அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Saving And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:Senior Citizen Savings Scheme

What Scheme Mean?
The senior Citizen savings scheme(SCSS),Launched in 2004 is a deposit scheme introduced by the government of India to provide guaranteed returns to senior citizens through a safe investment .This scheme ensures a regular income stream for senior citizen after retirement.

Eligibility
As to be Resident of India.

Entry Age
60 years
55 years for those who have retired on superannuation or under a voluntary retirement scheme.
The retirement personnel of defense Services shale be eligible to Invest in Scheme irrespective of age.
  
Investment
Minimum:Rs1000
Maximum:Rs15 Lakh
Deposits have to be in Multiples of Rs1000

Interest
9% per annum compounded quarterly.

Account Holding Type
Individual,joint

Tenure
5 years can be extended by 3 years.

Tax Benefits
Amount Invested is eligible for tax deduction.Interest earned fully taxable if less than Rs 5000per annum.

How to Join The Scheme/Account/Deposit/Policy?
  • You must have a saving bank account.
  • Account opening form as to be filled.
  • Two passport size photo.
  • Address and Identity proof.
  • Carry Original Document for verification.

Objective And Risk
The main Objective Of the SCSS is to provide an assured 9% return paid every quarter to senior citizen which help them create a guaranteed regular income flow.
 
Tips
Its wise if Interest for deposit more than ScSS then you can Invest in Deposit.

Comments

Post a Comment

please place ur views...........