அப்படி என்னா சார் பிரச்சனை இந்த ஐ.டி துறையில்?

அண்மையில் வந்த செய்தி பல ஐ.டி நிறுவனத்தில் இருந்து பலர் வேலையை விட்டு அனுப்படுகிறார்கள். இந்த சிக்கலுக்கு "லாப வெறி/அதீத லாப நோக்கு"  என்று ஒற்றை வார்த்தை சொல்லி எளிதாக கடக்க முடியும். ஆனால் அப்படி கடந்து செல்வது பிரச்சனையின் மையத்தை அறிய முடியாது. எந்த ஒரு நிறுவனமும் தேவை சரியும் போது, நட்டம் அடையும் போது, அதீத உற்பத்தி நடக்கும் போது ஆட் குறைப்பு செய்வதை கண்டு இருப்போம். ஆனால் இதில் எதுவுமே நடக்காமல் ஆட் குறைப்பு செய்வதை ஐ.டி துறையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும். இதை புரிந்து கொள்ள ஐ.டி துறைக்கு வருமானம் எப்படி வருகிறது என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும். இந்தியாவில் பெரும்பாலான ஐ.டி நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்கள் outsource செய்யும் வேலைகள் மூலமே வருமானம் வருகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வருவாயில் 3- 7% ஐ.டிக்கு(Technology work) என்று ஒதுக்கீடு செய்வார்கள், அந்த ஒதுக்கீட்டை தங்களுகான வருமானமாக மற்ற பல ஐடி நிறுவனங்கள் போட்டியிடும். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற பல நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களை Benchயில்(எந்த வேலையும் இல்லாமல் - சம்பளம் மட்டும் வாங்கும் ஊழியர்கள்) வைத்திருப்பார்கள்.

Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:New Pension System

What Scheme Mean?
The New Pension System is a government of India Initiative to extend pension benefits to all Indian citizens.Any employee or public can avail this pension scheme.

Eligibility
As to be Resident of India

Entry Age

Between 18 to 55 Years

Account Opening Fee
 • One time Account opening fee:Rs50
 • Initial subscriber registration and contribution upload:Rs40
 • Future Fixed upfront charges:Rs20
 • Annual maintenance chargers:Rs350
 • Each Transaction Or Deposit:Rs10
 • Annual Custodian Charge:0.0075-0.05% of the fund value
 • Annual Fund management Charge:0.0009% of the fund value 

Investment
Initial:Rs500
Minimum:Rs6000 Annually
Maximum:Rs25000 Annually

Interest
No guarantee

Account Holding Type

Individual

Tenure
Life Long

Tax Benefits
Tax deduction on Investment up to Rs1 Lakh can be availed.under section 80C.

Objective And Risk

The main objective of the new pension scheme is to offer tax deduction on investment up to Rs1 Lakh under section 80C in a financial year and instill the discipline to save and invest towards old age pension.

Tips
Use switch option between funds and fund managers.
Track the performance of fund managers to allocate investments.

Comments

 1. postingan yang bagus tentang"Savings And Investment Scheme Guide For Indian Poor And Middle Class:New Pension System"

  ReplyDelete
 2. If you have a website and you want to generate a steady stream of visitors to promote your blog, sell various items, products and services,
  New Jersey SEO company

  ReplyDelete
 3. Too often I see uninteresting articles on topics similar to this one and get bored from reading them. I’m glad to see that you have changed my mind on this topic by writing persuasive material.

  ReplyDelete
 4. This article is informative, well-written and very interesting. I have truly enjoyed reading your own points of view and I agree with you for the most part. Now I have to think about this material.

  ReplyDelete

Post a Comment

please place ur views...........