அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Rise Of Caste in India

Indus Valley civilization known for many mystery.Even now Indus valley civilization doesn't have evidence of king's rule.Many other Civilization like Mesopotamian and Egypt had a detailed political structure.Even though in many parts of the world about 5000 years back king's rule established,but In India co-operative society prevailed.Early 5000 years back Indian's were in search of food and started to know the technique of agriculture.Many ideologist in India those time didn't except agriculture practice as natural.

It's time when Aryan's  has shepherds migrated into India through Punjab.They were keen on food collection and warrior skill.They fought with many groups before they entered India.when Aryan entered India around 3000 years back-Indus Valley civilization must be extincted.There is a clear indication in Rig Veda that Aryans didn't enter India with Caste,Still to be more clear they don't have caste between them.It's clear that Caste is not before Aryan's arrived and they didn't bring it with them also.

Then how caste came into India means Actually the people who were not under any work for food,Started to know about universe,Climate,world etc.They sat ideal without doing any work for many years.They noticed some unusual thinks like more rain in particular season,sun rise,eclipse etc.Actually before Invention of modern science  3000 years back itself people in India found many things about universe.Greatest example for this pancha-gam.

Those people who found it preached to the people to do agriculture in particular season.Farmers got enormous output from agriculture based on the advice of the particular people.Farmers started to respect that section of People.This section of people said they are god's own children and they are doing it with god's blessing.Slowly that particular section of people started to so dominance over other people,they started to script some slogams,yagam etc towards god.They Infiltrated into everyone life stating that everything has to be done with them,which they say it has "god's will".

These ideal People without work started to accumulate wealth from others donation.so these people want everyone in there hereditary to enjoy royalty without work,so they worked out a structure known as caste.These particular section of people became Brahmin's(creators.).They exploited ignorance of the people.Brahmin's know until they occupy top position they can earn without work.So they portrayed themselves as messengers of god,anything and everything as to be done with them.     

Brahmin's considered farming as lay man job.So they created a structure in which they occupy top position,Warriors and rulers are second class to them,Traders and farmers are third class in the division and Sutra's last division who are basically slaves and do lay man job.Man started to do various job based on the requirement.There occupation kept on passing from one generation to another generation in there same family.They made it has rule of the nation with god's name in Manusmrti.If anyone change there family occupation then they are considered to be done largest sin in the world.They created it has law making king's to believe it as "god's order".Ultimate of which to protect there wife from relationship with others they made it as sin to marry other caste person and person's who break it must be killed for god.

Its has been explained in detail under taittiriya upanishad that its the duty of a king to protect varnas and caste system.Even some more reasons are said for caste development in India.Aryan king's and Brahmin's were scared over the expansion of smaller princes,non-aryan people and native people.So they brought all this people under Sudra's and caste system natural.Brahmin's were little genius to define very thing in smiriti(a type of holy script).It took 100 years for Brahmins to establish caste system over entire India.

In order to avoid there children from marrying other caste person,they motivated child marriage(polygamy).They boycotted even widow remarriage and motivated sati.Basically only 4 caste division were created by Brahmin's.They are Brahmin,Kshatriyas,Vaishyas and sudras.The basic division got various name under different empire and dynasty.When new occupation came sub-caste were created within main stream caste.   

Source:Aryan's during rig veda time-book,caste system books,Internet source,history books,Bablu taught's  

Comments

  1. Did you know you can shorten your long urls with Shortest and receive money for every click on your short links.

    ReplyDelete
  2. Need To Boost Your ClickBank Traffic And Commissions?

    Bannerizer makes it easy for you to promote ClickBank products using banners, simply go to Bannerizer, and get the banner codes for your picked ClickBank products or use the Universal ClickBank Banner Rotator to promote all of the ClickBank products.

    ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........