour of Zeus, because the latter had helped him conquer Elis when he went to war against Augeas.

Zeus

Zeus was considered the most important of all the Olympic gods. He was originally worshipped as a god of meteorological change. He quickly became the god of fertility however, and was worshipped as Zeus the "infernal" (hthonios) or "farmer" (georgos). As Zeus the possessor (ktisios), he offered a good harvest; as Zeus the father (pater), he protected the family and all who lived nearby.

Hera

Hera was the sister and wife of Zeus and was worshipped all over Greece, but especially in the region of Argos. She was thus also called "Argeia". The epithets "perfect", "balanced" and "wedded" were used to describe her because she was considered the protector of marriage and the marital bond. Homer depicts Hera in her dual capacity as the most important female deity, but also the official spouse of the father of the gods.

Athena

The ancient Greeks believed that Athena was miraculously born out of the head of Zeus. She was first worshipped in the palaces of the Achaean rulers in the Pre-Hellenistic period. In Homer’s work, she is depicted as a warrior goddess wearing full armour from the prehistoric era. She was as important as Aris, the god of war, and favoured the prudent outcome of confrontations.

Apollo

Apollo was the god of moral order and music, but his main capacity was to protect the art of divination. This is revealed by the plethora of oracles in various regions of Greece, the most famous being the oracle of Delphi, in Fokis. Apollo is also seen as a pastoral god, protecting his flock from the wolves. He was worshipped by the farmers as the god of the harvest. From Antiquity onwards, he had the reputation of a god of healing.
The ancient Olympic Games were initially a one-day event until 684 BC, when they were extended to three days. In the 5th century B.C., the Games were extended again to cover five days.
The ancient Games included running, long jump, shot put, javelin, boxing, pankration and equestrian events.

Pentathlon

The Pentathlon became an Olympic sport with the addition of wrestling in 708 B.C., and included the following: 

Running / Jumping / Discus Throw

Running

Running contests included:
  • the stade race, which was the pre-eminent test of speed, covering the Olympia track from one end to the other (200m foot race),
  • the diaulos (two stades - 400m foot race),
  • dolichos (ranging between 7 and 24 stades).

Jumping

Athletes used stone or lead weights called halteres to increase the distance of a jump. They held onto the weights until the end of their flight, and then jettisoned them backwards.

Discus throw

The discus was originally made of stone and later of iron, lead or bronze. The technique was very similar to today's freestyle discus throw.

Wrestling

This was highly valued as a form of military exercise without weapons. It ended only when one of the contestants admitted defeat.

Boxing

Boxers wrapped straps (himantes) around their hands to strengthen their wrists and steady their fingers. Initially, these straps were soft but, as time progressed, boxers started using hard leather straps, often causing disfigurement of their opponent's face.

Pankration
 
This was a primitive form of martial art combining wrestling and boxing, and was considered to be one of the toughest sports. Greeks believed that it was founded by Theseus when he defeated the fierce Minotaur in the labyrinth.

Equestrian events

These included horse races and chariot races and took place in the Hippodrome, a wide, flat, open space.

Through the 12 centuries of the Olympic Games, many wonderful athletes competed in the stadium and the hippodrome of ancient Olympia's sacred area, moving the crowds with their great achievements. Although mortal, their Olympic victories immortalised them. Of the best athletes who left their mark on the sacred valley of Olympia, some surpassed all limits and became legends by winning in successive Olympic Games and remaining at the forefront of their sport for more than a decade. It is worth mentioning some of their extraordinary achievements, which, even by today's standards, would be the envy of athletes such as Nurmi, Zatopek or Lewis.

Participants

All free male Greek citizens were entitled to participate in the ancient Olympic Games, regardless of their social status. Orsippos, a general from Megara; Polymnistor, a shepherd; Diagoras, a member of a royal family from Rhodes; Alexander I, son of Amyndas and King of Macedonia; and Democritus, a philosopher, were all participants in the Games.
Married women were not allowed to participate in, or to watch, the ancient Olympic Games. However, unmarried women could attend the competition, and the priestess of Demeter, goddess of fertility, was given a privileged position next to the Stadium altar.

Astylos of Croton

Astylos of Croton in southern Italy won a total of six victory olive wreaths in three Olympiads (488-480 B.C.) in the stade and the diaulos (twice the stade) events. In the first Olympiad, he ran for Croton and his compatriots honoured and glorified him. In the two successive Olympiads, however, he took part as a citizen of Syracuse. The people of Croton punished him by demolishing his statue in their city and converting his house into a prison.

Milon of Croton

Milon, a pupil of the philosopher Pythagoras, was one of the most famous athletes in Antiquity. He came from the Greek city of Croton in southern Italy. He was six times Olympic wrestling champion. He first won in 540 B.C., in the youth wrestling event, and then five times in men's wrestling. This is a unique achievement even in today's competition context. He also won seven times in the Pythian Games, nine times in the Nemean Games, ten times in the Isthmian Games and innumerable times in small competitions. In the 67th Olympiad (512 B.C.), in his seventh attempt for the championship, he lost to a younger athlete, Timasitheus. There are many accounts of his achievements.

Leonidas of Rhodes

Leonidas of Rhodes was one of the most famous runners in Antiquity. His was a unique achievement, even by today's standards. For four consecutive Olympiads (164-152 B.C.), he won three races, - the stade race, the diaulos race and the armour race. He won a total of 12 Olympic victory wreaths. He was acclaimed as a hero by his compatriots.

Melankomas of Caria

Melankomas of Caria was crowned Olympic boxing champion in 49 B.C., and was a winner in many other events. He went down in history for the way in which he fought. His movements were light, simple and fascinating. He would defeat his opponents without ever being hit himself, nor ever dealing a blow. He was reputed to fight for two days holding his arms out without ever lowering them. He attained his excellent competitive form through continuous and strenuous exercise.

Kyniska of Sparta

Kyniska, daughter of King Archidamos of Sparta, was the first woman to be listed as an Olympic victor in Antiquity. Her chariot won in the four-horse chariot race in the 96th and 97th Olympiads, (396 B.C. and 392 B.C. respectively). In the Olympic Games, it was forbidden for women to be present and Kyniska broke with tradition, since, in the equestrian events, the victory wreath, or kotinos, was won by the owner, not the rider, of the horse.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........